De svenska EU-parlamentarikerna om ett konkurrenskraftigt EU

NYHET Publicerad

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.

Vår utgångspunkt är att lyfta det som behöver göras för att stärka Europas konkurrenskraft. Det är genom att fokusera på att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver.

I Svenskt Näringsliv EU-policy ”Ett utmanat Europa” presenterar vi vårt recept för ett konkurrenskraftigt EU. I den berör vi allt från digitalisering till klimat, från de fyra friheterna till regelförbättring, från handel till energi – och mer därtill. Läs den gärna, länk finns längst ner i denna artikel.

 

Svenskt Näringslivs Brysselkontor kommer under de närmaste månaderna att intervjua de svenska EU-parlamentarikerna för att få vet lite mer om hur de resonerar kring de här frågorna, som är så viktiga för näringslivet på EU-nivå.

Först ut är Kristdemokraternas Lars Adaktusson, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för utrikesfrågor och i underutskottet för mänskliga rättigheter.

1. En fungerande inre marknad.
Syftet med den inre marknaden var att skapa en mer gynnsam miljö för företagende, individernas rörlighet, konkurrens och handel. Detta för att ge EUs invånare bättre tillväxt och därmed välfärd.

Är du nöjd med hur den inre marknaden fungerar idag? Finns det några områden inom denna som du tycker bör förändras eller förbättras? I så fall hur?

- Först och främst är det viktigt att framhålla den historiska framgång som den inre marknaden är. Vi som är gamla nog att ha upplevt kalla kriget och delningen av Europa inser det fantastiska i att vi överhuvud taget kan samordna spelreglerna för Europas företag.  Sedan är det självklart så att det finns en lång rad områden där vi borde ha kommit längre. Framförallt i tillämpningen av tjänstedirektivet finns mycket kvar att göra. Den gränsöverskridande tjänstehandeln är fortfarande kantad av för mycket regleringar och problem.

Hur tycker du att näringslivets behov tillgodoses på den inre marknaden och finns det något kring detta du skulle vilja ändra på?

- Inte minst i Europaparlamentet verkar det emellanåt finnas en ovilja att se baksidan av nya regleringar. Alltför många politiker ser som sin uppgift att styra och detaljreglera näringslivet. För att ta ett aktuellt exempel så ville Socialdemokraterna i Transportutskottet, där jag är suppleant, härom veckan via lagstiftning reglera utformningen av lastbilshytter. Det är ett agerande som utgår från att politiker och inte näringslivets företrädare är bäst lämpade att fatta beslut om verksamheten. Jag har inga revolutionerande förslag till systemändring på området, men jag tror det är viktigt att politiker generellt har en återhållsam syn på vad som kan och bör regleras. 

2. Digitalisering och den inre marknaden

Den digitala dimensionen av den inre marknaden blir allt viktigare, inte minst för näringslivet som är beroende av att data ska kunna flöda friktionsfritt mellan olika medlemsländer samt in och ut ur unionen. Idag finns det av 28 nationella regelverk på området, vilket gör den digitala ekonomin krånglig för företagen.

Hur ser du att EUs digitala ekonomi ska kunna generera mer tillväxt växa och leda till att nya lösningar och företag skapas?

- Digital ekonomi, innovation, telekom och bredbandsutbyggnad är centrala delar i varje marknadsekonomi, så även i Europa. Detta är en sanning som kommer öka i betydelse framöver. För att EU ska kunna ta tillvara den snabba tekniska utvecklingen och därigenom säkra europeisk konkurrenskraft och välfärd måste lagstiftning och regelverk hänga med.

Vilka förändringar eller förbättringar anser du bör genomföras? Är detta något som prioriteras i ditt arbete i EP?

- I Europaparlamentet finns en tendens till att partier och parlamentariker förespråkar nya direktiv och lagstiftningspaket så fort ett nytt fenomen dyker upp på marknaden. Den digitala inre marknaden bör regleras när det sker marknadsmisslyckanden, men inte för sakens egen skull. Då riskerar teknikutveckling, innovation och konkurrenskraft att hämmas. Många av de här frågorna diskuteras i utskott där jag själv sitter, men inom ramen för Transportutskottet känner jag mig ibland tvungen att påminna kollegerna om att teknikutveckling i grunden innebär möjligheter, inte hot som måste avvärjas.

3. Regelförbättring
Ungefär hälften av de regelverk som berör svenska företag härrör från EU-lagstiftning. Ett bra regelverk ger företagen god konkurrenskraft och därmed ökat välstånd - utan att sänka skyddsnivån. Överimplementering av regler är ett område som kan ge negativa konsekvenser för näringslivet i de medlemsstater som ofta går utöver EUs minimikrav.

Vilka förändringar eller förbättringar anser du bör genomföras?

- Jag tror vi behöver tydliga kvantitativa mål om minskad regelbörda och minskade kostnader. Sedan ligger en stor del av problemet i implementeringen, gemensamma regler är värdelösa om de tillämpas på 28 olika sätt. I det sammanhanget är det ingen hemlighet att vi i Sverige har rykte om oss att gå längre i regeltillämpning än andra länder.

Är detta något som prioriteras i ditt arbete i EP?

- Ja, all EU-lagstiftning måste analyseras utifrån detta och det försöker jag också göra efter bästa förmåga.

Hur ser samarbetet med dina kollegor i den svenska regeringen och riksdagen ut på detta område?

- Mina medarbetare och jag har löpande dialog med den svenska regeringen via den permanenta representationen i Bryssel och med Kristdemokraternas riksdagskansli i Stockholm. Det sker både vad gäller regelförbättringar, ändamålsenlighet och implementeringsfrågor.

4. Ett socialt Europa
Statsminister Löfven har engagerat sig i frågan som han kallar ”ett socialt Europa” och vill arbeta för att alla inom EU ska ha samma arbetsrättsliga grundskydd och lägsta lönenivå. En annan tolkning av begreppet är att ett socialt Europa är ett Europa i arbete, d v s att en hög sysselsättning ger bättre sociala villkor. I så fall är strategin för att nå detta en inriktning på konkurrenskraftiga företag och en god ekonomi i medlemsländerna.

Vad är din syn på ”ett socialt Europa”?

- Europas länder behöver intensifiera arbetet mot fattigdom, utanförskap och ojämlikhet, det är ingen tvekan om det. Men om vi gör välfärdsfrågorna till en angelägenhet för beslutsfattarna i Bryssel genom en maktöverföring från medlemsländerna hamnar vi fel. Därför är jag och Kristdemokraterna motståndare till den sociala pelaren och det förslag på föräldraförsäkringsområdet som EU-kommissionen har lanserat. EU bör fokusera på att bryta utanförskap och fattigdom genom en effektivare inre marknad och mer handel med omvärlden så att tillväxt och välfärd kan växa.

Hur tycker du att EU respektive de nationella parlamenten skall arbeta med frågan?

- EU ska arbeta med de stora gränsöverskridande utmaningarna och det som är en del av unionens kompetensområde. En stark ekonomisk utveckling och god konkurrenskraft för företagen ger välstånd och välfärd för hela Europa. De nationella parlamenten ska därutöver fatta beslut om ansvarstagande välfärdsystem som är förankrade i respektive medlemsländer. 

5. Handelspolitik
En välfungerande inre marknad utan handelshinder är eftersträvansvärt för företagen i EU. Detta får dock inte hindra att handel med icke-medlemsstater också skall kunna gå så friktionsfritt som möjligt. I detta ligger både konstruktiva handelsavtal och att undanröja regelkrångel. Handel kan i många fall vara en viktig nyckel till tillväxt och jobb – för oss inom EU - och för länder utanför som behöver stärka sin ekonomi.

Vad anser du bör göras få att få till stånd fler frihandelsavtal?

- Helt avgörande är att EU talar med en röst när det gäller frihandel och utrikespolitik. Europas politiska ledare måste visa ledarskap och ta debatten mot nationalistiska och protektionistiska krafter. I grunden handlar detta om att lyfta fram de stora fördelarna med frihandel och samtidigt möta den oro som finns när det gäller exempelvis miljö och livsmedelssäkerhet. För Kristdemokraterna är det viktigt att värna försiktighetsprincipen på livsmedelsområdet – varor och produkter som inte är bevisat säkra ska inte tillåtas i EU.

Med vilka länder tycker du EU bör prioritera att få till stånd handelsavtal?

- Den amerikanska administrationen måste ändra inställning så att förhandlingarna om ett transatlantiskt frihandelsavtal kan återupptas så snabbt som möjligt. EU bedriver dessutom ett arbete just nu för fördjupade handelsrelationer med Japan, Nya Zeeland samt Australien. Längre fram kan frihandelsavtal bli aktuella med länder som Malaysia, Vietnam, Tunisien, Ukraina och flera sydamerikanska länder inom Mercosur.

Vad kan medlemsländernas regeringar göra för att påskynda processen med fler handelsavtal?

- Nationella regeringar bär ett stort ansvar för att EU ska klara av att sluta fler frihandelsavtal. Det handlar om att återkommande förklara frihandelns fördelar, inte minst för små och medelstora företag som utgör 99 procent av Europas företag. Men det stora avgörandet för framtiden handlar om att låta just handel vara en EU-kompetens och inte försöka vinna politiska poäng på att kräva nationella eller till och med regionala veton över handelspolitiken.

6. Energi och klimat
Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och kräver att det internationella samfundet tar ansvar och kommer fram till globala lösningar. EUs roll är viktig i detta och ambitionsnivån är hög. Många av de innovationer som gör stor miljönytta kommer dessutom från det europeiska näringslivet.

Vilka är de viktigaste åtgärderna på EU-nivå vad gäller klimatutmaningarna enligt dig?

- EU:s system för utsläppshandel är central, det är även EU-kommissionens mål för utsläppsminskningar inom transportsektorn.  Sedan ska vi inte underskatta EU:s betydelse för innovation och forskning inom det här området.

En del menar att EU i sin ambition att bidra i arbetet med att nå klimatmålen, kan komma att skapa regelverk som gör att företagen i EU kommer att få svårare att konkurrera på lika villkor med företag utanför unionen. Har du några tankar kring detta?

- Klimatfrågan ska hanteras långsiktigt och ansvarsfullt med hänsyn tagen till  konkurrenskraft, jobb och välfärd. Utan att kombinera dessa delar kommer det bli omöjligt att framöver övertyga länder som Indien och Kina att fullt ut delta i arbetet och ta ansvar. Jag noterar att de rödgröna partierna i Europaparlamentet i mindre grad verkar reflektera kring detta, men klimatfrågan är global och kan bara lösas genom internationellt samarbete och gemensamma avtal.

Svenskt Näringslivs vision:
Ett välmående och konkurrenskraftigt EU vars övergripande målsättning är att stärka företagens, individers och medlemsländernas möjligheter att hävda sig i en allt starkare global konkurrens.

Läs gärna mer om Svenskt Näringslivs program för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.