Arbetskraftsinvandring diskuterades i Europaparlamentet

NYHET Publicerad

Måndagen den 7 november anordnades en hearing i Europaparlamentet om det reviderade blåkortsdirektivet; ett EU-direktiv som syftar till att göra unionen mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU/EES, så kallad tredjeland. På hearingen medverkade bland andra representanter från OECD, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Svenskt Näringsliv. Hearingen var värdefull eftersom man gjorde kritiska bedömningar av förslaget, och där de flesta deltagares slutsats var att blåkortet har en ljus framtid så länge det finns en öppning för parallella nationella arbetskraftsinvandringssystem.

Hearing3
Claude Moraes, Karin Ekenger och Wido Geis under hearingen.
Hearing2
Claude Moraes (LIBE-gruppens rapportör, Europaparlamentet), Karin Ekenger (expert, Svenskt Näringsliv), Wido Geis (senior ekonom, Cologne Institute for Economic Research) och Alberto Guariso (jurist, Brescia universitet).
Hearing1
Laura Corrado (EU-kommissionen), Claude Moraes (Europaparlamentet), Jean-Christoph Dumont och Jonathan Chaloff (OECD) och Katharina Eisele (analytiker).

Få utfärdade blåkort har lett till nytt reviderat direktiv

Det befintliga direktivet har inte används i den utsträckning som lagstiftaren hade önskat, därför föreslår EU-kommissionen det reviderade blåkortsdirektivet i hopp om att locka en högre andel högkvalificerad arbetskraft. I samarbete med OECD, har EU-kommissionen tagit fram en rapport där resultaten har legat till grund för ändringsförslagen i det reviderade blåkortsdirektivet. Rekommendationerna i rapporten var att EUs åtgärder kunde tillföra ett mervärde till företag såväl som för anställda. OECDs representanter, Jean-Christoph Dumont och Jonathan Chaloff, framhöll att blåkortet inte intervenerade på EUs medlemsstaters nationella systems kriterier för invandrare utan erbjuder tydligare fördelar; det vill säga att öka kortets flexibilitet och sänka lönetröskeln för att kunna konkurrera med de nationella systemen. De menade vidare att det finns ett mervärde med att harmonisera arbetskraftsinvandringssystemen och röra sig mot ett enda system på EU-nivå, då det var besvärligt att ha parallella nationella system att konkurrera med. EU erbjuder en större arbetsmarknad och det är av ytterst vikt att försöka göra systemet mer förmånligt för egenföretagare för att attrahera högkvalificerad arbetskraft.

Delade uppfattningar hos europaparlamentariker

I publiken rådde det delade meningar om det reviderade blåkortsdirektivet och dess innebörd för nationell kompetens. Vissa var skeptiska till att beslutet om en ”eftersträvansvärd nivå” av immigranter skulle fattas på EU-nivå. Många poängterade att det saknades en diskussion om hur blåkortet skulle samverka med de nationella systemen i direktivet, och uttryckte därför viss oro till att direktivet skulle leda till mer byråkrati och oönskad harmonisering på EU-nivå. Övriga europaparlamentariker framhöll dock att det fanns stöd till att ge upp sina nationella system så länge blåkortet var tillräckligt ambitiöst och flexibelt. De medlemsstater som ställde sig bakom blåkortet framför parallella nationella system, var dock i minoritet. Den svenska europaparlamentarikern, Cecilia Wikström (L), hade träffat Sri Lankas premiärminister som uttryckt att EU har blivit mindre attraktivt och att många numera vänder sig till Kanada, USA, Australien eller Kina istället. EU skulle behöva bli mer attraktivt av tredjelandsmedborgare för att fortsätta vara konkurrenskraftigt.

Sveriges arbetskraftsinvandringssystem

Det reviderade blåkortsdirektivet inkluderar flera förbättringar, särskilt vad gäller underlättande av rörligheten inom EU, men ger även upphov till vissa djupt problematiska aspekter. Karin Ekenger framhöll att Sverige har lyckats attrahera högutbildade och viktig kompetens de senaste åren, men inte främst genom blåkortet. Vad gällde blåkortet, har totalt åtta stycken utfärdats i Sverige sedan 2009, vilket var få i jämförelse med övriga medlemsstater. Hon trodde att den bakomliggande anledningen till detta var just på grund av att Sverige hade ett bra nationellt arbetskraftsinvandringssystem som regeringen, näringslivet och arbetsmarknadens parter ställt sig bakom. Den svenska modellen var både flexibel och ambitiös, och omfattande all arbetskraft till skillnad från EU-kommissionens förslag, som endast reglerar högutbildade. EU har arbetskraftsbrist i en rad olika yrken, och Ekenger uttryckte att det fanns viss problematik med att definiera blåkortet till endast högkvalificerade arbetare eftersom det är ofördelaktigt för näringslivet. Ekenger bedömde att det låga intresset för blåkortet i Sverige även berodde på att EUs lönetröskel är hög, då de flesta arbetskraftsinvandrarna var runt 30 år och i början av sin karriär. Sverige karaktäriseras av en lönekultur som kanske inte lockade högkvalificerad arbetskraft såsom i Australien, Kanada eller USA. Lönetröskeln är ett direkt problem för att öka intresset för blåkortet, och det borde vara valfritt för EUs medlemsstater huruvida de vill tillämpa löneströsklar eller inte, menade hon.

Den svenska modellen är utformad efter arbetsgivarens behov. Kriterierna för det svenska arbetskraftsinvandringssystemet är, utöver att arbetstillståndet ska leda till självförsörjning, att löner och anställningsvillkor bestäms enligt kollektivavtal eller i linje med vad som anses vara praxis i den branschen man är verksam. Det finns ingen myndighet som avgör vilken typ av arbetskraft eller utbildningsnivå som är eftersträvansvärd. Vidare har inte det svenska systemet några begränsningar för exempelvis anställningsperiod eller regler för hur ett förnyat arbetstillstånd ska se ut, då ett kontrakt utarbetas efter det behov som finns hos arbetsmarknadens parter. Den svenska modellen har därför möjliggjort snabb och enkel, men regelrätt, arbetskraftsförsörjning för inte minst asylsökande. Många nyanlända hade gått från asylsökande till arbetskraftsinvandrare, vilket alla parter tjänar på. Hur ska vi kunna behålla den efterfrågade arbetskraftsinvandringen, om direktivet inte omfattade alla yrkesroller?

Fyra frågor till Karin Ekenger efter hearingen

Vad tar du med dig från hearingen i Europaparlamentet?

Det viktigaste för svensk del, var att belysa behovet av att vi ska kunna behålla parallella nationella system.

Hur ser du på det fortsatta arbetet med det reviderade blåkortsdirektivet? Finns det möjlighet att göra blåkortet mer attraktivt?

Ja, och det görs redan en hel del i och med revideringen, men det avgörande för kvalificerade tredjelandsmedborgare ska välja att söka sig till Sverige är nog ändå jobbet och framtidsutsikterna.

Hur påverkar det reviderade blåkortsdirektivet svenska företag?

Om inga ändringar görs i det reviderade blåkortet, kommer det bli ännu krångligare än idag att rekrytera tredjelandsmedborgare. Det skulle leda till olika system för dem som har högskoleutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet, och för andra grupper. Det reviderade blåkortet skulle bygga upp en byråkrati för att avgöra vilken yrkeserfarenhet som är att jämställa med högskoleutbildning.

Anser du att Svenskt Näringslivs ståndpunkt får medhåll internationellt? Som diskuterades under hearingen har ju Sverige ett nationellt system i särklass.

Det var flera som uttryckte att man borde kunna behålla sina nationella system parallellt med ett reviderat blåkortssystem. Inte minst för att de fungerar bättre. Men ett reviderat blåkort kan komma att spela en större roll i framtiden i Europa inte minst då det omfattar fler, då man sänker lönetröskeln. Men det ersätter inte det generella system som vi har, där arbetsgivaren avgör behovet av att rekrytera oavsett teoretisk kompetensnivå.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.
NYHET Publicerad:

Debatt: Frihandelsframgång ett resultat av Europas optimism

Frihandel handlar om att öka storleken på den ekonomiska pajen, och genom att EU lyckas sluta fler handelsavtal så stärker vi ställningen både för europeiska företag och konsumenter.
NYHET Publicerad:

Näringslivet avgörande för omställningen till mer förnybar produktion

Svenskt Näringsliv vill att Europas konkurrenskraft ska stärkas. Det är genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver. Men vad tycker våra svenska EU-parlamentariker om de frågor på EU-nivå som är viktiga för det svenska näringslivet? Vi har pratat med Marita Ulvskog, delegationsledare för de svenska Socialdemokraterna tillika vice ordförande i Utskottet för sysselsättning och sociala frågor.
NYHET Publicerad:

Den tekniska utvecklingen kommer alltid röra sig snabbare än politiken

Teknisk utveckling och utvecklingen av den digitala inre marknaden innebär stora möjligheter för svenska företag, samtidigt innebär det många utmaningar och det är viktigt att politiken landar rätt. Vi har pratat med Anna Maria Corazza Bildt, moderat Europaparlamentariker som också är vice ordförande för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Hon menar att ”Som lagstiftare måste vi vara ödmjuka och inse att den tekniska utvecklingen alltid kommer röra sig snabbare än politiken”.
NYHET Publicerad:

EU – den tydligaste rösten för frihandel

I början på maj hölls Free Market Road Show I Stockholm. Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, deltog i en av panelerna tillsammans med bland annat Axess VD PJ Ander Linder och den brittiska ekonomen Richard Teather.
NYHET Publicerad:

EU slår upp portarna över kontinenten

EUROPADAGEN På onsdag, 9 maj, firas Europadagen med en rad aktiviteter över kontinenten, ett tillfälle att fira freden och sammanhållningen i Europa.