Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

NYHET Publicerad

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.

Junker.

Svenskt Näringsliv har utvärderat större beslut som tagits inom EU och som berör företagen under den senaste mandatperioden. Här representerat av kommissionens ordförande Jean-Claude Junker.

Niklas Beckman

Arbetsmarknadsjurist Niklas Beckman.

Niklas Bergström

Niklas Bergström, policyansvarig för handelsfrågor.

24 beslut får med beröm godkänt. 22 rättsakter får godkänt, 11 beslut bedöms som dåliga ur ett näringslivsperspektiv. Siffrorna är hämtade ur en rapport från Svenskt Näringsliv, som har undersökt 57 beslut från EU-kommissionen under perioden 2014-2018.

Det stora glädjeämnet är att EU, trots protektionistiska vindar, håller frihandelsfanan högt. Avtal har slutits med bland annat Japan, Kanada och Mexiko under perioden, uppgörelser med Vietnam och Singapore är på gång. Betyget från näringslivet är med beröm godkänd.

– Kommissionen har ambitiösa handelsstrategier: En om globaliseringens utmaningar, en om vinsterna med frihandel och öppna marknader. Under perioden har man också reformerat antidumpingvapnet, säger Niklas Bergström, policyansvarig för handelsfrågor.

EU har också tagit initiativ till att reformera WTO. Tanken är att göra världshandelsorganisationen mer effektiv och funktionsduglig.

– Tillsammans med ett 70-tal länder har EU påbörjat förhandlingar om e-handel, säger han.

EU:s inre marknad passerade ett kvarts sekel förra året. Europeiska företag lever idag som om gränserna inte existerar. De köper och säljer. Företagare börjar vänja sig vid att ha en stor ”hemmamarknad”.

Trots stora ambitioner på politisk nivå, så har den inre marknaden stagnerat. Potentialen används inte fullt ut, är de flesta initierade överens om. EU kan bättre är slutsatsen i rapporten. Betyget från näringslivet är icke godkänd.

Cemille Üstün, näringspolitisk expert, anser att dialogen med näringslivet brustit i många fall. Följden är direktiv som inte håller måttet och dras tillbaka; direktiv som är kostnadsdrivande för företag; direktiv som har begränsad effekt, men ändå måste administreras.

– Om näringslivet inkluderats på ett tidigare stadium i lagstiftningsprocessen hade flera av dessa missar kunnat avstyras, säger Cemille Üstün.

Även den digitala marknaden får underkänt ur näringslivets synvinkel. I samband med en översyn av reformläget anklagades EU-kommissionen för att dra benen efter sig, som riskerar att försena den nya mobiltekniken 5G.

Mer visionära politiker gör att dataekonomin snabbare får genomslag, anser jurist Carolina Brånby.

– E-handel, websidor, plattformar kan ge företag tillgång till en mycket större marknad än det egna landet. Men då krävs satsningar och förenklingar i regelverken för att öka företagande, handel, innovation och konkurrenskraft, säger hon.

På minuskontot återfinns även beslut på arbetsmarknadens område, visar genomgången.

Ändringarna i EU:s utstationeringsdirektiv, som reglerar vilka rättigheter och regler som gäller när arbetstagare från ett EU-land tillfälligt arbetar i ett annat, är oklara, komplicerade och administrativt betungande, anser Svenskt Näringsliv.

Arbetet med EU:s sociala pelare riskerar att beskära den svenska arbetsmarknadsmodellen. Reglerna som genomförs går tvärtemot de svenska traditionerna med branschanpassade kollektivavtal, där parterna har huvudansvaret för att bestämma villkoren på arbetsmarknaden. Följden är stor osäkerhet för svenska företag. Därför blir omdömet inte godkänt.

– Den likriktning och brist på förståelse som vi ser från EU:s sida kan få mycket allvarliga konsekvenser för den svenska modellen. Vägen framåt för att skapa tillväxt och nya jobb inom EU är inte mer överstatlig detaljreglering och byråkrati, säger arbetsmarknadsjurist Niklas Beckman.

EU-kommissionen har haft ett högt tempo i arbetet med energi, klimat och miljö. Trots det är betyget ett svagt godkänt.

Linda Flink, expert på energi och klimat, konstaterar att frågorna har varit i fokus under de senaste fem åren och att EU-kommissionen försökt ta ett helhetsgrepp.

– Dessvärre har vi sett en glidning mot allt mer detaljfokus i förhandlingarna och att målen inte alla gånger harmonierar med varandra. Det gör att helhetsperspektivet försvagas och effektiviteten i lagstiftningen försämras. Trots det är slutresultatet i de flesta fall relativt bra eller acceptabelt.

Det ständiga sorgebarnet regelförenkling får godkänt för inriktning och ambition. Sämre ställt är det med konkreta åtgärder som underlättar företagens verksamhet.

– Betyget godkänt beror på det arbete som gjorts kring systemfrågorna och de konkreta regelförbättringar vi har sett. Att omdömet inte blir bättre beror på att det fortfarande finns brister när det gäller vissa regelförslag. Kritiken riktar sig främst mot parlamentet och rådet som inte gör en tillräckligt god analys av effekterna, säger EU-samordnare Sara Lowemark

EU-beslut

Politikområden som får med beröm godkänt:

Handel

 

Politikområden som får godkänt:

Energi, klimat och miljö

Regelförbättring

Rättvisa, grundläggande rättigheter

Migration

Skatter

 

Politikområden som får underkänt:

Bolagsrätten

Den inre marknaden

Digitala inre marknaden

Arbetsmarknad

 

Läs hela rapporten

EU-beslut år 2014-2018 »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.