Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

NYHET Publicerad

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.

SN evenemang

19 februari anordnade Svenskt Näringsliv tillsammans med sina systerorganisationer från Danmark, Norge, Polen och Tyskland en paneldiskussion i Bryssel.

Den 19 februari anordnade Svenskt Näringsliv tillsammans med sina systerorganisationer från Danmark, Norge, Polen och Tyskland en paneldiskussion i Bryssel under rubriken ”Europe – the best place to work and conduct business” där denna frågeställning dryftades. Diskussionen rörde vilka prioriteringar som bör göras på arbetsmarknadsområdet för att säkerställa ett hållbart och konkurrenskraftigt företagsklimat och värna medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden.

Den polska EU-parlamentarikern, tillika ledamot i utskottet för sysselsättning och socialpolitik, Jaroslaw Duda (EPP), inledde genom att tala om de utmaningar och möjligheter som dagens och framtidens europeiska arbetsmarknad står inför. Duda betonade vikten av att tidigt lokalisera stöd till kompetensutveckling, men också möjliggöra fortbildning och yrkesutbildning för såväl unga som för den mer väletablerade (äldre) arbetskraften.

– För att möjliggöra en digital och grön omväxling kommer vi behöva yrkesarbetare som kan möta marknadens efterfrågan, menade Jaroslaw Duda.

En av de för närvarande största utmaningarna är jobbmatchning. Arbetsmarknadens utbud förmår inte möta den efterfrågan företagen idag har på kvalificerad arbetskraft. I allmänhet är det för få som vidareutbildar sig under arbetslivet, men ett livslångt lärande är en nödvändighet för att möta arbetsmarknadens kompetenskrav och därigenom förbli anställningsbar.

– Kommissionen kommer att ta fram ett utkast i frågan där EU kan bidra med bland annat ekonomiskt och tekniskt stöd, men även policyförslag på en europeisk nivå. I övrigt bör frågan vara en lokal och regional angelägenhet då det inte enbart kan finnas en strategi för eller en lösning på alla problem, sade Manuela Geleng, chef över kompetensfrågor på EU-kommissionens DG sysselsättning.

Ann Louise Aartun Bye från den norska arbetsgivarorganisationen NHO talade om arbetsmarknadsparternas viktiga roll för den europiska sociala modellen. Hon menade att den existerande lagstiftningen inte var problematisk i sig, utan genom hur den används och implementeras. Hon efterfrågade mer flexibilitet, men också mer landspecifika rekommendationer från EU och ett vidgat analysverktyg under den europeiska planeringsterminen vilket är ett slags uppföljningsinstrument som EU använder sig av.

– Lagarna borde implementeras mer effektivt och EU bör dessutom agera katalysator och framföra förslag som får en större och bättre effekt i medlemsstaterna.

Den danska modellen möjliggör lokalt samarbete, liksom löneförhandling och dialog, mellan arbetsmarknadens partner. Den danska EU-parlamentarikern Marianne Vind, S&D, betonade särskilt hur man kan inkludera alla grupper på arbetsmarknaden, särskilt unga arbetslösa. Hon tog även upp arbetsmiljö som en ofta bortglömd del av diskussionen.

– Många EU-medborgare lider idag av undermåliga arbetsmiljövillkor, vilket inte sällan resulterar i skador och förslitningar. 

Grzegorz Baczewski, generaldirektör för den polska arbetsgivarorganisationen Lewiatan, berättade att sedan EU-inträdet 2004 har Polens BNP ökat från 206 miljarder euro till över 500 miljarder euro. Dessutom har arbetslösheten sjunkit från 19 procent till 3,4 procent och fattigdomen halverats.  Sifforna visar att tillväxt och social utveckling går hand i hand. Sociala policys bör också ses som en investering för ekonomisk tillväxt, menade Baczewski.

Att som medarbetare ha rätt till en anständig lön och samtidigt ha möjligheten att påverka lönesättningen genom förhandling borde vara en självklarhet i alla medlemsländer. Tyvärr är det inte så verkligheten ser ut, sade Ester Lynch, som är vice generalsekreterare för Europafacket, ETUC. Hon riktade beröm åt kommissionär von der Leyens förslag om EU-styrda minimilöner och ansåg även att den friktion och polarisering som uppstått mellan medlemsländerna har förvridit diskussionen.

Caroline Söder från svenska trygghetsfonden, TSL, beskrev fonden som den enskilt största omställningsaktören på den svenska arbetsmarknaden. Primärt handlar det om riktade resurser till kompetensfrämjande insatser och att underlätta i strukturomvandlingar av arbetsmarknaden, liksom i jobbmatchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

– I Sverige har omställningsfonden spelat en viktig roll för att hjälpa människor hitta nya jobb som är anpassade efter framtidens arbetsmarknad. Fonden handlar inte om att rädda befintliga, redan utkonkurrerade typer av arbeten, snarare att finna lösningar för nya hållbara alternativ som kan vara konkurrenskraftiga även på längre sikt.

Söder öppnade upp för möjligheten att skapa omställningsfonder även på en europeisk nivå. En mer framtidsorienterad arbetsmarknad skulle kunna ge Europas företag en bättre chans till fortsatt stärkt konkurrenskraft. Men för att möta framtidens utmaningar måste även fonderna utvecklas, enligt Söder.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.