Lundgren: EU ska inte arbeta med sociala villkor

NYHET Publicerad

Svenskt Näringsliv vill att Europas konkurrenskraft ska stärkas. Det är genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver. Men vad tycker våra svenska EU-parlamentariker om de frågor på EU-nivå som är viktiga för det svenska näringslivet? Vi presenterar här nästa parlamentariker i vår intervjuserie, Peter Lundgren (SD). Han är vice ordförande i Frihet och direktdemokrati i Europa, samt ledamot i utskottet för transport och turism.

1. En fungerande inre marknad.
Syftet med den inre marknaden var att skapa en mer gynnsam miljö för företagande, individernas rörlighet, konkurrens och handel. Detta för att ge EUs invånare bättre tillväxt och därmed välfärd.

Är du nöjd med hur den inre marknaden fungerar idag? Finns det några områden inom denna som du tycker bör förändras eller förbättras? I så fall hur?

- Sverigedemokraterna ser generellt positivt på den inre marknaden och dess betydande för svenska företag. Vi ser särskilt vikten av fri rörlighet gällande varor och tjänster, även om vi ser ett behov i vissa branscher av mera konkurrensneutrala- och arbetsrättsliga villkor för utländska tjänsteföretag i Sverige.

Hur tycker du att näringslivets behov tillgodoses på den inre marknaden och finns det något kring detta du skulle vilja ändra på?

- Sverigedemokraterna ser ett ökat behov av utbildning och relevant kompetens för att skapa rätt förutsättningar att producera varor och tjänster högt upp i värdekedjan. Vi menar även att lågkvalificerade arbeten som är fullt subventionerade och som inte är behovsanpassade bör klassificeras som socioekonomiska åtgärder och särskiljas ifrån reella arbetsmarknadsåtgärder.

2. Digitalisering och den inre marknaden

Den digitala dimensionen av den inre marknaden blir allt viktigare, inte minst för näringslivet som är beroende av att data ska kunna flöda friktionsfritt mellan olika medlemsländer samt in och ut ur unionen. Idag finns det av 28 nationella regelverk på området, vilket gör den digitala ekonomin krånglig för företagen.

Hur ser du att EUs digitala ekonomi ska kunna generera mer tillväxt växa och leda till att nya lösningar och företag skapas?

- Sverigedemokraterna ser generellt positivt på digitaliseringen på den inre marknaden, detta bidrar till att bl.a. varor, information och transaktioner kan utföras i allt snabbare takt, samt att den fysiska lokaliseringen av företag spelar mindre roll. Allt fler arbetsuppgifter och nya typer av lösningar kan genereras p.g.a. goda digitala förbindelser, men vi behöver även se över och försvåra möjligheterna att utföra s.k. digitaliserad brottslighet. Även om den digitala säkerhetsmarknaden är en stor tillväxtpotential så anser vi att det bör finnas en avvägning mellan tillgänglighet och säkerhet på den digitala inre marknaden.

Vilka förändringar eller förbättringar anser du bör genomföras? Är detta något som prioriteras i ditt arbete i EP?

- Sverigedemokraterna ser visserligen generellt positivt på den digitala marknaden, men vi anser även att bl.a. digitala EU-projekt inte ska vara kostnadsdrivande för nettobetalande medlemsländer, samt att exempelvis digitala infrastrukturprojekt ska vara realistiskt förankrade.

3. Regelförbättring

Ungefär hälften av de regelverk som berör svenska företag härrör från EU-lagstiftning. Ett bra regelverk ger företagen god konkurrenskraft och därmed ökat välstånd - utan att sänka skyddsnivån. Överimplementering av regler är ett område som kan ge negativa konsekvenser för näringslivet i de medlemsstater som ofta går utöver EUs minimikrav.

Vilka förändringar eller förbättringar anser du bör genomföras?

- Sverigedemokraterna anser att en överimplementering av regler ifrån EU i exempelvis nationella parlament, s.k. Gold-plating bör minska.

Är detta något som prioriteras i ditt arbete i EP?

- Sverigedemokraterna jobbar ständigt med frågor som rör regelförenklingar, särskilt för företagare och vi anser att en ”minimi nivå” på regler bör beaktas för att inte generera onödigt administrativa åtgärder i onödan, s.k. Gold-plating.

Hur ser samarbetet med dina kollegor i den svenska regeringen och riksdagen ut på detta område?

- Vi har ständig dialog med våra partikollegor gällande alla frågor, även så gällande Gold-plating.

4. Ett socialt Europa

Statsminister Löfven har engagerat sig i frågan som han kallar ”ett socialt Europa”, och vill arbeta för att alla inom EU ska ha samma arbetsrättsliga grundskydd och lägsta lönenivå. En annan tolkning av begreppet är att ett socialt Europa är ett Europa i arbete, d v s att en hög sysselsättning ger bättre sociala villkor. I så fall är strategin för att nå detta en inriktning på konkurrenskraftiga företag och en god ekonomi i medlemsländerna.

Vad är din syn på ”ett socialt Europa”?

- I Sverige ska lika villkor gälla, alla som arbetar i Sverige ska göra det utifrån de avtal och villkor som fastställts av parterna. Avtalsenliga löner, ersättningar och rättigheter ska gälla. Som ett led i detta anser Sverigedemokraterna att det nationella perspektivet ska beaktas även för de övriga medlemsländerna. Samtliga medlemsländer ska själva utarbeta landets sociala villkor och i vilken takt denna utveckling ska ske.

Hur tycker du att EU respektive de nationella parlamenten skall arbeta med frågan?

- Utifrån vårt ställningstagande så ska EU således inte arbeta med sociala villkor. Alla sådana frågor ska avgöras där de hör hemma, dvs i varje enskilt medlemsland.

5. Handelspolitik

En välfungerande inre marknad utan handelshinder är eftersträvansvärt för företagen i EU. Detta får dock inte hindra att handel med icke-medlemsstater också skall kunna gå så friktionsfritt som möjligt. I detta ligger både konstruktiva handelsavtal och att undanröja regelkrångel. Handel kan i många fall vara en viktig nyckel till tillväxt och jobb – för oss inom EU - och för länder utanför som behöver stärka sin ekonomi.

Vad anser du bör göras få att få till stånd fler frihandelsavtal?

- Sverigedemokraterna anser att handelsavtal är generellt positivt men vi vill även poängtera vikten av innehållet och hur avtalet påverkar svenska företag. Svenska sektorer, områden och företag eller exempelvis miljö kan påverkas både negativt och positivt, beroende på utfallet i vissa klausuler i avtalet.

Med vilka länder tycker du EU bör prioritera att få till stånd handelsavtal?

- Sverigedemokraterna anser att ett avtal med Storbritannien är att föredra. Dessutom så kan exempelvis avtal med afrikanska länder resultera i en övergång ifrån bidragsberoende till legitima handelspartners.

Vad kan medlemsländernas regeringar göra för att påskynda processen med fler handelsavtal?

- Sverigedemokraterna har motionerat i riksdagen om att Sverige ska vara en drivande kraft inom EU för att ett nytt handelsavtal mellan EU och Storbritannien ska komma till stånd.

6. Energi och klimat

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och kräver att det internationella samfundet tar ansvar och kommer fram till globala lösningar. EUs roll är viktig i detta och ambitionsnivån är hög. Många av de innovationer som gör stor miljönytta kommer dessutom från det europeiska näringslivet.

Vilka är de viktigaste åtgärderna på EU-nivå vad gäller klimatutmaningarna enligt dig?

- EU måste, liksom Sverige som nation, finna en balanserad politik som långsiktigt leder till ett minskat behov av importerade fossila bränslen, där rimlig hänsyn tas till respektive lands enskilda förutsättningar. Utmaningen består i att finna kostnadseffektiva åtgärder som balanserar miljöhänsyn och ekonomisk hänsyn. Sverigedemokraterna motsätter sig åtgärder som kan misstänkas vara ineffektiva, alltför kostnadsdrivande, kontraproduktiva eller som har andra negativa miljöeffekter. Mycket, anser vi, handlar om att utveckla energiteknik och uppmuntra att tekniken sprids och tillämpas både inom EU och internationellt.

En del menar att EU i sin ambition att bidra i arbetet med att nå klimatmålen, kan komma att skapa regelverk som gör att företagen i EU kommer att få svårare att konkurrera på lika villkor med företag utanför unionen. Har du några tankar kring detta?

- Risken för detta är betydande. EU står endast för ungefär en tiondel av de globala utsläppen och kan inte helt ensidigt driva minskningar av utsläppen av växthusgaser. Man riskerar då både att ge egna företag betydande konkurrensnackdelar, vilket kommer att drabba sysselsättning och ekonomisk utveckling, samt helt enkelt exportera utsläppen till länder utanför EU. Detta kan bli direkt kontraproduktivt ur ett miljöperspektiv, i och med att miljökraven utanför EU som regel är lägre.

Svenskt Näringslivs vision:
Ett välmående och konkurrenskraftigt EU vars övergripande målsättning är att stärka företagens, individers och medlemsländernas möjligheter att hävda sig i en allt starkare global konkurrens.

Läs gärna mer om Svenskt Näringslivs program för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU här.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.