LogoLogo
LogoLogo
Nyhet9 februari 2018

Lundgren: EU ska inte arbeta med sociala villkor

Svenskt Näringsliv vill att Europas konkurrenskraft ska stärkas. Det är genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver. Men vad tycker våra svenska EU-parlamentariker om de frågor på EU-nivå som är viktiga för det svenska näringslivet? Vi presenterar här nästa parlamentariker i vår intervjuserie, Peter Lundgren (SD). Han är vice ordförande i Frihet och direktdemokrati i Europa, samt ledamot i utskottet för transport och turism.

1. En fungerande inre marknad.
Syftet med den inre marknaden var att skapa en mer gynnsam miljö för företagande, individernas rörlighet, konkurrens och handel. Detta för att ge EUs invånare bättre tillväxt och därmed välfärd
.

Är du nöjd med hur den inre marknaden fungerar idag? Finns det några områden inom denna som du tycker bör förändras eller förbättras? I så fall hur?

- Sverigedemokraterna ser generellt positivt på den inre marknaden och dess betydande för svenska företag. Vi ser särskilt vikten av fri rörlighet gällande varor och tjänster, även om vi ser ett behov i vissa branscher av mera konkurrensneutrala- och arbetsrättsliga villkor för utländska tjänsteföretag i Sverige.

Hur tycker du att näringslivets behov tillgodoses på den inre marknaden och finns det något kring detta du skulle vilja ändra på?

- Sverigedemokraterna ser ett ökat behov av utbildning och relevant kompetens för att skapa rätt förutsättningar att producera varor och tjänster högt upp i värdekedjan. Vi menar även att lågkvalificerade arbeten som är fullt subventionerade och som inte är behovsanpassade bör klassificeras som socioekonomiska åtgärder och särskiljas ifrån reella arbetsmarknadsåtgärder.

2. Digitalisering och den inre marknaden

Den digitala dimensionen av den inre marknaden blir allt viktigare, inte minst för näringslivet som är beroende av att data ska kunna flöda friktionsfritt mellan olika medlemsländer samt in och ut ur unionen. Idag finns det av 28 nationella regelverk på området, vilket gör den digitala ekonomin krånglig för företagen.

Hur ser du att EUs digitala ekonomi ska kunna generera mer tillväxt växa och leda till att nya lösningar och företag skapas?

- Sverigedemokraterna ser generellt positivt på digitaliseringen på den inre marknaden, detta bidrar till att bl.a. varor, information och transaktioner kan utföras i allt snabbare takt, samt att den fysiska lokaliseringen av företag spelar mindre roll. Allt fler arbetsuppgifter och nya typer av lösningar kan genereras p.g.a. goda digitala förbindelser, men vi behöver även se över och försvåra möjligheterna att utföra s.k. digitaliserad brottslighet. Även om den digitala säkerhetsmarknaden är en stor tillväxtpotential så anser vi att det bör finnas en avvägning mellan tillgänglighet och säkerhet på den digitala inre marknaden.

Vilka förändringar eller förbättringar anser du bör genomföras? Är detta något som prioriteras i ditt arbete i EP?

- Sverigedemokraterna ser visserligen generellt positivt på den digitala marknaden, men vi anser även att bl.a. digitala EU-projekt inte ska vara kostnadsdrivande för nettobetalande medlemsländer, samt att exempelvis digitala infrastrukturprojekt ska vara realistiskt förankrade.

3. Regelförbättring

Ungefär hälften av de regelverk som berör svenska företag härrör från EU-lagstiftning. Ett bra regelverk ger företagen god konkurrenskraft och därmed ökat välstånd - utan att sänka skyddsnivån. Överimplementering av regler är ett område som kan ge negativa konsekvenser för näringslivet i de medlemsstater som ofta går utöver EUs minimikrav.

Vilka förändringar eller förbättringar anser du bör genomföras?

- Sverigedemokraterna anser att en överimplementering av regler ifrån EU i exempelvis nationella parlament, s.k. Gold-plating bör minska.

Är detta något som prioriteras i ditt arbete i EP?

- Sverigedemokraterna jobbar ständigt med frågor som rör regelförenklingar, särskilt för företagare och vi anser att en ”minimi nivå” på regler bör beaktas för att inte generera onödigt administrativa åtgärder i onödan, s.k. Gold-plating.

Hur ser samarbetet med dina kollegor i den svenska regeringen och riksdagen ut på detta område?

- Vi har ständig dialog med våra partikollegor gällande alla frågor, även så gällande Gold-plating.

4. Ett socialt Europa

Statsminister Löfven har engagerat sig i frågan som han kallar ”ett socialt Europa”, och vill arbeta för att alla inom EU ska ha samma arbetsrättsliga grundskydd och lägsta lönenivå. En annan tolkning av begreppet är att ett socialt Europa är ett Europa i arbete, d v s att en hög sysselsättning ger bättre sociala villkor. I så fall är strategin för att nå detta en inriktning på konkurrenskraftiga företag och en god ekonomi i medlemsländerna.

Vad är din syn på ”ett socialt Europa”?

- I Sverige ska lika villkor gälla, alla som arbetar i Sverige ska göra det utifrån de avtal och villkor som fastställts av parterna. Avtalsenliga löner, ersättningar och rättigheter ska gälla. Som ett led i detta anser Sverigedemokraterna att det nationella perspektivet ska beaktas även för de övriga medlemsländerna. Samtliga medlemsländer ska själva utarbeta landets sociala villkor och i vilken takt denna utveckling ska ske.

Hur tycker du att EU respektive de nationella parlamenten skall arbeta med frågan
?

- Utifrån vårt ställningstagande så ska EU således inte arbeta med sociala villkor. Alla sådana frågor ska avgöras där de hör hemma, dvs i varje enskilt medlemsland.

5. Handelspoliti
k

En välfungerande inre marknad utan handelshinder är eftersträvansvärt för företagen i EU. Detta får dock inte hindra att handel med icke-medlemsstater också skall kunna gå så friktionsfritt som möjligt. I detta ligger både konstruktiva handelsavtal och att undanröja regelkrångel. Handel kan i många fall vara en viktig nyckel till tillväxt och jobb – för oss inom EU - och för länder utanför som behöver stärka sin ekonomi.

Vad anser du bör göras få att få till stånd fler frihandelsavtal?

- Sverigedemokraterna anser att handelsavtal är generellt positivt men vi vill även poängtera vikten av innehållet och hur avtalet påverkar svenska företag. Svenska sektorer, områden och företag eller exempelvis miljö kan påverkas både negativt och positivt, beroende på utfallet i vissa klausuler i avtalet.

Med vilka länder tycker du EU bör prioritera att få till stånd handelsavtal?

- Sverigedemokraterna anser att ett avtal med Storbritannien är att föredra. Dessutom så kan exempelvis avtal med afrikanska länder resultera i en övergång ifrån bidragsberoende till legitima handelspartners.

Vad kan medlemsländernas regeringar göra för att påskynda processen med fler handelsavtal?

- Sverigedemokraterna har motionerat i riksdagen om att Sverige ska vara en drivande kraft inom EU för att ett nytt handelsavtal mellan EU och Storbritannien ska komma till stånd.

6. Energi och klimat

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och kräver att det internationella samfundet tar ansvar och kommer fram till globala lösningar. EUs roll är viktig i detta och ambitionsnivån är hög. Många av de innovationer som gör stor miljönytta kommer dessutom från det europeiska näringslivet.

Vilka är de viktigaste åtgärderna på EU-nivå vad gäller klimatutmaningarna enligt dig?

- EU måste, liksom Sverige som nation, finna en balanserad politik som långsiktigt leder till ett minskat behov av importerade fossila bränslen, där rimlig hänsyn tas till respektive lands enskilda förutsättningar. Utmaningen består i att finna kostnadseffektiva åtgärder som balanserar miljöhänsyn och ekonomisk hänsyn. Sverigedemokraterna motsätter sig åtgärder som kan misstänkas vara ineffektiva, alltför kostnadsdrivande, kontraproduktiva eller som har andra negativa miljöeffekter. Mycket, anser vi, handlar om att utveckla energiteknik och uppmuntra att tekniken sprids och tillämpas både inom EU och internationellt.

En del menar att EU i sin ambition att bidra i arbetet med att nå klimatmålen, kan komma att skapa regelverk som gör att företagen i EU kommer att få svårare att konkurrera på lika villkor med företag utanför unionen. Har du några tankar kring detta
?

- Risken för detta är betydande. EU står endast för ungefär en tiondel av de globala utsläppen och kan inte helt ensidigt driva minskningar av utsläppen av växthusgaser. Man riskerar då både att ge egna företag betydande konkurrensnackdelar, vilket kommer att drabba sysselsättning och ekonomisk utveckling, samt helt enkelt exportera utsläppen till länder utanför EU. Detta kan bli direkt kontraproduktivt ur ett miljöperspektiv, i och med att miljökraven utanför EU som regel är lägre.

Svenskt Näringslivs vision:
Ett välmående och konkurrenskraftigt EU vars övergripande målsättning är att stärka företagens, individers och medlemsländernas möjligheter att hävda sig i en allt starkare global konkurrens.

Läs gärna mer om Svenskt Näringslivs program för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU här.

Den inre marknadenTillväxtMiljö och hållbar tillväxtEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist