Energieffektivisering och dess påverkan på elanvändningen

RAPPORT Publicerad
Energieffektivisering_och_dess_paverkan_pa_elanvandningen.pdf

Svenskt Näringsliv presenterade hösten 2019 en bedömning att Sveriges elanvändning väntas öka kraftigt under kommande årtionden, 60 % till 2045. Det innebär en ökning av elanvändningen till 200 TWh. Energieffektivisering ingick i bedömningen via underlag från NEPP. I NEPP:s studie uppskattades effektiviseringen av el till 3-4% per år i Sverige mätt som elanvändning i förhållande till BNP.

3-4 % per år skulle ackumulerat motsvara 26-34 % från 2020 till 2030 eller 53-64 % från 2020 till 2045. Alla satsningar på energieffektivisering leder inte till besparing av el. Det beror delvis på tillväxt, att ökad och ny produktion, fler människor med mera, kräver el och annan energi. En annan faktor är övergång till el från andra energibärare, vilket sparar energi exempelvis i form av fossila bränslen i transportsektorn eller tillförd värme i bebyggelse men ökar den faktiska elanvändningen.

I denna rapport tittar man på olika tekniker för energieffektivisering och olika områden där energianvändningen skulle kunna effektiviseras - samt gör en bedömning av hur det kan påverka elbehovet i Sverige.

Energieffektivisering är alltså inte detsamma som elbesparing - i själva verket kan det vara tvärt om.