Faran med att stjäla socialismens kläder

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det går att lägga olika perspektiv på regeringens nya direktiv till AP-fonderna. Valtaktiskt smart att "stjäla socialdemokratins kläder", anser en del. Själv betvivlar jag att det är en klok strategi. Ett nästan bortglömt kapitel från modern svensk politisk historia illustrerar faran.

Carl Tham

Carl Tham lyckades väl med att radikalisera sitt eget parti (Fp) och få med sig Socialdemokraterna på noterna, skriver Janerik Larsson.

Foto: Ola Torkelsson

Diskussionen om regeringens nya direktiv till AP-fonderna kan man lägga olika perspektiv på. En synpunkt som framförs på sina håll är att det är valtaktiskt smart att ”stjäla socialdemokratins kläder”. Jag betvivlar att det i det långa loppet är en klok strategi. Det finns ett numera nästan bortglömt kapitel från modern svensk politisk historia som illustrerar faran.

Det kloka är alltid att hålla fast vid grundläggande principer - i detta fall att AP-fonderna enbart ska verka för en optimal avkastning och inte styras av regeringsdirektiv baserade på tillfälliga opinionsstormar.

Detta är historien om Folkpartiet och löntagarfonderna - eller möjligen historien om Carl Tham och löntagarfonderna men då det begav sig var det samma sak.

Folkpartiet hade utan framgång drivit kravet på individuella vinstandelssystem i företagen. Frågan fick förnyad aktualitet i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. En viktig skillnad mot tidigare var emellertid att nu fanns Carl Tham med i bilden. Han förde pennan i en folkpartistisk motion till riksdagen 1974 om lagstadgad löntagarandel i kapitaltillväxten.

I motionen, liksom i en tidigare rapport, hade perspektivet förskjutits och fördelningspolitiska mål ställdes i förgrunden. Nu var det inte längre fråga om några traditionella vinstandelssystem ute i företagen, utan om ett system med övergripande fonder. Tham dolde inte sina taktiska motiv bakom förslaget. I en promemoria förklarade han rakt på sak att det i grunden handlade om att försätta Socialdemokraterna på defensiven genom att spela på deras planhalva.

Poängen med detta stora grepp är att ta i från Socialdemokraterna en del av deras kläder: Varför ska de framstå som särskilt fina när det gäller löntagarnas inflytande i näringslivet när vi stått för en hel del av idéerna, löd resonemanget.

Tham lyckades väl i sin ambition att bära samma kläder som Socialdemokraterna. Vid överläggningarna på Haga slott samma år (1974) fick folkpartiet igenom sitt krav att fondfrågan skulle utredas. Ansvaret för fondutredningen var formellt den socialdemokratiska regeringens, men i praktiken var det Carl Tham och Carl Lidbom som gemensamt snickrade i hop direktiven.

Socialdemokraterna och, i än högre grad LO, var egentligen emot utredningen, eftersom man utgick från att folkpartiet var ute efter individuella vinstandelssystem. Thams och Lidboms di-rektiv kom emellertid att ligga väl i linje med vad som senare kom att bli huvudförslagen i löntagarfondsdebatten. I deras direktiv myntades för övrigt också begreppet löntagarfonder.

I de sakkunnigas arbete bör ingå att konstruera en eller ett par modeller för löntagarfonder. Modellerna bör konstrueras så att de är ägnade att förebygga risken för vidgade förmögenhetsklyftor, stärka den solidariska lönepolitiken och främja utvecklingen mot ökad företagsdemokrati.

Eftersom LO var emot den statliga utredningen och inte annat än marginellt hade fått något inflytande gick man vidare på egen hand. Sven-Erik Larsson sammanfattar i sin bok ”Mellan Bohman och Palme” hur Rudolf Meidner och LO resonerade:

”Folkpartiets aktivitet på fondområdet gav sannolikt Meidner råg i ryggen. När ett borgerligt parti krävde förmögenhetsutjämning och föreslog lagstiftning . öppnades politiskt sett grinden för den som ville gå vidare på den socialistiska vägen. Och det ville Meidner. Erik Åsard har visat hur denne från 1974 till 1975 helt ändrade hållning ifråga om syftet med löntagarfonderna. Det var inte längre i första hand övervinstproblemet som skulle få en lösning utan målet förändrades drastiskt till att gälla löntagarmakt över de större företagen.”

Tham lyckades således inte enbart radikalisera sitt eget parti och få med sig Socialdemokraterna på noterna. Han drev dessutom LO och i förlängningen också Socialdemokraterna vänsterut.

Trots tillfredsställelse över att Socialdemokraterna gick med på en utredning fick man snabbt kalla fötter inom Folkpartiet. Det fanns starka betänkligheter redan mot Carl Thams ursprungliga motion. Och tveksamheterna blev inte mindre när Tham hade gjort upp med Lidbom.

Medan Folkpartiet först blev alltmer tveksamt och sedan uttalad motståndare till fondidéerna fortsatte Carl Tham sin flirt med fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna. Han uttalade sig fortfarande å Folkpartiets vägnar, men det blev alltmer uppenbart att han inte längre hade sitt parti bakom sig. Inför valet 1976 hade Folkpartiet gjort tydliga markeringar mot LO:s fondförslag, vilket emellertid inte hindrade Tham från att året därpå i LO-tidningen uttala sina sympatier för de föreslagna fonderna:

”Vi i Folkpartiet kan ställa upp bakom de principer som dragits upp i LO:s och TCO:s förslag till löntagarfonder. Och vi har ett klart intresse av att resonera om tekniska lösningar.”

Även sedan det stod klart att Socialdemokraterna enbart var intresserade av kollektiva fonder fortsatte Tham att tala för en kompromiss med LO och Socialdemokraterna. I SAF-tidningen den 7 augusti 1980, då jag var chefredaktör för SAF-tidningen, kritiserade han arbetsgivarna för att de inte ville vara med om att införa löntagarfonder:

”Jag tror att det är dumt av arbetsgivarsidan att säga blankt nej till löntagarfonder. Då förskjuter och försvagar man den borgerliga mitten. Jag tror att det kommer att växa fram ett behov av att lösa den här frågan. Säger arbetsgivarna nej skapar det bara en hårdare konfrontation i samhället.”

Thams resonemang gick ut på att det var ofrånkomligt att införa någon form av löntagarfonder, och att det därför var bättre att göra upp med (s) och LO om en gemensam lösning. Så sent som 1982, kort före valet, hoppades han på en uppgörelse. Om man hade denna inriktning skulle det, enligt Tham, vara möjligt att ”resonera om andra, mer blandekonomiska alternativ” och nå ”en uppgörelse som skulle kunna stärka den svenska ekonomin”.

Carl Thams tes om kompromiss i löntagarfondsfrågan är intressant så till vida att såväl hans eget agerande som utvecklingen i början av 1980-talet visar att han hade fel. Thams försök att anpassa Folkpartiets ursprungliga förslag om vinstandelar så att det bättre skulle passa Socialdemokraterna ledde till att LO och därmed socialdemokraterna radikaliserades.

Tyngdpunkten i en eventuell kompromiss försköts därigenom med nödvändighet åt vänster. Det kompakta motståndet mot löntagarfonderna ledde så småningom till att Socialdemokraterna, uppenbarligen med stor vånda om man får tro Kjell-Olof Feldt, lade fram ett mycket urvattnat förslag. Om Thams uppmaningar om kompromisser hade hörsammats skulle slutresultatet med all sannolikhet ha blivit ett mer långtgående fondsystem.

Detta borgerliga försök att stjäla socialdemokratins kläder manar inte till efterföljd och är också ett gott skäl till att Svenskt Näringsliv bör agera i sak och inte göra taktiska överväganden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om verklig huvudman

BOLAGSRÄTT Ett dotterföretag till ett börsbolag ska inte behöva anmäla sin egen verkliga huvudman för registrering till Bolagsverket, enligt en lagändring. ”Det är glädjande att lagändringen görs”, säger jurist Anne Wigart.
NYHET Publicerad:

Nya regeringen: Blandade åsikter bland företagarna

POLITIK Företagarna ger såväl beröm som kritik efter beskedet att Stefan Löfven har blivit vald till ny statsminister. Så här påverkas företag och skatter av S, MP, C och L-uppgörelsen, enligt en rundringning.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd tar över ansvaret för redovisningstillsynen

FINANSIELL INFORMATION Ett nytt självregleringsorgan ska granska svenska börsbolags års- och koncernredovisningar. ”Svenskt Näringsliv har drivit frågan under lång tid. Därför är Finansinspektionens beslut mycket glädjande”, säger vice vd Caroline af Ugglas.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunerna som förlorar på fler jobb

UTJÄMNINGSSYSTEM Fler personer i arbete och ökad skattekraft kan innebära en ekonomisk förlust för vissa kommuner, visar färsk statistik. Detta riskerar att minska incitamenten till att skapa nya jobb. ”Vi förlorar en knapp miljon”, säger en politisk sekreterare från Österåker.
NYHET Publicerad:

Jubilerande tankesmedja gillar att utmana

SAMHÄLLSEKONOMI Näringslivets tankesmedja Timbro fyller 40 år. ”Den introducerade en ny typ av avancerad ekonomisk-politisk debatt bland annat baserad på forskning, som bitvis var frän. Det var något nytt”, säger forskaren Rikard Westerberg.
NYHET Publicerad:

Chockhöjda avgifter hotar privat välfärd – kallar till massupprop

VÄLFÄRD Nästa år chockhöjs ansökningsavgifterna för privata vårdbolag att bedriva sina verksamheter. ”Det handlar om astronomiska summor”, säger en av de påverkade, LSS-chefen Erika Björkholm. Nu svarar hon och andra branschföreträdare med att gå ut i massupprop mot de nya reglerna.
NYHET Publicerad:

Kommuner slösar med skattemedel i onödan

KOMMENTAR Många kommuner har dålig kontroll över sina utgifter, visar Uppdrag Granskning. ”Det är viktigt att värna hur skattemedel används. Förvaltningschefer och politiker bör fundera på om de är mogna uppgiften. Det går att mäta, så det är bara att sätta igång”, skriver upphandlingsexperterna Birgitta Laurent och Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Forskare: Var inte rädd för robotar

AUTOMATISERING Den dystopiska bilden av automatiseringen bör tas med en nypa salt, enligt professor Johan Stahre vid Chalmers.
NYHET Publicerad:

Ökad uppgiftsbörda med ny lag

LAG En ny lag ställer krav på aktiebolag och andra juridiska personer att utreda och anmäla vem eller vilka fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen till Bolagsverket.
NYHET Publicerad:

Regeringen vill ändra Lex Laval med slagordsmässiga argument

KOMMENTAR Det är djupt problematiskt när regeringens argumentation i en så viktig fråga som EU:s inre tjänstemarknad utgår från slagordsmässig och innehållslös retorik om den svenska modellens bevarande. Nu instämmer även Lagrådet, i sitt yttrande över regeringens förslag till nya utstationeringsregler, i kritiken som redan framförts av bland andra Svenskt Näringsliv. Det skriver arbetsrättsjuristen Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Samsyn kring nordisk bolagsstyrning

Svenskt Näringsliv har sponsrat och deltagit i ett projekt drivet av SNS i samarbete med ledande forskare, bolagsstyrningsexperter och företagsrepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. I projektet har boken ”The Nordic Corporate Governance Model” lanserats.
NYHET Publicerad:

Brott mot EU-rätt om Lex Laval rivs upp

VAXHOLMSFALLET Inför EU-valet vill LO och Socialdemokraterna riva upp Lex Laval, något som skulle strida mot EU-rätten. För att nyansera bilden ger Svenskt Näringsliv ut rapporten Vaxholm – Bryssel tur och retur, en omfattande redogörelse för bakgrunden till Lex Laval.
NYHET Publicerad:

Dags för höjd bilersättning

KOMMENTAR Det är hög tid att regeringen höjer den skattefria ersättning som anställda får när de använder egen bil i tjänsten, skriver Torbjörn Spector, skattejurist.
NYHET Publicerad:

Privat ägande en styrkefaktor

MITT ELLER DITT Privat ägande bidrar till välstånd. Människor i allmänhet tar större ansvar för det de själva äger än om det tillhör någon annan eller ingen alls.
NYHET Publicerad:

Faran med att stjäla socialismens kläder

KOMMENTAR Det här är historien om Folkpartiet och löntagarfonderna eller möjligen historien om Carl Tham och löntagarfonderna, men då det begav sig var det samma sak.
NYHET Publicerad:

Pass på, tidig påsk

HÖGTID Påsken infaller ovanligt tidigt i år. Passa på och njut för det dröjer nämligen 220 år till nästa gång, år 2228.
NYHET Publicerad:

Sluta inte konsumera

DEBATT 24 november har utnämnts till köpfri dag av organisationer som vill protestera mot konsumtionssamhället. Men konsumtion är bästa sättet att öka handeln och stimulera ny teknik. Då hittar vi också lösningarna på de stora världsproblemen, skriver Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen.