Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

NYHET Publicerad

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi

EU-kommissionen presenterar sin nya handlingsplan för cirkulär ekonomi i mars.

Cirkulär ekonomi skapar möjligheter för helt nya typer av tillväxt. I en cirkulär ekonomi hålls material i cirkulation så länge som möjligt för att maximera dess värde och minimera dess miljöpåverkan.

För att bidra till en positiv utveckling för den cirkulära ekonomin har Svenskt Näringsliv tillsammans med sina systerorganisationer Dansk Industri, Finlands Näringsliv, norska Næringslivets Hovedorganisasjon och SI – den isländska näringslivets förbund tagit fram ett positionspapper om det nordiska förhållningssättet till cirkulär ekonomi – The Nordic Approach to Circular Economy. I texten ges ett antal skarpa förslag för hur EU ska kunna leda utvecklingen mot en cirkulär och hållbar ekonomi, genom att till exempel säkerställa en fungerande andrahandsmarknad för material och möjliggöra nya affärsmodeller.

De nordiska länderna har ambitiösa klimat- och miljömål, och den nordiska  industrin är redo att leverera cirkulära lösningar. Men många utmaningar återstår – inte minst på regelområdet. Den nya kommissionen bör ägna stor energi åt att jämka samman inkonsekventa regelverk och undanröja hinder och åtgärda glapp i existerande regelverk för att skapa möjlighet för nya affärsmodeller.

Näringslivet i de nordiska länderna ser en övergång till cirkulär ekonomi som möjlighet likväl som en nödvändighet. En övergång till cirkulär ekonomi är en förutsättning för att flera av de globala hållbarhetsmålen ska nås. Materialanvändningen står för ca 50 procent av våra koldioxidutsläpp och en mer effektiv resursanvändning har därför stor betydelse för att målen enligt Parisavtalet ska nås.

För att lansera pappret och diskutera både utmaningar och möjligheter bjöd Svenskt Näringslivs EU-kontor tillsammans med sina nordiska systerorganisationer och europaparlamentarikerna Arba Kokalari (SE, EPP), Pernille Weiss (DK, EPP) och Henna Virkkunen (FI, EPP) den 22 januari in till frukostseminarium om cirkulär ekonomi och hållbar tillväxt. 

Mötet inleddes av den danska parlamentarikern Pernille Weiss (EPP), som uttryckte sitt gillande över den av kommissionen nyligen presenterade ”the European Green Deal” som väntas bli ett av de mest ambitiösa åtgärdspaketen i strävan efter en hållbar grön omställning för Europa .

Henna Virkkunen (EPP) tog upp de många fördelar som väntas bli resultatet av de nya satsningarna på cirkulär ekonomi inom industri- och tillverkningssektorn.

– Bara i Finland kan det innebära uppemot 75 000 nya arbetstillfällen . Men den beslutande makten på EU-nivå måste trycka på i sina förhandlingar. De måste också se till att processen fortskrider för att underlätta för nordiska små och mellanstora företag och startups att ställa om snabbare. 

Den svenska parlamentarikern Arba Kokalari (EPP) uppmanade kommissionen att implementera den cirkulära handlingsplanen som väntas presenteras i mars månad. 

– Åtgärder krävs för att stimulera nya klimatsmarta och cirkulära affärsmodeller som lättare kan tackla de utmaningar världen står inför. Omställningsarbetet vilar tungt på Europas axlar, och EU bör uppmuntra länder utanför unionen att också agera.

Kokalari nämnde också flera svenska företag som föregångare i arbetet för en mer cirkulär produktionskedja, bland annat förpackningsföretaget BillerudsKorsnäs.

Seminariets inledningstalare, Kestutis Sadauskas, chef för Cirkulär Ekonomi och Grön Tillväxt på EU-kommissionen delade uppfattningen om potentialen i cirkulär ekonomi.

– Den cirkulära ekonomin är en stark trendsättare som inte kan stoppas, men åtgärder behövs för att få fart på utvecklingen.  Miljönytta och industriell utveckling kan kombineras för att generera både ekonomisk tillväxt och en samhällelig vinst. 

Vad gällde den nya handlingsplanen kring cirkulär ekonomi som Kommissionen ska presentera i mars, menade Sadauskas att det krävs stora ansträngningar för att tillsammans med Parlamentet och Rådet få till en hållbar handlingsplan för cirkulär ekonomi, och nödvändiga anpassningar till de berörda sektorernas olika utmaningar.

Innan seminariet avslutades berättade representanter från flera miljöinnovativa företag i Norden hur de arbetar för att kombinera miljösatsningar med företagsamhet för en hållbar framtid. På plats för att informera om sin verksamhet var bland annat svenska batteritillverkaren Northvolt, som har etablerat sig som en betydelsefull aktör inom europeisk batteritillverkning.

Trots att Europa endast står för 2 procent av världens totala batteriproduktion var Northvolts Emma Wiesner hoppfull inför framtiden.

– Vi ser en exponentiell ökning i efterfrågan av gröna batterier, en marknad där Europa har möjlighet att konkurrera.

Northvolt satsar även på återvinning och Wiesner lyfte möjligheterna med cirkulär ekonomi för att bygga upp Europas batteriindustri.

– Genom att samla in och återvinna batterimetallerna kan vi sluta cirkeln och tillverka helt nya batterier med lägre koldioxidavtryck.

På plats för att företräda den nordiska gröna ekonomin var också finska teknikutvecklaren Infinited Fiber, danska pumptillverkaren Grundfoss, samt det norska biokemiska företaget Borregaard.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.