Regeringen måste agera för en mer öppen arbetsmarknad

NYHET Publicerad

DEBATT Sverige står inför en mycket stor utmaning. Utan kraftfulla reformer för en mer öppen arbetsmarknad riskerar vi ett växande utanförskap, särskilt bland utrikes födda. Ska flera hundra tusen nya jobb kunna skapas krävs en större ansats än vad regeringen hittills uppvisat, skriver Carola Lemne, vd, och Leif Östling, ordförande, som också listar sju reformförslag.

Carola Lemne

Vi behöver förändra strukturerna med höga arbetskraftskostnader och få enkla jobb, skriver Carola Lemne, vd.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Leif Östling 2

Sverige saknar i princip en hel sektor med inträdesjobb till följd av höga ingångslöner, höga skatter på arbete och stelbenta regelverk för anställning, skriver Leif Östling, ordförande.

Foto: Ernst Henry Photography

De närmsta åren måste omkring 460 000 nya jobb växa fram, om Sverige ska klara av att nå regeringens målsättning om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Då krävs ett företagsklimat i världsklass som skapar goda möjligheter för tillväxt. Den offentliga sektorn behöver effektiviseras och skattesystemet förändras, kompetensförsörjningen tryggas, och bostadsmarknaden förbättras. Skolans kvalitet måste stärkas så att den utbildar för de krav som arbetslivet ställer, såväl vad gäller attityder som goda kunskaper i svenska och matematik.

Vårt välstånd är beroende av att det skapas nya högkvalificerade jobb och att det finns människor som har den kompetens som krävs för att konkurrera på en allt tuffare internationell marknad. Ska vi klara sysselsättningen och bygga ett Sverige som håller ihop, utan stort utanförskap, behöver dessutom en betydande del av jobben som skapas vara enkla, i bemärkelsen att de inte kräver stora förkunskaper eller längre utbildning.

Sverige saknar i princip en hel sektor med inträdesjobb till följd av höga ingångslöner, höga skatter på arbete och stelbenta regelverk för anställning. Enkla jobb växer fram om kostnaden och risken för arbetsgivaren är betydligt lägre än idag. När arbetsmarknaden förändras i snabb takt av digitalisering och automatisering ökar dessutom behovet av flexibilitet.

Arbetsförmedlingen betonar den starka tudelningen på arbetsmarknaden och att skillnaderna mellan grupper ökar vad gäller utsikterna att få jobb. 53 procent av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen är idag utrikes födda. Många saknar grundläggande utbildning.

Av olika skäl, såsom ålder, är inte ”utbildning först och jobb sen” rätt lösning för alla. Alternativet till flera år i skolbänken kan emellertid inte vara att förpassas till bidragsberoende. Det måste finnas fler vägar till jobb och egen försörjning. Vi behöver förändra strukturerna med höga arbetskraftskostnader och få enkla jobb. Annars riskerar utanförskapet att befästas och breda ut sig. Att vända den utvecklingen är avgörande, inte minst för de individer och familjer som annars får betala priset av passivitet, beroende och den frustration som följer av detta. Vi vinner också eftersom kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskar när sysselsättningen ökar.

Vi vill lyfta fram ett antal reformförslag som kan utgöra ett startskott för det fortsatta arbetet för en mer inkluderande arbetsmarknad.

  • Skapa en introduktionsanställning för nyanlända och andra som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsformen är en vidareutveckling av YA-jobben som innebär att den anställda får ersättning upp till en viss del av kollektivavtalad ingångslön, samtidigt som staten bidrar med avskaffad arbetsgivaravgift. Kostnaden för arbetsgivaren behöver halveras. Anställningsformen ska vara öppen för alla företag och inte omfattas av LAS. Istället ska en prövning göras efter en tid om anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.
  • Öka flexibiliteten i SFI. Nyanlända måste kunna kombinera arbete med språkstudier i svenska utanför arbetstid, till exempel på kvällar och helger.
  • Utveckla en matchningsanställning. Anders Lago, tidigare S-kommunalråd i Södertälje, har utrett en matchningsanställning för långtidsarbetslösa som kan användas för nyanlända. Den bygger på att bemanningsföretag engageras för handledning och kan skapa möjligheter för kortare uppdrag som en väg in på arbetsmarknaden. Detta arbete bör regeringen ta vidare.
  • Bredda RUT och ROT. Taket för avdragen bör höjas och antalet tjänster som omfattas bli betydligt fler. I princip kan alla tjänster som privatpersoner köper omfattas av skattereduktionen.
  • Gör det möjligt för asylsökande att försörja sig själva genom arbete. Förenkla regelverket för arbetstillstånd och kräv bättre samordning mellan myndigheterna.
  • Omfördela resurser till Yrkeshögskola och Yrkesvux. Arbetsmarknadsutbildningen fungerar inte. Därför är det bättre om arbetssökande som behöver komplettera med en yrkesutbildning hänvisas till det ordinarie utbildningsystemet. Inför tydligare resultatstyrning.
  • Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen. Om fler aktörer, till exempel bemanningsföretag, får hjälpa till ökar chanserna att de som behöver stöd får effektiv hjälp att hitta jobb.

Hur vi agerar nu kommer att påverka utvecklingen på arbetsmarknaden under lång tid framöver. Ska flera hundra tusen nya jobb kunna skapas och bidra till Sveriges tillväxt krävs det en större ansats än vad regeringen än så länge uppvisat.

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 1 juli 2016

Nyanlända berättar om sina första jobb

Det första jobbet är viktigt. Det ger erfarenhet, kontakter och självförtroende. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Det vill vi belysa genom att låta människor berätta om sina första jobb. I kampanjen Mitt första jobb berättar en rad nya svenskar om vad deras första jobb i Sverige betyder för dem.

Besök kampanjsidan Mitt första jobb
 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Pensionsmyndighetens utspel förvillar

DEBATT Pensionsmyndighetens utspel om inträdesåldrar förvillar mer än det folkbildar, skriver Mattias Munter, Skandia, Mikaela Almerud och Tamara Sobolevskaia, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bjuder in internationella AF-experter

ARBETSMARKNAD Tre av världens ledande experter på privata arbetsförmedlingstjänster ger sin syn på Arbetsförmedlingens reformering vid ett seminarium i Näringslivet Hus på måndag.
NYHET Publicerad:

Generaldirektörens uttalande väcker frågor

DEBATT I ett inlägg i sociala medier hävdade generaldirektören för pensionsmyndigheten att det är en myt att Sverige har en hög inträdesålder på arbetsmarknaden och menar att situationen istället är den omvända. Det stämmer inte. Uttalandet är baserat på märkligt definierade mått i en rapport som väcker fler frågor än den ger svar, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert och Tamara Sobolevskaia, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

EU-direktiv gör svensk arbetsrätt mer komplicerad

DEN SVENSKA MODELLEN EU har antagit ett direktiv som reglerar arbetet inom EU. ”Det är ett olyckligt direktiv som rimmar illa med den svenska kollektivavtalsmodellen, där parterna har huvudansvaret för att sätta villkoren på arbetsmarknaden”, säger arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Parterna kämpar för svenska modellen

DEBATT Fack och arbetsgivare styr arbetsmarknaden i Sverige, inte politiker. Samtidigt kommer lagstiftningsinitiativen från EU allt tätare. För att värna vår svenska kollektivavtalsmodell har vi bildat Arbetsmarknadens EU-råd, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Största förvaltningsreformen i modern tid

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv vill kapa anslagen till myndigheten med 15-20 miljarder kronor. Det framkom på ett seminarium där Arbetsförmedlingens framtida roll diskuterades."Det är den största förvaltningsreformen i modern tid", sa Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nya EU-regler skapar stor osäkerhet hos företagen

UTSTATIONERING EU-länderna har kommit överrens om nya, hårdare regler för utstationering av arbetskraft inom EU. Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, menar att regeländringarna innebär att Europa går mot mindre öppenhet och ökad protektionism.
NYHET Publicerad:

EU går mot ökad protektionism

KOMMENTAR EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s ministerråd har kommit fram till en preliminär uppgörelse kring det så kallade utstationeringsdirektivet. De närmare detaljerna i uppgörelsen är inte kända ännu, men ska bland annat inkludera en maximal längd för utstationering om 12 månader med möjlig förlängning på sex månader. Vidare återupprepas slagordet lika lön för lika arbete på samma arbetsplats av både svenska och europeiska politiker.
NYHET Publicerad:

EU äventyrar den svenska modellen

KOMMENTAR Det blir tyvärr allt mer tydligt att EU-kommissionen strävar efter en breddad maktbas och att det innebär en allt mindre respekt för de olika nationella arbetsmarknadssystemen som finns inom EU, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Nya pensionsförslaget försvårar för äldre

PENSION Pensionsgruppens förslag om att ge anställda rätt att jobba till 69 års ålder får kritik. ”Det är ytterst angeläget att vi arbetar högre upp i åldrarna, men reformer av pensionssystemet måste göras på rätt sätt, annars blir resultatet det motsatta”, säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

De gör det lättare att anställa nyanlända

INTEGRATION Nils Bacos och Cecilia Brunnström i Lund tröttnade på allt krångel och administration som uppstår vid anställning av asylsökande eller nyanlända. Nu har de skapat en e-tjänst som tar hand om pappersarbetet.
NYHET Publicerad:

Skärpt utstationeringsdirektiv steg i fel riktning

KOMMENTAR EU:s arbetsmarknadsministrar har enats om striktare regler i utstationeringsdirektivet. För de företag som vill verka på EU:s inre tjänstemarknad är det olyckliga ändringar, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Vill anställa nyanlända – stoppas av regelkrångel

ARBETSMARKNAD Arbetslösheten bland utrikes födda fortsätter att stiga, och låg i augusti på 22 procent. Fack och arbetsgivare förhandlar just nu för att bryta den allt mer akuta situationen. Björn Jonzon driver hotell och konferens och vill anställa nyanlända– men hindras av regelkrångel och höga ingångslöner.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna välkomnar samtal om etableringsanställning

KOMMENTAR Idag har fackförbunden inom LO meddelat att de önskar att förhandla om etableringsanställningar med sina motparter. Det är ett besked som Svenskt Näringsliv har efterfrågat under en längre tid och välkomnar.
NYHET Publicerad:

Handlare vill anställa fler

ARBETSMARKNAD Daniel Özer driver en ICA-butik där det finns massor av arbetsuppgifter. Han skulle gärna anställa fler personer om det inte var så dyrt med personal. Det är olyckligt menar Daniel Özer som gärna tar ansvar för att fler kommer i arbete.
NYHET Publicerad:

Hela listan: Så många jobb saknas i ditt län

340 000 NYA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. För att nå dit behövs 340 000 nya jobb. Här är hela listan på hur många jobb som saknas – län för län.
NYHET Publicerad:

"Ett jobb är alltid bättre än bidrag"

ENKLA JOBB Det finns alltför många hinder för att vi ska kunna erbjuda jobb till människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Med ett förbättrat regelverk och lägre risk vid anställningar kan vi lättare bemöta de enorma utmaningarna inom sysselsättningen framöver. Det menar Michael Jonsson, vd och ägare av AD-Plast i Anderstorp.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.