Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel 21 nov 2016
Foto: Sophia Bengtsson

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel 21 nov 2016

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

NYHET Publicerad

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.

Peter Eriksson nämnde att Kommissionär Ansip bett Sverige ta på sig en ledarroll i de digitala frågorna, inte minst då Storbritanniens starka engagemang för dessa snart kommer att försvinna. Detta välkomnades och uppmuntrades av samtliga företagsrepresentanter på plats som också erbjöd näringslivets stöd för ett ökat svenskt engagemang i de viktiga digitala frågorna.

Ministern fick med sig ett tydligt budskap från näringslivet vad gäller principiellt viktiga aspekter för att skapa en datadriven europeisk ekonomi.

 

Den digitala infrastrukturen måste byggas ut för att hantera de nya tjänster som möjliggörs av 5G och Internet of Things. För att detta ska bli verklighet är det viktigt att större delen av 700 MHz auktioneras ut så fort som möjligt.

Den digitala marknaden är gränslös och en verklig europeisk marknad behövs för storskalighet och tillväxtmöjligheter. Detta kräver harmonisering av regler på EU-nivå, inte minst på områden som konsumenträtt och momsreglering som i nuläget fragmenterar den inre marknaden och leder företag till att välja bort flera europeiska länders marknader.

Svenska och europeiska företag behöver sunda, globala konkurrensvillkor som ger företag chans att konkurrera med resten av världen. Det är den globala konkurrensen som driver digitaliseringen framåt. EUs konkurrenslagstiftning är ett viktigt verktyg som ska användas när så är tillämpligt för att se till att företag verkar på lika villkor.

Den svagt utvecklade digitala inre marknaden lider av särreglering och hög regelbörda. Generellt bör lagstiftning av den digitala inre marknaden ske endast när det finns ett tydligt marknadsmisslyckande. Dessa regler måste vara enkla att följa och teknikneutrala för att bana väg för nya lösningar. Det är exempelvis kontraproduktivt att ta fram en särskild lagstiftning för internetplattformar, eftersom dessa är uppbyggda på helt skilda sätt och med mycket olika syften. Det är också viktigt att EUs institutioner inte tar fram regler som överlappar varandra och leder till ackumulerad regelbörda. Då EU nyligen antog en ny dataskyddsförordning som ställer mycket stora krav på företagen, vore det olyckligt om ett kommande e-privacy direktiv ytterligare begränsar företagens affärsverksamhet.

 

Slutligen behöver företagen stärka möjligheterna till innovation genom tillgång till och användning av data, vilket är avgörande för framtagning av nya produkter och tjänster. Teknikutvecklingen går väldigt fort fram, och det är av största vikta att lagstiftare klarar att hålla isär persondata och maskindata. Näringslivet oroas över att flera EU-länder vill förhindra flöden av data mellan länderna genom särskilda krav på nationell datalagring. Företagens vanliga affärsverksamhet är helt beroende av att data, precis som varor och tjänster, kan röra sig obehindrat över EU-ländernas gränser. Av samma anledning är det avgörande att dataflöden inkluderas i de handelsavtal som EU förhandlar med andra delar av världen och möjliggör ökad handel mellan EU och andra länder.

Peter Eriksson är just nu i färd med att ta fram en digitaliseringsstrategi för Sverige, som självklart i mångt och mycket kommer ha starka kopplingar till EU:s strategi för en digital inre marknad. Ovannämnda förslag illustrerar vikten av att även nationella politiker ser på digitalisering ur ett globalt perspektiv.

Sophia Bengtsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

GDPR: Mer stöd till företagen men inga lagändringar

KOMMENTAR Var fjärde år ska EU-kommissionen utvärdera dataskyddsförordningen (GDPR) och nu har den första rapporten presenterats. Kommissionen fastslår att Europa behöver enhetlig tillämpning av regelverket, hjälpa de mindre företagen och underlätta internationella dataöverföringar. "Det är glädjande att åtgärder kommer som speglar vad näringslivet efterfrågat och föreslagit", säger Carolina Brånby, policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.