Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

NYHET Publicerad

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.

EU-kommissionen

Det nya konkurrensverktyget ökar EU-kommissionens makt. Något missbruk behöver inte förekomma för att kommissionen ska kunna ingripa.

EU-kommissionen har inte direkt legat på latsidan på sistone när det gäller ekonomiska åtgärder för att möta coronakrisen. Efter stora och snabba förändringar av statsstödsregelverket som banat väg för massiva räddningspaket i de olika medlemsstaterna har kommissionen också föreslagit ett eget sådant, bestående av både akuta och framåtblickande stimulanser på hela 750 miljarder euro.

Men samtidigt som krishanteringen pågår så fortsätter många andra viktiga processer. På konkurrensområdet ligger kommissionen inte på latsidan. Margrethe Vestager, som ansvarar för konkurrensfrågor och digitaliseringsfrågor, ska om en dryg vecka – onsdag den 17 juni – presentera ett vitpapper om hur statligt ägande och statliga subventioner i länder utanför EU ska hanteras. I en tid som präglas av ökade geopolitiska spänningar mellan EU, Kina och USA finns en stor förväntan på det förslag som kommissionen ska presentera. De flesta bedömare är av uppfattningen att nuvarande regelverk inom EU och internationella handelsorganisationen WTO inte i tillräcklig mån hindrar Kina från att subventionera vissa av sina nationella bolag och därigenom snedvrida konkurrensen.

Därutöver ser kommissionen över den egna verktygslådan. Kommissionen har under en längre tid utrett och utvärderat konkurrensen på digitala marknader, med särskilt fokus på digitala plattformar såsom Facebook och Google. Nu verkar kommissionen vara redo att gå fram med nya skarpa förslag, då man är av uppfattningen att existerande möjligheter inte är tillräckliga för att möta vad man kallar strukturella konkurrensproblem på vissa marknader. Man tycks också bekymra sig över ökad marknadskoncentration och de nya sätten att begränsa konkurrensen som digitaliseringen möjliggör, t ex koordinerade beteenden med hjälp av algoritmer.

Kommissionen har därför tagit sikte på två nya, potentiellt mycket ingripande regelförändringar – ett nytt horisontellt verktyg att möta strukturella konkurrensproblem, samt nya bestämmelser som ska reglera beteendet hos stora digitala plattformar.

Vad innebär då detta mer konkret?

De närmare detaljerna kan utläsas på kommissionens webbplats. Kortfattat kan sägas vad gäller det nya konkurrensverktyget att kommissionen antingen kommer basera det på åtgärder mot dominerande företag utan något marknadsmissbruk, alternativt utifrån marknader med bristande konkurrens. I båda dessa scenarier utökas kommissionens makt. Något missbruk behöver inte förekomma för att kommissionen ska kunna ingripa. Om verktyget tar sikte på marknader med bristande konkurrens kan även mindre aktörer som inte är dominerande omfattas av kommissionens intervention.

När det gäller nya regler riktade mot digitala plattformar överväger kommissionen både att svartlista vissa specifika ageranden från plattformarna, men också att ge en behörig myndighet, sannolikt kommissionen själv, mandatet att fatta beslut om förbjudna åtgärder i enskilda fall.

Sammantaget är de förändringar som kommissionen nu föreslår de mest ingripande på konkurrensområdet åtminstone sedan gällande konkurrensförordning kom till – den är daterad 2003. Det kan innebära en ökad osäkerhet och stor påverkan i synnerhet på företag som är dominerande eller som agerar på en högkoncentrerad marknad med få aktörer. Särskilt stor påverkan kan väntas på digitala marknader. Samtidigt är det kanske rimligt att kommissionen i och med detta försöker stävja ytterligare marknadskoncentration och konkurrensproblem – väl fungerande marknader är i längden bra både för näringslivet i sin helhet och för konsumenterna.

Vad tycker du som läsare och det företag eller den organisation du företräder?

Gör din röst hörd via kommissionens webbplats. Båda dessa konsultationer pågår fram till den 8 september 2020. Hör också gärna av dig till mig, vi på Svenskt Näringsliv vill gärna veta mer om hur dessa potentiellt revolutionerande förslag uppfattas av olika aktörer.

Nya regler för digitala plattformar

Nytt konkurrensverktyg

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.