Öka AI användningen

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Sverige är ett teknikgillade land där många av oss har hög tillit till myndigheter och företag. Det har spelat stor roll för teknikkompetens, teknikutveckling och Sveriges tätposition som en digital ledare i Europa. Nu är ökad AI-användning centralt för bibehållet ledarskap i den nya dataekonomin. För att lyckas behövs både tillit, hög kunskapsnivå och en väl anpassad infrastruktur, men också ett möjliggörande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.

Carolina Brånby

Carolina Brånby

Foto: Ernst Henry Photography AB

När Sveriges och Europas ekonomi återstartar efter pandemin är det centralt med en visionär politik som möjliggör utökad användning av data och artificiell intelligens. Grunden för framtidens digitala samhälle är ett heltäckande nät av snabbt bredband och satsningar på 5G, cybersäkerhet, forskning, innovation, digital kompetens och industridriven standardisering. Till detta framtidspussel hör också ett regelverk som över tid klarar av att upprätthålla medborgarnas tillit och förtroende för vad vi skapar med ny teknik.

Vad gäller lagar och regler för AI-användning finns redan idag ett tillämpbart system av lagar och regler. Dataskyddsförordningen, GDPR, styr hur personuppgifter får användas och så finns till exempel produktsäkerhetsregler och produktansvarsregler. Dessa teknikneutrala regelverk är fortsatt fullt ut tillämpliga, men ny teknik kan innebära att nya juridiska frågeställningar uppstår. Lagar och regler behöver därför ses över så att lagstiftningen täcker de identifierade problem som AI kan medföra. 

EU-kommissionen har i sin AI-vitbok framfört förslag på hur AI-system med hög risk för samhälle och miljö skulle kunna identifieras och regleras. För att hjälpa företag identifiera högrisk AI anser Svenskt Näringsliv att självcertifiering vid skapande och användande av AI kan vara mycket värdefullt. Europa har ett mycket värdefullt verktyg i de etiska riktlinjerna för tillitsfull AI som publicerades av EU-kommissionen i april 2019. Dessutom kommer en digital checklista publiceras den 16 juli 2020 som guidar och hjälper producenterna att skapa robust och korrekt AI.

EU-kommissionen ser nu över hur särskilda krav skulle kunna utformas för AI-tillämpningar som efter riskanalys kan anses innebära hög risk om de används.

Svenskt Näringsliv har svarat på EU-kommissionens konsultation och tagit fram ett AI positionspapper med sju huvudbudskap.

Europeiska kommissionen bör koncentrera sina insatser på att stödja forskning, innovation, kompetens och tillhandahålla en robust digital infrastruktur i hela Europa.

AI behöver en snävare definition, annars riskerar det bli en överreglering för ett stort antal tillämpningar.

Det mest effektiva sättet att nå bättre lagstiftning är att se över och kartlägga de AI-relevanta regelverken. Befintliga regler bör förtydligas genom riktlinjer.

Vid snabb teknikutveckling har självreglering och sektoriella uppförandekoder avsevärda fördelar jämfört med skapande av nya lagar.

Ny lagstiftning bör vara principbaserad och teknikneutral för att vara framtidssäker och ge hållbara spelregler.

Begreppet ”hög risk” måste definieras snävt för att undvika att rättslig osäkerhet blir ett hinder för innovation och AI-användning. En tydlig riskbedömning bör identifiera alla högrisk-AI oavsett sektor eller område.

Europa bör inte hindra eller försvåra användning av icke-europeiska data för att producera AI och AI-resultat av högsta kvalitet. Den relevanta datakopplade frågan för samhället är att AI-slutsatser är etiska och lagenliga.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Öka AI användningen

KOMMENTAR Sveriges har en tätposition i byggandet av framtidens digitala samhälle. AI-användning är centralt. För att lyckas krävs hög kunskapsnivå, en anpassad infrastruktur och ett fungerande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.
NYHET Publicerad:

GDPR: Mer stöd till företagen men inga lagändringar

KOMMENTAR Var fjärde år ska EU-kommissionen utvärdera dataskyddsförordningen (GDPR) och nu har den första rapporten presenterats. Kommissionen fastslår att Europa behöver enhetlig tillämpning av regelverket, hjälpa de mindre företagen och underlätta internationella dataöverföringar. "Det är glädjande att åtgärder kommer som speglar vad näringslivet efterfrågat och föreslagit", säger Carolina Brånby, policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Det digitala Europa ska byggas med människan i centrum

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur man både ska kunna vara världsledande på artificiell intelligens, AI, samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin. "Tekniken är ett viktigt verktyg som politiken kan använda för att lösa existerande utmaningar och skapa ett modernt samhälle", skriver juristen Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Resurssvag tillsynsmyndighet och villrådiga företagare – GDPR efter 18 månader

DATASKYDD Dataskyddsförordningen har varit i bruk i ett och ett halvt år. De värsta farhågorna har kommit på skam, men det finns ett stort behov av hjälp och förbättringar. ”Regeringen bör snarast möjligt tillsätta en ny utredning för att skapa regelförenkling”, säger Carolina Brånby, policyansvarig för dataskyddsfrågor.
NYHET Publicerad:

Det här är felet med GDPR

KOMMENTAR GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

KOMMENTAR I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
NYHET Publicerad:

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

DATAEKONOMIN I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Så skapas AI du kan lita på

DIGITALISERING Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

E-faktura närmar sig med stormsteg

DIGITALISERING Tre av fyra småföretag klarar inte att använda e-faktura i affärer med offentlig sektor. ”Vägledningen måste vara tydlig och lättbegriplig”, säger jurist Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

"Ingen pratar om det som redan görs med AI"

AI Just nu pågår det närmast en Tsunami av event om artificiell intelligens, AI, i Bryssel. Det som tas upp är potential för tekniken, behovet av investeringar men också risker med den nya tekniken, berättar Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor, i samband med att hon var värd för seminariet AI IN PRACTICE som arrangerades tillsammans med IT&Telekomföretagen.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Snabb teknisk utveckling påverkar immaterialrätten

SEMINARIUM Den fjärde industriella revolutionen är här. Förändringarna är så snabba och genomgripande att alla måste skapa sig en förståelse av hur de kan komma att påverka företag och arbetsplatser. Det innebär utmaningar för kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Så fungerar AI i praktiken

SEMINARIUM Artificiell intelligens, AI, är på allas läppar i EU:s huvudstad Bryssel. Seminarier avlöser varandra.
Under Brysselkontorets och It&telekomföretagens evenemang presenterades flera företagsexempel.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

Sverige driver inte digitaliseringen

KOMMENTAR Sverige anser sig vara en av EU:s nio ”digitala frontrunners”. När digitaliseringsministrarna möttes i Wien nyligen blev det uppenbart att Sverige inte är drivande och inte har förstått vikten av ePrivacy-förordningen, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

”Samtycke ska vara sista utvägen”

ARBETSGIVARDAGEN För ungefär ett halvår sedan trädde EU:s nya dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svenska dataskyddsregler i kraft i Sverige. Fortfarande råder viss förvirring och en del missförstånd kring regelverket, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på ett Arbetsgivardagen i Malmö. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. ”Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem”, säger Carolina Brånby.