Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

NYHET Publicerad

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.

Junker.

Svenskt Näringsliv har utvärderat större beslut som tagits inom EU och som berör företagen under den senaste mandatperioden. Här representerat av kommissionens ordförande Jean-Claude Junker.

Niklas Beckman

Arbetsmarknadsjurist Niklas Beckman.

Niklas Bergström

Niklas Bergström, policyansvarig för handelsfrågor.

24 beslut får med beröm godkänt. 22 rättsakter får godkänt, 11 beslut bedöms som dåliga ur ett näringslivsperspektiv. Siffrorna är hämtade ur en rapport från Svenskt Näringsliv, som har undersökt 57 beslut från EU-kommissionen under perioden 2014-2018.

Det stora glädjeämnet är att EU, trots protektionistiska vindar, håller frihandelsfanan högt. Avtal har slutits med bland annat Japan, Kanada och Mexiko under perioden, uppgörelser med Vietnam och Singapore är på gång. Betyget från näringslivet är med beröm godkänd.

– Kommissionen har ambitiösa handelsstrategier: En om globaliseringens utmaningar, en om vinsterna med frihandel och öppna marknader. Under perioden har man också reformerat antidumpingvapnet, säger Niklas Bergström, policyansvarig för handelsfrågor.

EU har också tagit initiativ till att reformera WTO. Tanken är att göra världshandelsorganisationen mer effektiv och funktionsduglig.

– Tillsammans med ett 70-tal länder har EU påbörjat förhandlingar om e-handel, säger han.

EU:s inre marknad passerade ett kvarts sekel förra året. Europeiska företag lever idag som om gränserna inte existerar. De köper och säljer. Företagare börjar vänja sig vid att ha en stor ”hemmamarknad”.

Trots stora ambitioner på politisk nivå, så har den inre marknaden stagnerat. Potentialen används inte fullt ut, är de flesta initierade överens om. EU kan bättre är slutsatsen i rapporten. Betyget från näringslivet är icke godkänd.

Cemille Üstün, näringspolitisk expert, anser att dialogen med näringslivet brustit i många fall. Följden är direktiv som inte håller måttet och dras tillbaka; direktiv som är kostnadsdrivande för företag; direktiv som har begränsad effekt, men ändå måste administreras.

– Om näringslivet inkluderats på ett tidigare stadium i lagstiftningsprocessen hade flera av dessa missar kunnat avstyras, säger Cemille Üstün.

Även den digitala marknaden får underkänt ur näringslivets synvinkel. I samband med en översyn av reformläget anklagades EU-kommissionen för att dra benen efter sig, som riskerar att försena den nya mobiltekniken 5G.

Mer visionära politiker gör att dataekonomin snabbare får genomslag, anser jurist Carolina Brånby.

– E-handel, websidor, plattformar kan ge företag tillgång till en mycket större marknad än det egna landet. Men då krävs satsningar och förenklingar i regelverken för att öka företagande, handel, innovation och konkurrenskraft, säger hon.

På minuskontot återfinns även beslut på arbetsmarknadens område, visar genomgången.

Ändringarna i EU:s utstationeringsdirektiv, som reglerar vilka rättigheter och regler som gäller när arbetstagare från ett EU-land tillfälligt arbetar i ett annat, är oklara, komplicerade och administrativt betungande, anser Svenskt Näringsliv.

Arbetet med EU:s sociala pelare riskerar att beskära den svenska arbetsmarknadsmodellen. Reglerna som genomförs går tvärtemot de svenska traditionerna med branschanpassade kollektivavtal, där parterna har huvudansvaret för att bestämma villkoren på arbetsmarknaden. Följden är stor osäkerhet för svenska företag. Därför blir omdömet inte godkänt.

– Den likriktning och brist på förståelse som vi ser från EU:s sida kan få mycket allvarliga konsekvenser för den svenska modellen. Vägen framåt för att skapa tillväxt och nya jobb inom EU är inte mer överstatlig detaljreglering och byråkrati, säger arbetsmarknadsjurist Niklas Beckman.

EU-kommissionen har haft ett högt tempo i arbetet med energi, klimat och miljö. Trots det är betyget ett svagt godkänt.

Linda Flink, expert på energi och klimat, konstaterar att frågorna har varit i fokus under de senaste fem åren och att EU-kommissionen försökt ta ett helhetsgrepp.

– Dessvärre har vi sett en glidning mot allt mer detaljfokus i förhandlingarna och att målen inte alla gånger harmonierar med varandra. Det gör att helhetsperspektivet försvagas och effektiviteten i lagstiftningen försämras. Trots det är slutresultatet i de flesta fall relativt bra eller acceptabelt.

Det ständiga sorgebarnet regelförenkling får godkänt för inriktning och ambition. Sämre ställt är det med konkreta åtgärder som underlättar företagens verksamhet.

– Betyget godkänt beror på det arbete som gjorts kring systemfrågorna och de konkreta regelförbättringar vi har sett. Att omdömet inte blir bättre beror på att det fortfarande finns brister när det gäller vissa regelförslag. Kritiken riktar sig främst mot parlamentet och rådet som inte gör en tillräckligt god analys av effekterna, säger EU-samordnare Sara Lowemark

EU-beslut

Politikområden som får med beröm godkänt:

Handel

 

Politikområden som får godkänt:

Energi, klimat och miljö

Regelförbättring

Rättvisa, grundläggande rättigheter

Migration

Skatter

 

Politikområden som får underkänt:

Bolagsrätten

Den inre marknaden

Digitala inre marknaden

Arbetsmarknad

 

Läs hela rapporten

EU-beslut år 2014-2018 »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.