Välkommen till vår hemmamarknad

850 000 jobb. 60 procent av exporten. En gemensam marknad.

Den inre marknaden är svenska företags hemmamarknad och hela näringslivet är beroende av att EU utvecklas i rätt riktning.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet och företagen behöver en stark röst i Europa. En röst för frihandel och fri rörlighet som gör det enklare för svenska företag att växa och etablera sig på den inre marknaden. För EU:s inre marknad är svenska företags hemmamarknad.

EU:s inre marknad är företagens hemmamarknad

Från norrländska skogar till resten av världen. SCA säljer 60 procent av sina trä- och pappersvaror på EU:s inre marknad. Sara Holappa Jonsson är affärsutvecklare på skogsföretaget som även är Europas största privata skogsägare. 

Från Malmö till Berlin och resten av kontinenten. Snälltåget med vd Carl Adam Holmberg i spetsen kör hälften av alla avgångar till städer utanför Europa. Det skånska tågföretaget kopplar samman Sverige med Danmark, Tyskland och Österrike.

Från Småland till resten av världen. Hestra med vd Anton Magnusson i spetsen har 200 anställda runtom i Europa och säljer 1,7 miljoner par handskar på den inre marknaden varje år. EU står för mer än hälften av Hestras totala försäljning.

Från Vikmanshyttan till Europa. CTEK tillverkar batteriladdare som de exporterar till alla EU:s marknader. Johanna Mogren Sundqvist är Sales and Competence Lead på företaget som säljer 65 procent av sina varor på den inre marknaden.

EU är Sveriges viktigaste handelspartner

60 procentÖver 60 procent av Sveriges export går till EU:s inre marknad.

Källa: Kommerskollegium

850 000Nästan 850 000 jobb i Sverige skapas genom exporten till EU:s inre marknad

Läs mer om hur vi räknat

Inför valet till EU-parlamentet har vi tagit fram fem prioriteringar för ett mer konkurrenskraftigt EU:

1.

EU:s inre marknad – en motor för tillväxt

Läs mer

2.

EU som en stark spelare i en öppen värld

Läs mer

3.

Näringslivets kraft driver klimatomställningen

Läs mer

4.

Ledande teknikutveckling och digitalisering

Läs mer

5.

En kompetens­försörjning där alla bidrar till innovation och tillväxt

Läs mer

För en stark röst i EU

Nytt initiativ sätter fokus på konkurrenskraft

Nu lanseras Europe Unlocked – en koalition och kampanj för mer näringslivsvänliga prioriteringar hos nästa EU-kommission med fokus på konkurrenskraft genom öppna och konkurrensutsatta marknader.

Läs mer om Europe Unlocked
Kampanjen Europe unlocked.

1. EU:s inre marknad – en motor för tillväxt

Europeisk konkurrenskraft har sin grund i en stark inre marknad. Vi ska värna den inre marknadens utveckling genom att stärka den fria konkurrensen och bryta ned hinder för den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital. Det måste bli enklare för personer och företag att röra sig inom EU.

Med effektiva, transparenta och harmoniserade regler som tillämpas likadant i alla medlemsländer blir det enklare för arbetstagare och bolag att vara verksamma i hela EU. Men de omfattande regler vi sett de senaste åren kan vara svåra att följa, i synnerhet för många småföretag och entreprenörer. Därför ska ny lagstiftning och befintliga regler alltid prövas så att deras konsekvenser blir tydliga. EU-lagstiftningen måste öka de små och stora företagens konkurrenskraft samt ge utrymme för ny teknik och mer innovation.

2. EU som en stark spelare i en öppen värld 

Handel med omvärlden är helt avgörande för det svenska välståndet. För att handeln ska fungera behövs det förutsägbara och transparenta regler som garanterar öppenhet och tillgång till marknader globalt.

Svenskt Näringsliv anser att en ökad öppenhet i all internationell handel bör vara ledstjärnan i frihandelsfrågor. I stället för att sätta upp ekonomiska barriärer i strävan efter större ”suveränitet”, måste vi nu åter fokusera på växande, öppna och konkurrenskraftiga marknader som ökar produktiviteten. Det är det enda hållbara och långsiktiga sättet att få EU och Sveriges ekonomi att växa. En stark europeisk ekonomi är förutsättningen för ett starkt och motståndskraftigt EU.  

3. Näringslivets kraft driver klimatomställningen

Att framgångsrikt klara av den gröna omställningen är en ödesfråga. Men om omställningen inte innebär att människor samtidigt får det bättre kommer omställningen inte bli hållbar.

Den gröna omställningen måste därför ske på ett kostnadseffektivt sätt som främjar entreprenörskap och innovation. Vi ska arbeta för att skapa rätt förutsättningar för en marknadsdriven klimatomställning, genom att ge företagen de förutsättningar som behövs för att ställa om och ta fram nya, hållbara och cirkulära tekniker, produktionssätt, produkter och lösningar. Grunden för en lyckad omställning är att klimatmålen och en stärkt biologisk mångfald nås i kombination med ekonomisk tillväxt och stärkt europeisk konkurrenskraft. Det är också då som många arbetstillfällen skapas.

4. Ledande teknikutveckling och digitalisering

Näringslivet måste ges bästa möjliga förutsättningar att fortsatt driva teknikutvecklingen framåt. Inom digitaliseringsområdet har EU:s lagstiftningsfokus främst varit att skydda medborgare och konsumenter.

Men för att lyckas måste företagen både förstå och kunna tillämpa lagarna i verkligheten. Regler ska inte skapa onödig byråkrati, kunna tillämpas eller tolkas på olika sätt i olika länder, innebära oförsvarbara kostnader för företag eller göra det krångligare att sälja varor och tjänster online. Därför behöver lagstiftningen bli mer noggrant utformad. 

5. En kompetensförsörjning där alla bidrar till innovation och tillväxt

Den gröna och digitala omställningen bidrar till mer innovation och öppnar nya möjligheter för människor och företag, vilket är avgörande för vår framtida hållbara tillväxt. Men den snabba teknikutvecklingen kräver att personer har rätt kompetens för att kunna ta sig an de arbetsuppgifter som skapas på den nya arbetsmarknaden. EU måste satsa på innovation, forskning och utveckling för att möta framtiden. På så vis säkrar vi framtidens jobb i EU.

Företag behöver konkurrera om den bästa kompetensen för att kunna ligga i utvecklingens framkant, oavsett om den finns i Borlänge, Berlin eller Bangkok. Vi behöver underlätta möjligheten för både EU-medborgare och tredjelandsmedborgare att arbeta och röra sig inom EU. Det handlar bland annat om att underlätta gemensamt erkännande av kvalifikationer och få tillgång till varandras arbetsmarknader. I detta är det viktigt att värna om den svenska arbetsmarknadsmodellen, där fack och arbetsgivare reglerar arbetsvillkor och löner i kollektivavtal.

Nyheter, rapporter och remissvar

NYHET — 5 juni 2024

Företagen: Därför ska du rösta i valet – ”Oerhört stor betydelse”

I EU-valet den 9 juni avgörs Europas framtid och för tusentals svenska företag är det stora värden som står på spel. Här berättar tre företag exklusivt om vad de hoppas på inför nästa mandatperiod. ”Engagemang är jätteviktigt”, säger Johanna Mogren Sundqvist på CTEK.
NYHET — 31 maj 2024

Debatt: Europa riskerar att reglera bort sig

Låt EU-valrörelsen handla om innovation, företagande och konkurrenskraft, skriver Jan-Olof Jacke, vd, på Di Debatt.
NYHET — 30 maj 2024

Företagaren: ”Vi är beroende av att EU är attraktivt för talanger”

Kompetenskrisen i Europa och Sverige är akut. Det stod klart när politiker och företagare möttes i Malmö i en intensiv debatt inför EU-valet. ”Rörligheten i Europa är viktig både för individen och för att vi som företag ska kunna ta uppdrag i andra länder”, sa företagaren Sara Lindmark.
NYHET — 23 maj 2024

Wallenberg: ”EU-medlemskapet har tjänat oss väl”

Styrelseordförande Jacob Wallenberg vill att Sverige engagerar sig mer i EU-samarbetet. ”Mer än 60 procent av Sveriges export går till EU:s inre marknad och nästan 850 000 svenska jobb skapas därmed”, sa han under Svenskt Näringslivs stämma.
NYHET — 21 maj 2024

”Vi måste gå från att vara nejsägare till att driva en tydlig agenda”

I årets EU-val är konkurrenskraftsfrågan avgörande, anser vd Jan-Olof Jacke, som uppmanar politiken att verka för fler frihandelsavtal och stärka den inre marknaden. ”Man blir bara lyssnad på om man har en konstruktiv idé om framtiden”, säger han.
NYHET — 17 maj 2024

Företagen: Alla länder måste tolka EU-reglerna likadant

Många svenska företag vill växa på Europamarknaden. Men de ser också hinder, både inom och utanför EU. Ett av dem är att alla länder inte tillämpar EU:s regler på samma sätt. ”Vi behöver få till en lika tolkning och implementering av de här regelverken”, säger Göran Eriksson, vd för Göteborgs hamn.
NYHET — 8 maj 2024

Debatt om EU:s konkurrenskraft: ”Politiker ska inte utse vinnare”

Ja till inre marknaden, forskning och innovation men försiktighet när det kommer till statsstöd. Det var budskapet när koalitionen Europe Unlocked samlade tunga stats- och näringslivsrepresentanter i Rom.
NYHET — 2 maj 2024

Framgångsrika företag banar väg för ett grönt Europa

Europa har halkat efter USA och Asien och kraven som följer av den gröna omställningen riskerar att förvärra läget ytterligare om de inte utformas på rätt rätt. ”Vad vi verkligen behöver är att The European Green Deal kompletteras med en Industrial deal”, säger Fredrik Persson, BusinessEurope.
NYHET — 2 maj 2024

EU måste vara en kraft för världshandeln

Genom att investera i utbildning, utveckla handelsförbindelser och förbättra infrastrukturen kan politiken bidra till att skapa en gynnsam miljö för företagande och tillväxt, både lokalt och internationellt, säger Anton Magnusson, VD på Hestra Handsken.
NYHET — 29 april 2024

Efter tunga EU-rapporten – nu krävs handling: ”Avgörande”

Enrico Lettas rapport om EU:s inre marknad har mötts av både ris och ros. Nu höjs röster för ett ökat fokus på unionens konkurrenskraft. ”Det behövs krafttag på den inre marknaden”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist