Riktlinjer för den ansvarfullt skapade artificiella intelligensen

NYHET Publicerad

KOMMNENTAR Det pågår flera ambitiösa arbeten med att ta fram riktlinjer för hur artificiell intelligens, AI, kan användas på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Initiativen tas inom näringslivet, som Partnership on AI, tankesmedjor, som danska Data Ethics, och OECD som jobbar med Principles to Foster Trust in and Adoption of AI. För EU:s räkning har Kommissionen i Bryssel tillsatt en expertgrupp som jobbar dels med etiska riktlinjer för Trusted AI (tillitsfull AI/ ansvarsfullt AI), dels med rekommendationer för att stärka användandet av AI inom EU.

EU-kommissionen kom med sin första kommunikation om AI i våras. Den tillsatte därefter en oberoende expertgrupp, AI HLEG, som jobbar med att dels ta fram ett utkast till etiska AI riktlinjer för skapande och användande av AI, dels med rekommendationer för att förbättra förutsättningarna och öka användandet av AI-teknologin i Europa. Riktlinjerna ska komma i utkastversion innan jul och antas i mars medan rekommendationerna dröjer till maj 2019.

Den nya tekniken för med sig en hel del utmaningar. Det finns stora möjligheter men även risker som noggrant behöver genomlysas och diskuteras. Att hantera riskerna är grunden för tillit till teknologin. Men för att ha tillit och vilja använda ny teknik har de flesta av oss också ett behov av att i någon mån förstå den. Åtminstone veta varför den är värd att satsa på och vad den förbättrar.

I alla tider har det varit fördelaktigt för samhällens välfärd att snabbt ta till sig ny teknik. Så var det med elektriciteten och så var det med datorerna. Det gäller även för den artificiella intelligensen. Precis som vid tidigare teknikskiften påverkas vi alla både i privatlivet och arbetslivet.

För att kunna ta fram AI behövs kunniga människor och mycket data. Tillgången till data kan öka genom att det offentliga tillgängliggör sin data och att företag i allt större omfattning handlar med data. Som medborgare behöver vi dela vår data om vi ska kunna få tillgång till individanpassade och sannolikt mycket bättre behandlingar, utbildningar, tjänster och produkter.

För att kunna bli utvecklare och användare av AI behöver vår kompetens matcha den nya tekniken. Att ha kunskap ger trygghet och valmöjlighet. Det är också grunden för att vara anställningsbar. Vi behöver därför ställa om genom att ändra i läroplaner och utbildningar, ombilda oss och uppbilda oss. Vissa behöver ha en hög generell kompetens och andra behöver riktigt vass spetskompetens. Oavsett detta går teknikutvecklingen så snabbt att livslång utbildningsbarhet behöver bli en självklarhet och möjliggöras så snart som möjligt.

AI ger möjligheter inom en mängd branscher. För framtiden är effektivisering av matproduktion, vatten- och energitillgång stora behov där innovation och effektivisering med hjälp av AI vore mycket välkommet. För sjukvård, miljöpåverkan och säkerhet i olika transportsystem kommer AI kunna bli revolutionerande. Möjligheterna är enorma men förbättringarna bli ointressanta och till och med farliga om de inte utvecklas för människans bästa. Den tillitsfulla AI:n ska vara framtagen med rätt intention och genom rätt implementering. Den ska vara byggd för att vara människan till hjälp, värna integritet, säkerhet, demokrati och hållbarhet.

AI behöver i alla led vara etiskt försvarbar. EU-kommissionens AI-expertgrupp arbetar därför med att formulera riktlinjer som kan ge ansvarsfullt AI implementerat redan i designfasen och vidare garanterat genom granskningsmöjligheter och spårbarhet i den färdiga produkten eller tjänsten.

Den öppna konsultationen om riktlinjerna kommer vid årsskiftet men redan nu kan den som vill följa expertgruppens arbete genom att registrera sig på The European AI Alliance.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Riktlinjer för den ansvarfullt skapade artificiella intelligensen

KOMMNENTAR Det pågår flera ambitiösa arbeten med att ta fram riktlinjer för hur artificiell intelligens, AI, kan användas på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Initiativen tas inom näringslivet. EU-kommissionen har en expertgrupp som jobbar dels med etiska riktlinjer, dels med rekommendationer för att stärka användandet av AI.
NYHET Publicerad:

Ingen kan tycka att upphovsrättens problem är lösta

KOMMENTAR Det är få frågor inom immaterialrätten som väcker så heta känslor som förändringar i det upphovsrättsliga skyddet. Diskussionen kring den omröstning som skedde i EU-parlamentet den 12 september visar detta med önskvärd tydlighet.
NYHET Publicerad:

Rumphugget om fjärde industriella revolutionen

KOMMENTAR Artificiell intelligens, robotteknik, nanoteknologi och 3D-printing. Den fjärde industriella revolutionen är här. Utmaningarna kräver att osäkerheten kring gällande regler minskar och att policyutvecklingen skyndas på, anser Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Nu börjar GDPR gälla!

GDPR I GDPR ställs höga krav på ordning och reda i behandlingen av personuppgifter. Den värnar integritetsskydd samtidigt som den också ska garantera fria dataflöden för att stärka innovation, handel och konkurrenskraft. ”Att ordningen är rörig att förstå sig på, håller nog många med om”, säger Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens AI-satsning riskerar att bli bortkastad

KOMMENTAR Regeringens aviserade satsning på att skapa en internationellt ledande samverkansmiljö för AI är i sig välkommen, menar Svenskt Näringslivs Christina Wainikka som dock efterlyser en struktur för att att hantera kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Nya förslag om datadelning för att stärka innovation och AI

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat sitt tredje åtgärdspaket inom den digitala ekonomin kring datadelning. Den ska främjas både från offentlig och privat sektor. Kommissionen har i detta paket tydliga ambitioner att styra och reglera marknaden, skriver Carolina Brånby, jurist.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen vill satsa stort på artificiell intelligens

AI USA och Kina ligger långt före Europa avseende utveckling av autonoma datasystem. Den snedsitsen måste ändras för att Europa ska kunna bevara sin konkurrenskraft i framtiden, skriver juristen Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Viktiga pusselbitar saknas när GDPR införs

KOMMENTAR Den 25 maj ska det nya dataskyddet vara på plats och börja tillämpas. Men det svenska regelverket är inte komplett utifrån ett näringslivsperspektiv, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. Varken personuppgiftsscreening vid exportansökningar, uppgifter från visselblåsare eller möjlighet att följa FN:s och OECD:s riktlinjer om CSR kommer att vara möjligt enligt regelverket.
NYHET Publicerad:

Företagare: Digitaliseringen öppnar möjligheter 

DET DIGITALA SAMHÄLLET Företagen ser fler möjligheter än hot med digitaliseringen. Sex av tio är rustade för framtiden. Bedömningen är att den digitala framtiden skapar minst lika många jobb som försvinner, enligt en företagarenkät.
NYHET Publicerad:

Delning av data gynnar samhället och näringslivet

DIGITALISERINGEN Securitas delar idag inte särskilt stora mängder data – men det svenska säkerhetsföretaget skulle kunna dela mer, till polis och andra myndigheter. De är också intresserade av att ta del av mer myndighetsdata. "Det skulle bidra till ett säkrare och tryggare samhälle och vi skulle kunna förbättra vår responsförmåga", säger Martin Althén, CIO på Securitas.
NYHET Publicerad:

Verksamhet i flera länder- vad gäller enligt GDPR?

HALLÅ DÄR Från och med den 25 maj ska dataskyddsförordningen, GDPR, tillämpas. Elisabeth Jilderyd, jurist på Datainspektionen svarar på några av frågorna som företag med verksamhet i flera länder brottas med.
NYHET Publicerad:

"Förbättra tillgängligheten av offentlig data"

DIGITALISERING Vissa myndigheter är ibland så osäkra på utlämnande av data att de hellre låter bli. Och för de som lämnar ut så är det ofta dyrt och bökigt med oklara direktiv vad gäller avgifter. Det finns mycket att göra för att förbättra tillgängligheten och att öka återanvändningen av offentlig data.
NYHET Publicerad:

eDataskyddsförordningen hinder för konkurrenskraften

KOMMENTAR EU:s eDataskyddsförordning är inte bra. Åtminstone inte för den som gillar ny teknik, e-handel, nummerupplysning, innovation och företagens globala konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Dataskyddsförordningen skapar oro bland företagare

DIGITALISERING Att bryta mot EU:s nya regelverk kan bli dyrt. Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Två av nyheterna är att mejl omfattas av lagen, och att sanktionsavgifterna höjs kraftigt.
NYHET Publicerad:

Språkhinder för småföretag på den digitala EU-marknaden

E-HANDEL I takt med att e-handeln växer ökar också möjligheterna att vända sig till marknader utanför Sveriges gränser. Leif-Erik Johansson, vd på Modehuset Chic, har förutom en fysisk butik i Oskarshamn även en webbshop för att stå sig i konkurrensen när marknaden svänger mot en mer e-handelsintensiv försäljning.
NYHET Publicerad:

"Digitaliseringen är framtiden inom vården"

DIGITALISERING ”Jag tror att digitaliseringen är framtiden inom vården. Om tio år kanske vi har ett inopererat chip i kroppen där läkare på distans kan se hur vi mår genom att exempelvis ladda ner puls och blodtryck”. Det säger Per Zetterlund, Åhuskliniken i Åhus.
NYHET Publicerad:

Halvlek för digitala spelregler

EU EU-kommissionen prioriterar digitaliseringen av den inre marknaden. Reglerna bör vara enhetliga och enkla, så att företagen får en tydlig överblick av vad som gäller, enligt Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

EU:S INRE MARKNAD Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa.
Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. 
”Vi måste ge företagen arbetsro”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden centralt för dataekonomin

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.