NYHET21 september 2023

EU-kommissionens småföretagarpaket lämnar mycket att önska

EU-kommissionens stödpaket till SME-företag har goda intentioner, men det kommer att krävas en omfattande och samordnad insats för att skapa en mer gynnsam miljö för små och medelstora företag, menar Anna Hedensjö Johansson.

Foto: Anna Hedensjö Johansson

Den 12:e September presenterade EU-kommissionen sitt SME-Relief Package; ett åtgärdspaket riktat till Europas små- och medelstora företag (SME). Paketet adresserar bland annat åtgärder mot administrativa bördor, inklusive fokus på enklare rapportering för små och medelstora företag, översyn av sena betalningar, bättre tillgång till finansiering och fokus på kvalificerad arbetskraft och en reviderad definition av små och medelstora företag.

Det är ett i många stycken ett gott initiativ som innehåller flera positiva delar, men paketet saknar tillräckligt med konkreta lösningar för att minska de bördor som tynger företagen idag. Några kommentarer utifrån ett par av de åtgärdsförslag som presenterats:

Förslaget innebär ett direkt ingrepp på avtalsfriheten

Striktare villkor gällande betalningsvillkor. Kommissionen föreslår striktare betalningsvillkor med max 30 dagars betaltid för alla transaktioner mellan alla parter. Sena betalningar har framför allt varit bekymmersamma för företag verksamma i Sydeuropa. I Sverige, och Norden, råder en kultur baserad på marknadsekonomi, med respekt för att betalningsvillkor är något man gör upp företag emellan – det vill säga inget som politiken behöver lägga sig i. För de fall det förekommer oskäliga villkor finns det rättsliga medel att använda sig av.

Förslaget innebär ett direkt ingrepp på avtalsfriheten och det krav Svenskt Näringsliv även framfört om flexibilitet har inte hörsammats. Likaså anser vi att kommissionen inte tagit hänsyn till olika regionala aspekter i förslaget, utan istället lagt fram en ”one size fits all”. Varje medlemsstat ska även utse en myndighet som ska utöva tillsyn. Detta kommer sannolikt att skapa ännu mer administrativ börda eftersom det mest troliga sättet för en myndighet att utöva tillsyn blir att begära in uppgifter.

Förslaget om minskad regelbörda går i det stora hela i linje med Svenskt Näringslivs uppfattning

I paketet adresseras också åtgärder som ska göra det enklare för företagare att efterleva skatteregler över gränserna inom EU. Man vill bland annat minimera risken för dubbelbeskattning och uppmuntra gränsöverskridande expansion. Små och medelstora företag, som uppfyller vissa kriterier och som verkar gränsöverskridande genom fasta driftställen, ska med detta endast behöva förhålla sig till skatteregler och lämna deklaration i den medlemsstat där huvudkontoret är beläget.

För vissa företag kan förslaget innebära minskad administrativ börda, men riskerar ändå leda till en snedvridning av konkurrensen. Ett svenskt fast driftställe till ett utländskt bolag med säte i en medlemsstat som har generösare skatteregler än de svenska kan komma att beskattas lindrigare än ett konkurrerande svenskt bolag.

Minskad regelbörda och rapporteringskrav. Kommissionen tar i paketet steg för att minska företagens administrativa bördor, inklusive rapporteringskrav. Principen ”en in en ut” vid införandet av nya regler ska gälla. Förslaget inbegriper att utnämna en person, en s k ”SME-Envoy,” inom kommissionen som ska bevaka SME-perspektivet och rapportera direkt till ordföranden.

Förslaget om minskad regelbörda går i det stora hela i linje med Svenskt Näringslivs uppfattning, dock med brasklappen att utgångspunkten bör vara att det som är bra för SME-företagen är bra för hela näringslivet. ”SME-vänlig” lagstiftning får inte innebära att man bygger in barriärer, med särregler för de minsta, då det ofrånkomligt kommer innebära tillväxthinder.

En omfattande och samordnad insats på både EU-nivå och nationell nivå kommer att krävas för att övervinna dessa hinder

Gällande rapporteringskraven är det positivt att man ser över gränsvärdena i redovisningsdirektivet mot bakgrund av inflation och liknande. Dock håller regelverk redan på att rullas ut just nu och det vore olyckligt om företag tvingades genomgå den processen för att sedan tvingas ändra året efter. Det behöver därför gå snabbt här. Svenskt Näringslivs position har hela tiden varit att kravet på rapportering i värdekedjan behöver begränsas på ett sådant sätt att inte SME-företag drabbas av oproportionerliga indirekta informationskrav.

Sammanfattningsvis kan sägas att kommissionens initiativ är utformade för att stödja små och medelstora företag, men att flera utmaningar och potentiella hinder måste hanteras för att säkerställa att de genomförs effektivt och för att maximera fördelarna för dessa företag. En omfattande och samordnad insats på både EU-nivå och nationell nivå kommer att krävas för att övervinna dessa hinder och skapa en mer gynnsam miljö för små och medelstora företag i Europa.

Läs mer om EU-kommissionens satsning på små och medelstora företag här.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist