Anna-Lena Bohm
Foto: ADAM IHSE / TT

Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv.

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

NYHET Publicerad

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon.

Det finns 24 miljoner små och medelstora företag, så kallade SME-företag, i Europa. Dessa företag är en stor tillgång – om inte en av de allra största – när det gäller att möta dagens ekonomiska och sociala utmaningar.

Svenskt Näringslivs vice ordförande, tillika vd för företaget Uniguide, Anna-Lena Bohm, är även ordförande i BusinessEuropes SME- och entreprenörskapskommitté.  Den 19 februari anordnade BusinessEurope ett seminarium i Bryssel på temat om vad SME-företag kan och bör förvänta sig från kommande EU SME-policy.

BusinessEurope menar att små och medelstora företag måste få möjlighet att verka i en modern miljö, sett till det legala och administrativa. Den inre marknaden måste bli mer tillgänglig för dessa företag och de ska få hjälp att göra affärer även utanför EU och att ta tillvara frihandelsavtalen bättre. SME-företagen ska få lättare att hitta finansiering, finslipa sina innovationer och hitta både talanger och extern rådgivning. Och så är det förstås viktigt att de ska kunna dra nytta av digitaliseringen, vilket var vad Anna-Lena Bohm ägna sitt tal åt.

Ser vi till dagens trender så är det uppenbart att en del av den framtida tillväxten kommer just från digitaliseringen. Den kan ge de mindre företagen möjligheter att verka på en större marknad, som på så sätt kan öppnas upp och ge bättre förutsättningar för både innovation och kommersialisering.  

Men, även om denna utveckling kan te sig ljus så behöver den hjälp på traven.

– Det krävs först och främst ett bättre regelverk för att skydda den konkurrenskraft som marknadsekonomin faktiskt medför. Mindre företag har svårare att hantera krångliga och tidsödande regler med hög detaljeringsgrad och risken finns att de helt enkelt finner en expansion övermäktig och låter bli. På så sätt går stora vinster förlorade helt i onödan. Därför måste regelverken vara stabila, teknikneutrala och förutsägbara. Ett bra regelverk ger å sin sida företagen ännu bättre möjligheter. Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland, menar Anna-Lena Bohm.

Europeiska handlare har 28 olika konsumentregelverk att ta hänsyn till. Dessa handlar om allt från garantitider till produktmärkning. Det krävs således en rejäl investering i både tid och pengar för den företagare som vill vara med och dra nytta av den inre marknaden.

– Nyckelordet är harmonisering och förenkling. Harmonisering av konsumentregler, betalningslösningar, certifieringar och så vidare som gäller på hela den inre marknaden. Förenklingar av informationsplikten är nödvändigt; till exempel behöver en e-handel lämna 39 olika uppgifter före ett köp.

Även tillgången till själva datan är viktig, inte minst för besöksnäringen, hotell- och plattformsaktörer och handeln. När tillgången är begränsad tappar till exempel hotell information och kunskap om sina kunder och deras beteende, vilket gör det svårt för dem att utveckla och skapa nya erbjudanden.

– Detta är dessutom ett större bekymmer för mindre företag än för de riktigt stora och än en gång bidrar EU-reglerna till en obalans där spelreglerna inte är lika för alla. Detta måste åtgärdas om SME-företagen ska nå den stora potential som de faktiskt har på den inre marknaden.

Digitalisering och god infrastruktur för datakommunikation hänger nära samman. Även här finns det utrymme för förbättringar, inte minst gällande krav på hastighet och bandbredd. EU behöver rikta rejäla satsningar åt just detta område om vi ska kunna stå oss i konkurrensen gentemot världen utanför. Även här menar Anna-Lena Bohm att det är viktigt att hålla regleringsivern i schack.

– Vi måste låta principer som transparens, ickediskriminering, valfrihet och interoperabilitet styra och bara reglera där vi märker att konkurrenslagarna misslyckas med att förhindra monopol eller när marknadskrafter sätts ur spel. Det handlar om att vi måste skapa förutsättningar för att alla ska kunna konkurrera på lika villkor. Hanterar vi digitaliseringen rätt kommer den att kunna bli en oerhörd framgångsfaktor för europeiska små och medelstora företag. Gör vi fel kommer vi att snabbt bli förbisprungna.

Susanne Ydstedt

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.