De svenska EU-parlamentarikerna om ett konkurrenskraftigt EU

NYHET Publicerad

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.

Vår utgångspunkt är att lyfta det som behöver göras för att stärka Europas konkurrenskraft. Det är genom att fokusera på att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver.

I Svenskt Näringsliv EU-policy ”Ett utmanat Europa” presenterar vi vårt recept för ett konkurrenskraftigt EU. I den berör vi allt från digitalisering till klimat, från de fyra friheterna till regelförbättring, från handel till energi – och mer därtill. Läs den gärna, länk finns längst ner i denna artikel.

 

Svenskt Näringslivs Brysselkontor kommer under de närmaste månaderna att intervjua de svenska EU-parlamentarikerna för att få vet lite mer om hur de resonerar kring de här frågorna, som är så viktiga för näringslivet på EU-nivå.

Först ut är Kristdemokraternas Lars Adaktusson, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för utrikesfrågor och i underutskottet för mänskliga rättigheter.

1. En fungerande inre marknad.
Syftet med den inre marknaden var att skapa en mer gynnsam miljö för företagende, individernas rörlighet, konkurrens och handel. Detta för att ge EUs invånare bättre tillväxt och därmed välfärd.

Är du nöjd med hur den inre marknaden fungerar idag? Finns det några områden inom denna som du tycker bör förändras eller förbättras? I så fall hur?

- Först och främst är det viktigt att framhålla den historiska framgång som den inre marknaden är. Vi som är gamla nog att ha upplevt kalla kriget och delningen av Europa inser det fantastiska i att vi överhuvud taget kan samordna spelreglerna för Europas företag.  Sedan är det självklart så att det finns en lång rad områden där vi borde ha kommit längre. Framförallt i tillämpningen av tjänstedirektivet finns mycket kvar att göra. Den gränsöverskridande tjänstehandeln är fortfarande kantad av för mycket regleringar och problem.

Hur tycker du att näringslivets behov tillgodoses på den inre marknaden och finns det något kring detta du skulle vilja ändra på?

- Inte minst i Europaparlamentet verkar det emellanåt finnas en ovilja att se baksidan av nya regleringar. Alltför många politiker ser som sin uppgift att styra och detaljreglera näringslivet. För att ta ett aktuellt exempel så ville Socialdemokraterna i Transportutskottet, där jag är suppleant, härom veckan via lagstiftning reglera utformningen av lastbilshytter. Det är ett agerande som utgår från att politiker och inte näringslivets företrädare är bäst lämpade att fatta beslut om verksamheten. Jag har inga revolutionerande förslag till systemändring på området, men jag tror det är viktigt att politiker generellt har en återhållsam syn på vad som kan och bör regleras. 

2. Digitalisering och den inre marknaden

Den digitala dimensionen av den inre marknaden blir allt viktigare, inte minst för näringslivet som är beroende av att data ska kunna flöda friktionsfritt mellan olika medlemsländer samt in och ut ur unionen. Idag finns det av 28 nationella regelverk på området, vilket gör den digitala ekonomin krånglig för företagen.

Hur ser du att EUs digitala ekonomi ska kunna generera mer tillväxt växa och leda till att nya lösningar och företag skapas?

- Digital ekonomi, innovation, telekom och bredbandsutbyggnad är centrala delar i varje marknadsekonomi, så även i Europa. Detta är en sanning som kommer öka i betydelse framöver. För att EU ska kunna ta tillvara den snabba tekniska utvecklingen och därigenom säkra europeisk konkurrenskraft och välfärd måste lagstiftning och regelverk hänga med.

Vilka förändringar eller förbättringar anser du bör genomföras? Är detta något som prioriteras i ditt arbete i EP?

- I Europaparlamentet finns en tendens till att partier och parlamentariker förespråkar nya direktiv och lagstiftningspaket så fort ett nytt fenomen dyker upp på marknaden. Den digitala inre marknaden bör regleras när det sker marknadsmisslyckanden, men inte för sakens egen skull. Då riskerar teknikutveckling, innovation och konkurrenskraft att hämmas. Många av de här frågorna diskuteras i utskott där jag själv sitter, men inom ramen för Transportutskottet känner jag mig ibland tvungen att påminna kollegerna om att teknikutveckling i grunden innebär möjligheter, inte hot som måste avvärjas.

3. Regelförbättring
Ungefär hälften av de regelverk som berör svenska företag härrör från EU-lagstiftning. Ett bra regelverk ger företagen god konkurrenskraft och därmed ökat välstånd - utan att sänka skyddsnivån. Överimplementering av regler är ett område som kan ge negativa konsekvenser för näringslivet i de medlemsstater som ofta går utöver EUs minimikrav.

Vilka förändringar eller förbättringar anser du bör genomföras?

- Jag tror vi behöver tydliga kvantitativa mål om minskad regelbörda och minskade kostnader. Sedan ligger en stor del av problemet i implementeringen, gemensamma regler är värdelösa om de tillämpas på 28 olika sätt. I det sammanhanget är det ingen hemlighet att vi i Sverige har rykte om oss att gå längre i regeltillämpning än andra länder.

Är detta något som prioriteras i ditt arbete i EP?

- Ja, all EU-lagstiftning måste analyseras utifrån detta och det försöker jag också göra efter bästa förmåga.

Hur ser samarbetet med dina kollegor i den svenska regeringen och riksdagen ut på detta område?

- Mina medarbetare och jag har löpande dialog med den svenska regeringen via den permanenta representationen i Bryssel och med Kristdemokraternas riksdagskansli i Stockholm. Det sker både vad gäller regelförbättringar, ändamålsenlighet och implementeringsfrågor.

4. Ett socialt Europa
Statsminister Löfven har engagerat sig i frågan som han kallar ”ett socialt Europa” och vill arbeta för att alla inom EU ska ha samma arbetsrättsliga grundskydd och lägsta lönenivå. En annan tolkning av begreppet är att ett socialt Europa är ett Europa i arbete, d v s att en hög sysselsättning ger bättre sociala villkor. I så fall är strategin för att nå detta en inriktning på konkurrenskraftiga företag och en god ekonomi i medlemsländerna.

Vad är din syn på ”ett socialt Europa”?

- Europas länder behöver intensifiera arbetet mot fattigdom, utanförskap och ojämlikhet, det är ingen tvekan om det. Men om vi gör välfärdsfrågorna till en angelägenhet för beslutsfattarna i Bryssel genom en maktöverföring från medlemsländerna hamnar vi fel. Därför är jag och Kristdemokraterna motståndare till den sociala pelaren och det förslag på föräldraförsäkringsområdet som EU-kommissionen har lanserat. EU bör fokusera på att bryta utanförskap och fattigdom genom en effektivare inre marknad och mer handel med omvärlden så att tillväxt och välfärd kan växa.

Hur tycker du att EU respektive de nationella parlamenten skall arbeta med frågan?

- EU ska arbeta med de stora gränsöverskridande utmaningarna och det som är en del av unionens kompetensområde. En stark ekonomisk utveckling och god konkurrenskraft för företagen ger välstånd och välfärd för hela Europa. De nationella parlamenten ska därutöver fatta beslut om ansvarstagande välfärdsystem som är förankrade i respektive medlemsländer. 

5. Handelspolitik
En välfungerande inre marknad utan handelshinder är eftersträvansvärt för företagen i EU. Detta får dock inte hindra att handel med icke-medlemsstater också skall kunna gå så friktionsfritt som möjligt. I detta ligger både konstruktiva handelsavtal och att undanröja regelkrångel. Handel kan i många fall vara en viktig nyckel till tillväxt och jobb – för oss inom EU - och för länder utanför som behöver stärka sin ekonomi.

Vad anser du bör göras få att få till stånd fler frihandelsavtal?

- Helt avgörande är att EU talar med en röst när det gäller frihandel och utrikespolitik. Europas politiska ledare måste visa ledarskap och ta debatten mot nationalistiska och protektionistiska krafter. I grunden handlar detta om att lyfta fram de stora fördelarna med frihandel och samtidigt möta den oro som finns när det gäller exempelvis miljö och livsmedelssäkerhet. För Kristdemokraterna är det viktigt att värna försiktighetsprincipen på livsmedelsområdet – varor och produkter som inte är bevisat säkra ska inte tillåtas i EU.

Med vilka länder tycker du EU bör prioritera att få till stånd handelsavtal?

- Den amerikanska administrationen måste ändra inställning så att förhandlingarna om ett transatlantiskt frihandelsavtal kan återupptas så snabbt som möjligt. EU bedriver dessutom ett arbete just nu för fördjupade handelsrelationer med Japan, Nya Zeeland samt Australien. Längre fram kan frihandelsavtal bli aktuella med länder som Malaysia, Vietnam, Tunisien, Ukraina och flera sydamerikanska länder inom Mercosur.

Vad kan medlemsländernas regeringar göra för att påskynda processen med fler handelsavtal?

- Nationella regeringar bär ett stort ansvar för att EU ska klara av att sluta fler frihandelsavtal. Det handlar om att återkommande förklara frihandelns fördelar, inte minst för små och medelstora företag som utgör 99 procent av Europas företag. Men det stora avgörandet för framtiden handlar om att låta just handel vara en EU-kompetens och inte försöka vinna politiska poäng på att kräva nationella eller till och med regionala veton över handelspolitiken.

6. Energi och klimat
Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och kräver att det internationella samfundet tar ansvar och kommer fram till globala lösningar. EUs roll är viktig i detta och ambitionsnivån är hög. Många av de innovationer som gör stor miljönytta kommer dessutom från det europeiska näringslivet.

Vilka är de viktigaste åtgärderna på EU-nivå vad gäller klimatutmaningarna enligt dig?

- EU:s system för utsläppshandel är central, det är även EU-kommissionens mål för utsläppsminskningar inom transportsektorn.  Sedan ska vi inte underskatta EU:s betydelse för innovation och forskning inom det här området.

En del menar att EU i sin ambition att bidra i arbetet med att nå klimatmålen, kan komma att skapa regelverk som gör att företagen i EU kommer att få svårare att konkurrera på lika villkor med företag utanför unionen. Har du några tankar kring detta?

- Klimatfrågan ska hanteras långsiktigt och ansvarsfullt med hänsyn tagen till  konkurrenskraft, jobb och välfärd. Utan att kombinera dessa delar kommer det bli omöjligt att framöver övertyga länder som Indien och Kina att fullt ut delta i arbetet och ta ansvar. Jag noterar att de rödgröna partierna i Europaparlamentet i mindre grad verkar reflektera kring detta, men klimatfrågan är global och kan bara lösas genom internationellt samarbete och gemensamma avtal.

Svenskt Näringslivs vision:
Ett välmående och konkurrenskraftigt EU vars övergripande målsättning är att stärka företagens, individers och medlemsländernas möjligheter att hävda sig i en allt starkare global konkurrens.

Läs gärna mer om Svenskt Näringslivs program för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGLER 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå. Sverige tappar däremot, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på väg, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.
NYHET Publicerad:

Debatt: Frihandelsframgång ett resultat av Europas optimism

Frihandel handlar om att öka storleken på den ekonomiska pajen, och genom att EU lyckas sluta fler handelsavtal så stärker vi ställningen både för europeiska företag och konsumenter.
NYHET Publicerad:

Näringslivet avgörande för omställningen till mer förnybar produktion

Svenskt Näringsliv vill att Europas konkurrenskraft ska stärkas. Det är genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver. Men vad tycker våra svenska EU-parlamentariker om de frågor på EU-nivå som är viktiga för det svenska näringslivet? Vi har pratat med Marita Ulvskog, delegationsledare för de svenska Socialdemokraterna tillika vice ordförande i Utskottet för sysselsättning och sociala frågor.
NYHET Publicerad:

Den tekniska utvecklingen kommer alltid röra sig snabbare än politiken

Teknisk utveckling och utvecklingen av den digitala inre marknaden innebär stora möjligheter för svenska företag, samtidigt innebär det många utmaningar och det är viktigt att politiken landar rätt. Vi har pratat med Anna Maria Corazza Bildt, moderat Europaparlamentariker som också är vice ordförande för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Hon menar att ”Som lagstiftare måste vi vara ödmjuka och inse att den tekniska utvecklingen alltid kommer röra sig snabbare än politiken”.
NYHET Publicerad:

EU – den tydligaste rösten för frihandel

I början på maj hölls Free Market Road Show I Stockholm. Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, deltog i en av panelerna tillsammans med bland annat Axess VD PJ Ander Linder och den brittiska ekonomen Richard Teather.
NYHET Publicerad:

EU slår upp portarna över kontinenten

EUROPADAGEN På onsdag, 9 maj, firas Europadagen med en rad aktiviteter över kontinenten, ett tillfälle att fira freden och sammanhållningen i Europa. 
NYHET Publicerad:

EU i en världsordning under omvandling

En världsordning i förändring skapar nya utmaningar för Europa. Interna och externa påtryckningar hotar att förändra de liberala värden som länge präglat Europas relationer och skapar svårigheter för EU:s arbete med frihandel. Hur hanterar vi detta? Dessa frågor diskuterades på ett seminarium i Bryssel med bland annat ambassadör Lars Danielsson, EU-kommissionär Cecilia Malmström, Svenskt Näringslivs Jens Hedström, samt tre forskare som skrivit en bok om denna aktuella frågeställning.
NYHET Publicerad:

Österrikes EU-prioriteringar

Österrike har hamnat i rampljuset efter förra årets regeringsskifte, och det lär fortsätta när man tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i juli. Svenskt Näringslivs Brysselkontor besökte nyligen Wien för att diskutera våra EU-prioriteringar och samtidigt ta del av Österrikes prioriteringar. Under två dagar träffade vi representanter från regeringen, svenska ambassaden, svenska företag som verkar i landet, en tankesmedja och Svenskt Näringslivs österrikiska motsvarighet IV –  Industriellenvereinigung.
NYHET Publicerad:

EU-regler om grupptalan äventyrar rättssäkerheten

KONSUMENTSKYDD Det behövs inte EU-regler om grupptalan, anser jurist Anne Wigart. Hon betonar att om förslaget genomförs måste de nya reglerna innehålla åtgärder som hindrar missbruk, samtidigt som parternas grundläggande rättigheter garanteras.
NYHET Publicerad:

Ny europeisk arbetsmarknadsmyndighet – Vad är syftet på riktigt?

KOMMENTAR En ny arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå ingår i arbetet för mer rättvisa arbetsvillkor. Svenskt Näringsliv befarar att myndigheten kan blanda sig i nationella regelverk.
NYHET Publicerad:

Protektionism skapar enbart förlorare

Globaliseringen har otvetydigt varit positiv för merparten av världens befolkning, detta måste diskuteras. Samtidigt leder globaliseringen till att förändringar accelereras vilket i sin tur måste hanteras. Vi behöver se globaliseringens fördelar, men också se till att våra samhällen har den flexibilitet som krävs för att ställa om. Detta var huvudbudskapen under det seminarium som Sällskapet för politik och näringsliv (SPN) nyligen ordnade i Europaparlamentet om vikten av frihandel och globalisering i en tid av protektionism.