Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

NYHET Publicerad

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.

SN evenemang

19 februari anordnade Svenskt Näringsliv tillsammans med sina systerorganisationer från Danmark, Norge, Polen och Tyskland en paneldiskussion i Bryssel.

Den 19 februari anordnade Svenskt Näringsliv tillsammans med sina systerorganisationer från Danmark, Norge, Polen och Tyskland en paneldiskussion i Bryssel under rubriken ”Europe – the best place to work and conduct business” där denna frågeställning dryftades. Diskussionen rörde vilka prioriteringar som bör göras på arbetsmarknadsområdet för att säkerställa ett hållbart och konkurrenskraftigt företagsklimat och värna medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden.

Den polska EU-parlamentarikern, tillika ledamot i utskottet för sysselsättning och socialpolitik, Jaroslaw Duda (EPP), inledde genom att tala om de utmaningar och möjligheter som dagens och framtidens europeiska arbetsmarknad står inför. Duda betonade vikten av att tidigt lokalisera stöd till kompetensutveckling, men också möjliggöra fortbildning och yrkesutbildning för såväl unga som för den mer väletablerade (äldre) arbetskraften.

– För att möjliggöra en digital och grön omväxling kommer vi behöva yrkesarbetare som kan möta marknadens efterfrågan, menade Jaroslaw Duda.

En av de för närvarande största utmaningarna är jobbmatchning. Arbetsmarknadens utbud förmår inte möta den efterfrågan företagen idag har på kvalificerad arbetskraft. I allmänhet är det för få som vidareutbildar sig under arbetslivet, men ett livslångt lärande är en nödvändighet för att möta arbetsmarknadens kompetenskrav och därigenom förbli anställningsbar.

– Kommissionen kommer att ta fram ett utkast i frågan där EU kan bidra med bland annat ekonomiskt och tekniskt stöd, men även policyförslag på en europeisk nivå. I övrigt bör frågan vara en lokal och regional angelägenhet då det inte enbart kan finnas en strategi för eller en lösning på alla problem, sade Manuela Geleng, chef över kompetensfrågor på EU-kommissionens DG sysselsättning.

Ann Louise Aartun Bye från den norska arbetsgivarorganisationen NHO talade om arbetsmarknadsparternas viktiga roll för den europiska sociala modellen. Hon menade att den existerande lagstiftningen inte var problematisk i sig, utan genom hur den används och implementeras. Hon efterfrågade mer flexibilitet, men också mer landspecifika rekommendationer från EU och ett vidgat analysverktyg under den europeiska planeringsterminen vilket är ett slags uppföljningsinstrument som EU använder sig av.

– Lagarna borde implementeras mer effektivt och EU bör dessutom agera katalysator och framföra förslag som får en större och bättre effekt i medlemsstaterna.

Den danska modellen möjliggör lokalt samarbete, liksom löneförhandling och dialog, mellan arbetsmarknadens partner. Den danska EU-parlamentarikern Marianne Vind, S&D, betonade särskilt hur man kan inkludera alla grupper på arbetsmarknaden, särskilt unga arbetslösa. Hon tog även upp arbetsmiljö som en ofta bortglömd del av diskussionen.

– Många EU-medborgare lider idag av undermåliga arbetsmiljövillkor, vilket inte sällan resulterar i skador och förslitningar. 

Grzegorz Baczewski, generaldirektör för den polska arbetsgivarorganisationen Lewiatan, berättade att sedan EU-inträdet 2004 har Polens BNP ökat från 206 miljarder euro till över 500 miljarder euro. Dessutom har arbetslösheten sjunkit från 19 procent till 3,4 procent och fattigdomen halverats.  Sifforna visar att tillväxt och social utveckling går hand i hand. Sociala policys bör också ses som en investering för ekonomisk tillväxt, menade Baczewski.

Att som medarbetare ha rätt till en anständig lön och samtidigt ha möjligheten att påverka lönesättningen genom förhandling borde vara en självklarhet i alla medlemsländer. Tyvärr är det inte så verkligheten ser ut, sade Ester Lynch, som är vice generalsekreterare för Europafacket, ETUC. Hon riktade beröm åt kommissionär von der Leyens förslag om EU-styrda minimilöner och ansåg även att den friktion och polarisering som uppstått mellan medlemsländerna har förvridit diskussionen.

Caroline Söder från svenska trygghetsfonden, TSL, beskrev fonden som den enskilt största omställningsaktören på den svenska arbetsmarknaden. Primärt handlar det om riktade resurser till kompetensfrämjande insatser och att underlätta i strukturomvandlingar av arbetsmarknaden, liksom i jobbmatchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

– I Sverige har omställningsfonden spelat en viktig roll för att hjälpa människor hitta nya jobb som är anpassade efter framtidens arbetsmarknad. Fonden handlar inte om att rädda befintliga, redan utkonkurrerade typer av arbeten, snarare att finna lösningar för nya hållbara alternativ som kan vara konkurrenskraftiga även på längre sikt.

Söder öppnade upp för möjligheten att skapa omställningsfonder även på en europeisk nivå. En mer framtidsorienterad arbetsmarknad skulle kunna ge Europas företag en bättre chans till fortsatt stärkt konkurrenskraft. Men för att möta framtidens utmaningar måste även fonderna utvecklas, enligt Söder.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.