NYHET12 maj 2021

Gemensam nordisk position om Digital Markets Act

De nordiska näringslivsorganisationerna från Sverige, Norge, Finland och Danmark presenterar en gemensam position om EU-kommissionens nya förslag om en lag om digitala marknader (Digital Markets Act, DMA). 

Foto: MostPhotos/Ernst Henry Photography AB

De nordiska näringslivsorganisationerna Svenskt Näringsliv, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) och Dansk Industri (DI) arbetar alla för bättre förutsättningar för entreprenörskap och för välfungerande marknader, oavsett om de är digitala eller fysiska. Sådana marknader bör göra det möjligt för både stora och små företag att konkurrera och växa på grundval av sina egna styrkor och egenskaper.

Digitala marknader har vissa specifika egenskaper. Dessa gör det svårare att genom de befintliga konkurrensreglerna säkerställa en stark marknadsdynamik och lämpliga villkor för alla marknadsaktörer. Därför krävs det nya och mer ändamålsenliga regleringar.

Det är dock viktigt att de nya reglerna inte är krångligare och dyrare än vad som är nödvändigt, och att rättssäkerhet, förutsägbarhet och starka incitament för livskraftigt entreprenörskap och innovation bevaras.

Huvudbudskapen från de nordiska näringslivsorganisationerna är:

 • Vi välkomnar förslaget om att komplettera befintlig konkurrenslagstiftning med regler för att se till att konkurrensutsatta marknader inom den digitala sektorn blir mer förutsägbara och effektiva.
 • Det måste vara möjligt för företag att utmana befintliga aktörer på digitala marknader och därigenom få möjlighet att skapa tillväxt, både på egna meriter och genom att erbjuda innovativa och effektivare tjänster.
 • Ett harmoniserat regelverk bör värnas så mycket som möjligt. Ytterligare nationella lagstiftningsinitiativ på samma område bör undvikas med risk för överlappande eller motstridiga regelverk.
 • Att ge kommissionen utrednings-, verkställighets- och övervakningsbefogenheter och att involvera medlemsstaterna via den rådgivande kommittén för digitala marknader kommer att bidra till en enhetlig tillämpning av lagen.
 • Kommissionen måste avsätta de resurser som krävs för att kunna utöva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn av DMA när den träder i kraft.
 • DMA-lagstiftningen bör vara mycket tydlig med vem som är måltavla. Den ska tillämpas på de företag som har störst marknadsmakt och som också har förmåga att utöva den makten på de digitala marknaderna.
 • DMA bör tillämpas även extraterritoriellt på digitala plattformar som är baserade utanför EU, men som erbjuder sina tjänster till företagsanvändare eller slutanvändare som är baserade i unionen.
 • De kvantitativa trösklarna i artikel 3.2 bidrar till förutsägbarhet och rättssäkerhet. Tröskelvärdena bör utvärderas i samband med översyn av förordningen.
 • Möjligheten att utse ”grindvakts-status” till ett företag genom ytterligare kvantitativa kriterier i artikel 3.6 ger flexibilitet, men kriterierna måste klargöras ytterligare eftersom företagen behöver rättssäkerhet.
 • Vi stöder förslaget i artikel 3.7 om att kommissionen ska fastställa de grundläggande plattformstjänster som erbjuds av ”grindvakterna” och vilka av dessa som skulle omfattas av skyldigheterna i artiklarna 5 och 6.
 • För att förordningen ska förbli relevant över tid och fortsätta att bidra till förutsägbarhet, innovationskraft och ett gott investeringsklimat måste reglerna - så långt det är möjligt - vara principbaserade och teknikneutrala.
 • En regulatorisk dialog - likt den som föreslås i artikel 7 - är viktig. Det ökar rättssäkerheten, proportionaliteten och relevansen. Grindvakter som är föremål för Kommissionens granskning ska därför alltid ges möjlighet att yttra sig.
 • Vi ifrågasätter möjligheten att stänga av en enskild kärnplattformstjänst från särskilda skyldigheter på grund av ekonomiska överväganden (artikel 8).
 • Villkoren för att undanta en enskild kärnplattformstjänst från vissa skyldigheter av allmänt intresse (artikel 9) bör förtydligas ytterligare.
Reglering av digitala plattformarEUDigitaliseringDigital Markets Act
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist