NYHET21 maj 2021

Svenskt Näringslivs välkomnar EU-kommissionens förslag till förordning om utländska subventioner

Svenskt Näringsliv är generellt positiva till EU-kommissionens förslag till förordning om utländska subventioner, men riktar kritik mot kraven på förhandsanmälan vid företagskoncentrationer samt anbud i offentlig upphandling, eftersom detta leder till stora administrativa kostnader. Här krävs en ordentlig konsekvensanalys.

Stefan SagebroFoto: Ernst Henry Photography AB

I EU-kommissionens förslag till förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden baseras på den vitbok som EU-kommissionen publicerade sommaren 2020. Det förslag till förordning som nu presenterats har i stora drag samma innehåll och struktur, nämligen en generell möjlighet för kommissionen att granska utländska subventioner, det vill säga subventioner från tredje land, till företag som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet på EU:s inre marknad, givet att subventionerna överstiger ett visst tröskelvärde.

De förändringar som EU-kommissionen har gjort av förslaget jämfört med vitboken till stor del är i linje med de förslag som Svenskt Näringsliv lämnade vid samrådet av vitboken. Vi är därför generellt positiva till EU-kommissionens förslag. Dock önskar vi poängtera ett par delar i förslaget.

Svenskt Näringsliv anser att nya regler mot utländska subventioner bör införas. Det är grundläggande att företag som agerar på den inre marknaden verkar under samma spelregler, och de nya föreslagna reglerna kan tillsammans med andra befintliga regelverk leda till mer jämlika förutsättningar där företag kan konkurrera på sina egna premisser och på marknadsekonomisk grund. På sikt kan reglerna också leda till en större transparens och kunskap om hur vanligt förekommande utländska subventioner är.

Samtidigt är det viktigt att betona att sådana regler måste vara proportionerliga, icke-diskriminerande och rättssäkra, inte otillbörligen hindra utländska investeringar inom EU och inte leda till större administrativa kostnader än nödvändigt. Subventioner bör helst regleras på global nivå, företrädesvis inom ramen för WTO, där reglerna kan vila på en tydlig acceptans och därmed ett starkt mandat från alla inkluderade parter.

När det gäller reglernas omfattning och utformning är det grundläggande att det nya instrumentet inte är mer restriktivt än EU:s statsstödsregler. I annat fall kan regelverket leda till konkurrenssnedvridningar åt motsatt håll samt betraktas som protektionistiskt och leda till kompensatoriska handelsåtgärder av tredje land vilket skulle vara skadligt för handel och företagande på ett övergripande sätt. Således bör instrumentet under inga omständigheter vara strängare än vad statsstödsreglerna i praktiken är. Därför välkomnar vi att EU-kommissionen ensamt ges ansvar för tillämpningen av regelverket.

Svenskt Näringsliv tillstyrker en nedre tröskel på 5 miljoner Euro över en treårsperiod, under vilken det anses osannolikt att subventionen snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Vi är dessutom starkt kritiska till kravet på förhandsanmälan vid företagskoncentrationer samt anbud i offentlig upphandling och avråder från att detta genomförs, eftersom de leder till stora administrativa kostnader. EU-kommissionen tycks tyvärr ha underskattat hur många företag som omfattas och vilka konsekvenser det för med sig. En annan viktig fråga är att de principer som gäller vid kommissionens balanstest i statsstödsreglerna även bör tillämpas i balanstestet i dessa regler om utländska subventioner.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist