Logga - Framtidens EU med en stark svensk röst (kvadratisk)

Den 6–9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet, och i Sverige går vi till val den 9 juni. Då väljs 21 svenska ledamöter, med möjligheten att påverka EU:s framtid. Svenskt Näringsliv vill att Sverige är drivande för att EU ska prioritera rätt frågor med fokus på att bygga en stark inre marknad och ett konkurrenskraftigt EU under nästa mandatperiod.

Att EU fungerar och utvecklas i rätt riktning är avgörande för Sveriges välstånd. Vår tillväxt, handel och våra jobb är direkt beroende av EU och den riktning EU tar i framtiden. Ett konkurrenskraftigt Europa är dessutom vår starkaste tillgång i en utmanande omvärld.

Inför valet till EU-parlamentet har vi tagit fram fem prioriteringar för ett mer konkurrenskraftigt EU:

1.

EU:s inre marknad – en motor för tillväxt

Läs mer

2.

EU som en stark spelare i en öppen värld

Läs mer

3.

Näringslivets kraft driver klimatomställningen

Läs mer

4.

Ledande teknikutveckling och digitalisering

Läs mer

5.

En kompetens­försörjning där alla bidrar till innovation och tillväxt

Läs mer

Webbinarier och evenemang

Därför är EU viktigt för företagen

”Det är viktigt att Svenskt Näringsliv och svenska företag engagerar sig tidigt i EU:s processer för att vi ska kunna påverka beslut innan det kommit text på pappret”, säger Leif Johansson, styrelse­ordförande och tidigare ordförande i bland annat AstraZeneca och Ericsson. Tillsammans med Marie Svensson, ordförande i SME-kommittén, lyfter han fram vikten av EU för svenska företags konkurrenskraft.

Nytt initiativ sätter fokus på konkurrenskraft

Nu lanseras Europe Unlocked – en koalition och kampanj för mer näringslivsvänliga prioriteringar hos nästa EU-kommission med fokus på konkurrenskraft genom öppna och konkurrensutsatta marknader.

Läs mer om Europe Unlocked
Kampanjen Europe unlocked.

EU är Sveriges viktigaste handelspartner

Mer än hälften av Sveriges export går till EU. Utvecklingen för EU som handelsområde är därför av avgörande betydelse för vår tillväxt.

Sveriges handel med EU:s inre marknad stod för ungefär 74 procent av vår varuexport år 2022.

600 000jobb i Sverige skapas genom exporten till EU

Totala antalet arbetstillfällen som skapas genom exporten uppgår till 1,2 miljoner, varav 770 000 i varuproduktion och 430 000 i tjänsteproduktion. Vi har antagit att andelen jobb motsvarar andelen av värdet för varu- respektive tjänsteproduktionen för att räkna ut andelen jobb relaterade till exporten till EU, vilket är en approximation.

Källa: Harry Flam (2021) ”Den internationella handelns betydelse för Sverige”.

1. EU:s inre marknad – en motor för tillväxt

Europeisk konkurrenskraft har sin grund i en stark inre marknad. Vi ska värna den inre marknadens utveckling genom att stärka den fria konkurrensen och bryta ned hinder för den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital. Det måste bli enklare för personer och företag att röra sig inom EU.

Med effektiva, transparenta och harmoniserade regler som tillämpas likadant i alla medlemsländer blir det enklare för arbetstagare och bolag att vara verksamma i hela EU. Men de omfattande regler vi sett de senaste åren kan vara svåra att följa, i synnerhet för många småföretag och entreprenörer. Därför ska ny lagstiftning och befintliga regler alltid prövas så att deras konsekvenser blir tydliga. EU-lagstiftningen måste öka de små och stora företagens konkurrenskraft samt ge utrymme för ny teknik och mer innovation.

2. EU som en stark spelare i en öppen värld 

Handel med omvärlden är helt avgörande för det svenska välståndet. För att handeln ska fungera behövs det förutsägbara och transparenta regler som garanterar öppenhet och tillgång till marknader globalt.

Svenskt Näringsliv anser att en ökad öppenhet i all internationell handel bör vara ledstjärnan i frihandelsfrågor. I stället för att sätta upp ekonomiska barriärer i strävan efter större ”suveränitet”, måste vi nu åter fokusera på växande, öppna och konkurrenskraftiga marknader som ökar produktiviteten. Det är det enda hållbara och långsiktiga sättet att få EU och Sveriges ekonomi att växa. En stark europeisk ekonomi är förutsättningen för ett starkt och motståndskraftigt EU.  

3. Näringslivets kraft driver klimatomställningen

Att framgångsrikt klara av den gröna omställningen är en ödesfråga. Men om omställningen inte innebär att människor samtidigt får det bättre kommer omställningen inte bli hållbar.

Den gröna omställningen måste därför ske på ett kostnadseffektivt sätt som främjar entreprenörskap och innovation. Vi ska arbeta för att skapa rätt förutsättningar för en marknadsdriven klimatomställning, genom att ge företagen de förutsättningar som behövs för att ställa om och ta fram nya, hållbara och cirkulära tekniker, produktionssätt, produkter och lösningar. Grunden för en lyckad omställning är att klimatmålen och en stärkt biologisk mångfald nås i kombination med ekonomisk tillväxt och stärkt europeisk konkurrenskraft. Det är också då som många arbetstillfällen skapas.

4. Ledande teknikutveckling och digitalisering

Näringslivet måste ges bästa möjliga förutsättningar att fortsatt driva teknikutvecklingen framåt. Inom digitaliseringsområdet har EU:s lagstiftningsfokus främst varit att skydda medborgare och konsumenter.

Men för att lyckas måste företagen både förstå och kunna tillämpa lagarna i verkligheten. Regler ska inte skapa onödig byråkrati, kunna tillämpas eller tolkas på olika sätt i olika länder, innebära oförsvarbara kostnader för företag eller göra det krångligare att sälja varor och tjänster online. Därför behöver lagstiftningen bli mer noggrant utformad. 

5. En kompetensförsörjning där alla bidrar till innovation och tillväxt

Den gröna och digitala omställningen bidrar till mer innovation och öppnar nya möjligheter för människor och företag, vilket är avgörande för vår framtida hållbara tillväxt. Men den snabba teknikutvecklingen kräver att personer har rätt kompetens för att kunna ta sig an de arbetsuppgifter som skapas på den nya arbetsmarknaden. EU måste satsa på innovation, forskning och utveckling för att möta framtiden. På så vis säkrar vi framtidens jobb i EU.

Företag behöver konkurrera om den bästa kompetensen för att kunna ligga i utvecklingens framkant, oavsett om den finns i Borlänge, Berlin eller Bangkok. Vi behöver underlätta möjligheten för både EU-medborgare och tredjelandsmedborgare att arbeta och röra sig inom EU. Det handlar bland annat om att underlätta gemensamt erkännande av kvalifikationer och få tillgång till varandras arbetsmarknader. I detta är det viktigt att värna om den svenska arbetsmarknadsmodellen, där fack och arbetsgivare reglerar arbetsvillkor och löner i kollektivavtal.

Nyheter, rapporter och remissvar

NYHET — 14 februari 2024

Näringslivet kritiskt till EU:s tillståndsprocesser – ”Påverkar viljan att investera”

Komplexa processer och långa väntetider för att få olika tillstånd är ett hinder för att investera i EU, visar en ny rapport av Business Europe. Nu krävs en ordentlig översyn. ”Det nuvarande systemet är både ineffektivt och oförutsägbart”, säger miljöjurist Lina Hagström.
NYHET — 30 januari 2024

Tjeckien och Sverige överens: EU:s konkurrenskraft avgörande

Europe Unlocked syftar till att stärka EU:s inre marknad. Nyligen lockade koalitionen både svenska och tjeckiska toppnamn till en paneldebatt i Prag. Och beskedet från de närvarande var tydligt: Nästa kommission måste fokusera mer på EU:s konkurrenskraft.
NYHET — 23 januari 2024

Hög tid för EU att samlas kring tillväxt och konkurrenskraft

2024 måste bli året då europeiska frågor om konkurrenskraft och näringsklimat på allvar hamnar i centrum av den politiska debatten, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, och Jan-Olof Jacke, vd, på DI debatt.
RAPPORT — 3 januari 2024

Digital Services Act & Digital Markets Act – vad gäller?

RAPPORT — 3 januari 2024

Data Act, Data Governance Act och Open Data Directive – vad innebär de nya reglerna?

NYHET — 2 januari 2024

”Behövs en stark svensk röst för företagande och tillväxt i EU”

Med ett osäkert geopolitiskt läge, nya medlemsländer på väg in i unionen och ett rekordstort behov av satsningar på konkurrenskraft, är valet till Europaparlamentet kanske mer avgörande än på länge.
REMISSVAR — 22 december 2023

Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

NYHET — 6 december 2023

BusinessEuropes besked till Belgien: ”Nu gäller det att hålla i”

BusinessEurope har överlämnat en deklaration till Belgien, som efter årsskiftet tar över ordförandeskapet i EU. Organisationen räknar med att Belgien fortsätter att rikta ljuset mot EU:s konkurrenskraft. ”Helt avgörande”, kommenterar Charlotte Andersdotter, chef för EU-kontoret.
NYHET — 21 november 2023

Jacob Wallenberg: Så ska konkurrenskraften forma EU-agendan

Det svenska ordförandeskapet i EU riktade välbehövligt ljus på vikten av konkurrenskraft. Nu lanseras den europeiska satsningen Europe Unlocked på initiativ av Svenskt Näringsliv. Målet är att nästa EU-kommission fortsätter hålla tillväxt och konkurrenskraft högt på agendan.
NYHET — 7 november 2023

Nytt initiativ sätter fokus på konkurrenskraft 

Nu lanseras Europe Unlocked – en koalition och kampanj för mer näringslivsvänliga prioriteringar hos nästa EU-kommission med fokus på konkurrenskraft genom öppna och konkurrensutsatta marknader.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist