Riktlinjer för den ansvarfullt skapade artificiella intelligensen

NYHET Publicerad

KOMMNENTAR Det pågår flera ambitiösa arbeten med att ta fram riktlinjer för hur artificiell intelligens, AI, kan användas på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Initiativen tas inom näringslivet, som Partnership on AI, tankesmedjor, som danska Data Ethics, och OECD som jobbar med Principles to Foster Trust in and Adoption of AI. För EU:s räkning har Kommissionen i Bryssel tillsatt en expertgrupp som jobbar dels med etiska riktlinjer för Trusted AI (tillitsfull AI/ ansvarsfullt AI), dels med rekommendationer för att stärka användandet av AI inom EU.

EU-kommissionen kom med sin första kommunikation om AI i våras. Den tillsatte därefter en oberoende expertgrupp, AI HLEG, som jobbar med att dels ta fram ett utkast till etiska AI riktlinjer för skapande och användande av AI, dels med rekommendationer för att förbättra förutsättningarna och öka användandet av AI-teknologin i Europa. Riktlinjerna ska komma i utkastversion innan jul och antas i mars medan rekommendationerna dröjer till maj 2019.

Den nya tekniken för med sig en hel del utmaningar. Det finns stora möjligheter men även risker som noggrant behöver genomlysas och diskuteras. Att hantera riskerna är grunden för tillit till teknologin. Men för att ha tillit och vilja använda ny teknik har de flesta av oss också ett behov av att i någon mån förstå den. Åtminstone veta varför den är värd att satsa på och vad den förbättrar.

I alla tider har det varit fördelaktigt för samhällens välfärd att snabbt ta till sig ny teknik. Så var det med elektriciteten och så var det med datorerna. Det gäller även för den artificiella intelligensen. Precis som vid tidigare teknikskiften påverkas vi alla både i privatlivet och arbetslivet.

För att kunna ta fram AI behövs kunniga människor och mycket data. Tillgången till data kan öka genom att det offentliga tillgängliggör sin data och att företag i allt större omfattning handlar med data. Som medborgare behöver vi dela vår data om vi ska kunna få tillgång till individanpassade och sannolikt mycket bättre behandlingar, utbildningar, tjänster och produkter.

För att kunna bli utvecklare och användare av AI behöver vår kompetens matcha den nya tekniken. Att ha kunskap ger trygghet och valmöjlighet. Det är också grunden för att vara anställningsbar. Vi behöver därför ställa om genom att ändra i läroplaner och utbildningar, ombilda oss och uppbilda oss. Vissa behöver ha en hög generell kompetens och andra behöver riktigt vass spetskompetens. Oavsett detta går teknikutvecklingen så snabbt att livslång utbildningsbarhet behöver bli en självklarhet och möjliggöras så snart som möjligt.

AI ger möjligheter inom en mängd branscher. För framtiden är effektivisering av matproduktion, vatten- och energitillgång stora behov där innovation och effektivisering med hjälp av AI vore mycket välkommet. För sjukvård, miljöpåverkan och säkerhet i olika transportsystem kommer AI kunna bli revolutionerande. Möjligheterna är enorma men förbättringarna bli ointressanta och till och med farliga om de inte utvecklas för människans bästa. Den tillitsfulla AI:n ska vara framtagen med rätt intention och genom rätt implementering. Den ska vara byggd för att vara människan till hjälp, värna integritet, säkerhet, demokrati och hållbarhet.

AI behöver i alla led vara etiskt försvarbar. EU-kommissionens AI-expertgrupp arbetar därför med att formulera riktlinjer som kan ge ansvarsfullt AI implementerat redan i designfasen och vidare garanterat genom granskningsmöjligheter och spårbarhet i den färdiga produkten eller tjänsten.

Den öppna konsultationen om riktlinjerna kommer vid årsskiftet men redan nu kan den som vill följa expertgruppens arbete genom att registrera sig på The European AI Alliance.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

KOMMENTAR I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
NYHET Publicerad:

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

DATAEKONOMIN I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Så skapas AI du kan lita på

DIGITALISERING Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

E-faktura närmar sig med stormsteg

DIGITALISERING Tre av fyra småföretag klarar inte att använda e-faktura i affärer med offentlig sektor. ”Vägledningen måste vara tydlig och lättbegriplig”, säger jurist Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

"Ingen pratar om det som redan görs med AI"

AI Just nu pågår det närmast en Tsunami av event om artificiell intelligens, AI, i Bryssel. Det som tas upp är potential för tekniken, behovet av investeringar men också risker med den nya tekniken, berättar Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor, i samband med att hon var värd för seminariet AI IN PRACTICE som arrangerades tillsammans med IT&Telekomföretagen.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Snabb teknisk utveckling påverkar immaterialrätten

SEMINARIUM Den fjärde industriella revolutionen är här. Förändringarna är så snabba och genomgripande att alla måste skapa sig en förståelse av hur de kan komma att påverka företag och arbetsplatser. Det innebär utmaningar för kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Så fungerar AI i praktiken

SEMINARIUM Artificiell intelligens, AI, är på allas läppar i EU:s huvudstad Bryssel. Seminarier avlöser varandra.
Under Brysselkontorets och It&telekomföretagens evenemang presenterades flera företagsexempel.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

Sverige driver inte digitaliseringen

KOMMENTAR Sverige anser sig vara en av EU:s nio ”digitala frontrunners”. När digitaliseringsministrarna möttes i Wien nyligen blev det uppenbart att Sverige inte är drivande och inte har förstått vikten av ePrivacy-förordningen, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

”Samtycke ska vara sista utvägen”

ARBETSGIVARDAGEN För ungefär ett halvår sedan trädde EU:s nya dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svenska dataskyddsregler i kraft i Sverige. Fortfarande råder viss förvirring och en del missförstånd kring regelverket, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på ett Arbetsgivardagen i Malmö. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. ”Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem”, säger Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Geoblockering förbjuds mitt i julhandeln

NÄTHANDEL Från 3 december i år ska konsumenter och företag få besöka och handla från webbsidor inom hela EU. För dig som är leverantör är det viktigt att ha koll på vad som verkligen krävs. Sanktionsavgifterna i Sverige föreslås få uppgå till max 10 procent av årsomsättningen. 
NYHET Publicerad:

Riktlinjer för den ansvarfullt skapade artificiella intelligensen

KOMMNENTAR Det pågår flera ambitiösa arbeten med att ta fram riktlinjer för hur artificiell intelligens, AI, kan användas på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Initiativen tas inom näringslivet. EU-kommissionen har en expertgrupp som jobbar dels med etiska riktlinjer, dels med rekommendationer för att stärka användandet av AI.
NYHET Publicerad:

Ingen kan tycka att upphovsrättens problem är lösta

KOMMENTAR Det är få frågor inom immaterialrätten som väcker så heta känslor som förändringar i det upphovsrättsliga skyddet. Diskussionen kring den omröstning som skedde i EU-parlamentet den 12 september visar detta med önskvärd tydlighet.
NYHET Publicerad:

Rumphugget om fjärde industriella revolutionen

KOMMENTAR Artificiell intelligens, robotteknik, nanoteknologi och 3D-printing. Den fjärde industriella revolutionen är här. Utmaningarna kräver att osäkerheten kring gällande regler minskar och att policyutvecklingen skyndas på, anser Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Nu börjar GDPR gälla!

GDPR I GDPR ställs höga krav på ordning och reda i behandlingen av personuppgifter. Den värnar integritetsskydd samtidigt som den också ska garantera fria dataflöden för att stärka innovation, handel och konkurrenskraft. ”Att ordningen är rörig att förstå sig på, håller nog många med om”, säger Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens AI-satsning riskerar att bli bortkastad

KOMMENTAR Regeringens aviserade satsning på att skapa en internationellt ledande samverkansmiljö för AI är i sig välkommen, menar Svenskt Näringslivs Christina Wainikka som dock efterlyser en struktur för att att hantera kunskapsbaserade tillgångar.