Ett utmanat Sverige nr 7- Fortsatt stort reformbehov

RAPPORT Publicerad
Ett_utmanat_Sverige_nr_7_reformbehov_20181108.pdf

Hösten 2016 startade Svenskt Näringsliv projektet ”Ett Utmanat Sverige”. Bakgrunden är att reformtempot har varit mycket lågt under lång tid. Sverige är idag ett framgångsrikt land på många sätt men framgångarna beror av tidigare genomförda strukturreformer. Trots framgångarna finns ett antal stora samhällsproblem som växer. Samtidigt är förändringstakten i t.ex. teknik och internationell konkurrens hög. Därför behöver reformtakten öka.

Den här rapporten sammanfattar det hittills gjorda arbetet i form av en gedigen problemanalys i sex block och de fem konkreta reformförslag som Svenskt Näringsliv hittills har lagt inom ramen för projektet. Dessa reformförslag berör regelkrångel, höga marginalskatter som försvårar kompetensförsörjning, bristande infrastruktur, en dåligt fungerande Arbetsförmedling och ungdomars sena inträde på arbetsmarknaden.
Rapporten skall ses som ett avstamp för ett fortsatt arbete med fler konkreta reformförslag i nästa steg.

Författare