NYHET25 september 2020

Förslag om regler mot utländska subventioner – en viktig markering mot snedvriden konkurrens

I Svenskt Näringslivs positionspapper om EU-kommissionens vitbok om nya regler mot utländska subventioner tydliggörs våra synpunkter kring den omfattning och utformning av reglerna som kommissionen lägger fram som förslag för diskussion. 

Stefan SagebroFoto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

EU-kommissionen har presenterat en vitbok om nya regler mot utländska subventioner. I denna beskrivs motiven för att ta itu med utländska subventioner, och det ges exempel på vanliga typer av utländska subventioner som tycks undergräva de lika villkoren på den inre marknaden.

Det presenteras även en analys av de rättsliga instrument som redan finns för att hantera utländska subventioner och frågan om preliminära förslag på rättsliga instrument som kan åtgärda luckan i lagstiftningen lyfts upp.

Framför allt ska förslagen hantera utländska subventioner till ekonomiska aktörer som på olika sätt agerar på den inre marknaden och som där riskerar snedvrida konkurrensen. Därför föreslås särskilda regler för kontroll av subventioner vid förvärv av EU-företag, förfaranden för offentlig upphandling samt slutligen subventioner i samband med tillgång till EU-finansiering.

Vitboken är ett tankepapper kring hur ett framtida regelverk skulle kunna se ut. Vissa delar inte är ännu genomarbetade, vilket det är fullt naturligt då det återstår mycket arbete innan ett färdigt förslag som tar hand om alla eventualiteter kan vara på plats.

Svenskt Näringsliv tillstyrker att nya regler mot utländska subventioner införs. Det är för konkurrensneutralitetens skull grundläggande att företag som agerar på den inre marknaden verkar under samma spelregler. De nya föreslagna reglerna som vitboken beskriver kan tillsammans med andra befintliga regelverk leda till mer jämlika förutsättningar där företag kan konkurrera på sina egna premisser och på marknadsekonomisk grund.

Det är samtidigt viktigt att framhäva att reglerna måste vara proportionerliga, icke-diskriminerande och rättssäkra, inte otillbörligen hindra utländska investeringar inom EU och inte leda till större administrativa kostnader än nödvändigt. Utländska subventioner bör helst regleras på global nivå, företrädesvis inom ramen för WTO, där reglerna kan vila på en tydlig acceptans och därmed ett starkt mandat från alla inkluderade parter. Det är dock rimligt att, i väntan på sådana regler, gå vidare med kommissionens aktuella förslag i dess centrala delar.

I arbetet framåt är det viktigt att beakta att det nya instrumentet inte får vara mer restriktivt än EU:s statsstödsregler. I annat fall kan regelverket leda till konkurrenssnedvridningar åt motsatt håll samt betraktas som protektionistiskt och leda till kompensatoriska handelsåtgärder av tredje land vilket skulle vara skadligt för handel och företagande på ett övergripande sätt. Därför kan instrumentet under inga omständigheter vara strängare än vad statsstödsreglerna i praktiken är.

I Svenskt Näringslivs positionspapper om EU-kommissionens vitbok om nya regler mot utländska subventioner tydliggörs våra synpunkter kring den omfattning och utformning av reglerna som kommissionen lägger fram som förslag för diskussion.

EU-samordningEU:s statsstödsreglerEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist