Riktlinjer för den ansvarfullt skapade artificiella intelligensen

NYHET Publicerad

KOMMNENTAR Det pågår flera ambitiösa arbeten med att ta fram riktlinjer för hur artificiell intelligens, AI, kan användas på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Initiativen tas inom näringslivet, som Partnership on AI, tankesmedjor, som danska Data Ethics, och OECD som jobbar med Principles to Foster Trust in and Adoption of AI. För EU:s räkning har Kommissionen i Bryssel tillsatt en expertgrupp som jobbar dels med etiska riktlinjer för Trusted AI (tillitsfull AI/ ansvarsfullt AI), dels med rekommendationer för att stärka användandet av AI inom EU.

EU-kommissionen kom med sin första kommunikation om AI i våras. Den tillsatte därefter en oberoende expertgrupp, AI HLEG, som jobbar med att dels ta fram ett utkast till etiska AI riktlinjer för skapande och användande av AI, dels med rekommendationer för att förbättra förutsättningarna och öka användandet av AI-teknologin i Europa. Riktlinjerna ska komma i utkastversion innan jul och antas i mars medan rekommendationerna dröjer till maj 2019.

Den nya tekniken för med sig en hel del utmaningar. Det finns stora möjligheter men även risker som noggrant behöver genomlysas och diskuteras. Att hantera riskerna är grunden för tillit till teknologin. Men för att ha tillit och vilja använda ny teknik har de flesta av oss också ett behov av att i någon mån förstå den. Åtminstone veta varför den är värd att satsa på och vad den förbättrar.

I alla tider har det varit fördelaktigt för samhällens välfärd att snabbt ta till sig ny teknik. Så var det med elektriciteten och så var det med datorerna. Det gäller även för den artificiella intelligensen. Precis som vid tidigare teknikskiften påverkas vi alla både i privatlivet och arbetslivet.

För att kunna ta fram AI behövs kunniga människor och mycket data. Tillgången till data kan öka genom att det offentliga tillgängliggör sin data och att företag i allt större omfattning handlar med data. Som medborgare behöver vi dela vår data om vi ska kunna få tillgång till individanpassade och sannolikt mycket bättre behandlingar, utbildningar, tjänster och produkter.

För att kunna bli utvecklare och användare av AI behöver vår kompetens matcha den nya tekniken. Att ha kunskap ger trygghet och valmöjlighet. Det är också grunden för att vara anställningsbar. Vi behöver därför ställa om genom att ändra i läroplaner och utbildningar, ombilda oss och uppbilda oss. Vissa behöver ha en hög generell kompetens och andra behöver riktigt vass spetskompetens. Oavsett detta går teknikutvecklingen så snabbt att livslång utbildningsbarhet behöver bli en självklarhet och möjliggöras så snart som möjligt.

AI ger möjligheter inom en mängd branscher. För framtiden är effektivisering av matproduktion, vatten- och energitillgång stora behov där innovation och effektivisering med hjälp av AI vore mycket välkommet. För sjukvård, miljöpåverkan och säkerhet i olika transportsystem kommer AI kunna bli revolutionerande. Möjligheterna är enorma men förbättringarna bli ointressanta och till och med farliga om de inte utvecklas för människans bästa. Den tillitsfulla AI:n ska vara framtagen med rätt intention och genom rätt implementering. Den ska vara byggd för att vara människan till hjälp, värna integritet, säkerhet, demokrati och hållbarhet.

AI behöver i alla led vara etiskt försvarbar. EU-kommissionens AI-expertgrupp arbetar därför med att formulera riktlinjer som kan ge ansvarsfullt AI implementerat redan i designfasen och vidare garanterat genom granskningsmöjligheter och spårbarhet i den färdiga produkten eller tjänsten.

Den öppna konsultationen om riktlinjerna kommer vid årsskiftet men redan nu kan den som vill följa expertgruppens arbete genom att registrera sig på The European AI Alliance.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Öka AI användningen

KOMMENTAR Sveriges har en tätposition i byggandet av framtidens digitala samhälle. AI-användning är centralt. För att lyckas krävs hög kunskapsnivå, en anpassad infrastruktur och ett fungerande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.
NYHET Publicerad:

GDPR: Mer stöd till företagen men inga lagändringar

KOMMENTAR Var fjärde år ska EU-kommissionen utvärdera dataskyddsförordningen (GDPR) och nu har den första rapporten presenterats. Kommissionen fastslår att Europa behöver enhetlig tillämpning av regelverket, hjälpa de mindre företagen och underlätta internationella dataöverföringar. "Det är glädjande att åtgärder kommer som speglar vad näringslivet efterfrågat och föreslagit", säger Carolina Brånby, policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Det digitala Europa ska byggas med människan i centrum

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur man både ska kunna vara världsledande på artificiell intelligens, AI, samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin. "Tekniken är ett viktigt verktyg som politiken kan använda för att lösa existerande utmaningar och skapa ett modernt samhälle", skriver juristen Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Resurssvag tillsynsmyndighet och villrådiga företagare – GDPR efter 18 månader

DATASKYDD Dataskyddsförordningen har varit i bruk i ett och ett halvt år. De värsta farhågorna har kommit på skam, men det finns ett stort behov av hjälp och förbättringar. ”Regeringen bör snarast möjligt tillsätta en ny utredning för att skapa regelförenkling”, säger Carolina Brånby, policyansvarig för dataskyddsfrågor.
NYHET Publicerad:

Det här är felet med GDPR

KOMMENTAR GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

KOMMENTAR I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
NYHET Publicerad:

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

DATAEKONOMIN I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Så skapas AI du kan lita på

DIGITALISERING Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

E-faktura närmar sig med stormsteg

DIGITALISERING Tre av fyra småföretag klarar inte att använda e-faktura i affärer med offentlig sektor. ”Vägledningen måste vara tydlig och lättbegriplig”, säger jurist Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

"Ingen pratar om det som redan görs med AI"

AI Just nu pågår det närmast en Tsunami av event om artificiell intelligens, AI, i Bryssel. Det som tas upp är potential för tekniken, behovet av investeringar men också risker med den nya tekniken, berättar Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor, i samband med att hon var värd för seminariet AI IN PRACTICE som arrangerades tillsammans med IT&Telekomföretagen.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Snabb teknisk utveckling påverkar immaterialrätten

SEMINARIUM Den fjärde industriella revolutionen är här. Förändringarna är så snabba och genomgripande att alla måste skapa sig en förståelse av hur de kan komma att påverka företag och arbetsplatser. Det innebär utmaningar för kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Så fungerar AI i praktiken

SEMINARIUM Artificiell intelligens, AI, är på allas läppar i EU:s huvudstad Bryssel. Seminarier avlöser varandra.
Under Brysselkontorets och It&telekomföretagens evenemang presenterades flera företagsexempel.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

Sverige driver inte digitaliseringen

KOMMENTAR Sverige anser sig vara en av EU:s nio ”digitala frontrunners”. När digitaliseringsministrarna möttes i Wien nyligen blev det uppenbart att Sverige inte är drivande och inte har förstått vikten av ePrivacy-förordningen, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

”Samtycke ska vara sista utvägen”

ARBETSGIVARDAGEN För ungefär ett halvår sedan trädde EU:s nya dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svenska dataskyddsregler i kraft i Sverige. Fortfarande råder viss förvirring och en del missförstånd kring regelverket, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på ett Arbetsgivardagen i Malmö. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. ”Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem”, säger Carolina Brånby.