Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

NYHET Publicerad

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi

EU-kommissionen presenterar sin nya handlingsplan för cirkulär ekonomi i mars.

Cirkulär ekonomi skapar möjligheter för helt nya typer av tillväxt. I en cirkulär ekonomi hålls material i cirkulation så länge som möjligt för att maximera dess värde och minimera dess miljöpåverkan.

För att bidra till en positiv utveckling för den cirkulära ekonomin har Svenskt Näringsliv tillsammans med sina systerorganisationer Dansk Industri, Finlands Näringsliv, norska Næringslivets Hovedorganisasjon och SI – den isländska näringslivets förbund tagit fram ett positionspapper om det nordiska förhållningssättet till cirkulär ekonomi – The Nordic Approach to Circular Economy. I texten ges ett antal skarpa förslag för hur EU ska kunna leda utvecklingen mot en cirkulär och hållbar ekonomi, genom att till exempel säkerställa en fungerande andrahandsmarknad för material och möjliggöra nya affärsmodeller.

De nordiska länderna har ambitiösa klimat- och miljömål, och den nordiska  industrin är redo att leverera cirkulära lösningar. Men många utmaningar återstår – inte minst på regelområdet. Den nya kommissionen bör ägna stor energi åt att jämka samman inkonsekventa regelverk och undanröja hinder och åtgärda glapp i existerande regelverk för att skapa möjlighet för nya affärsmodeller.

Näringslivet i de nordiska länderna ser en övergång till cirkulär ekonomi som möjlighet likväl som en nödvändighet. En övergång till cirkulär ekonomi är en förutsättning för att flera av de globala hållbarhetsmålen ska nås. Materialanvändningen står för ca 50 procent av våra koldioxidutsläpp och en mer effektiv resursanvändning har därför stor betydelse för att målen enligt Parisavtalet ska nås.

För att lansera pappret och diskutera både utmaningar och möjligheter bjöd Svenskt Näringslivs EU-kontor tillsammans med sina nordiska systerorganisationer och europaparlamentarikerna Arba Kokalari (SE, EPP), Pernille Weiss (DK, EPP) och Henna Virkkunen (FI, EPP) den 22 januari in till frukostseminarium om cirkulär ekonomi och hållbar tillväxt. 

Mötet inleddes av den danska parlamentarikern Pernille Weiss (EPP), som uttryckte sitt gillande över den av kommissionen nyligen presenterade ”the European Green Deal” som väntas bli ett av de mest ambitiösa åtgärdspaketen i strävan efter en hållbar grön omställning för Europa .

Henna Virkkunen (EPP) tog upp de många fördelar som väntas bli resultatet av de nya satsningarna på cirkulär ekonomi inom industri- och tillverkningssektorn.

– Bara i Finland kan det innebära uppemot 75 000 nya arbetstillfällen . Men den beslutande makten på EU-nivå måste trycka på i sina förhandlingar. De måste också se till att processen fortskrider för att underlätta för nordiska små och mellanstora företag och startups att ställa om snabbare. 

Den svenska parlamentarikern Arba Kokalari (EPP) uppmanade kommissionen att implementera den cirkulära handlingsplanen som väntas presenteras i mars månad. 

– Åtgärder krävs för att stimulera nya klimatsmarta och cirkulära affärsmodeller som lättare kan tackla de utmaningar världen står inför. Omställningsarbetet vilar tungt på Europas axlar, och EU bör uppmuntra länder utanför unionen att också agera.

Kokalari nämnde också flera svenska företag som föregångare i arbetet för en mer cirkulär produktionskedja, bland annat förpackningsföretaget BillerudsKorsnäs.

Seminariets inledningstalare, Kestutis Sadauskas, chef för Cirkulär Ekonomi och Grön Tillväxt på EU-kommissionen delade uppfattningen om potentialen i cirkulär ekonomi.

– Den cirkulära ekonomin är en stark trendsättare som inte kan stoppas, men åtgärder behövs för att få fart på utvecklingen.  Miljönytta och industriell utveckling kan kombineras för att generera både ekonomisk tillväxt och en samhällelig vinst. 

Vad gällde den nya handlingsplanen kring cirkulär ekonomi som Kommissionen ska presentera i mars, menade Sadauskas att det krävs stora ansträngningar för att tillsammans med Parlamentet och Rådet få till en hållbar handlingsplan för cirkulär ekonomi, och nödvändiga anpassningar till de berörda sektorernas olika utmaningar.

Innan seminariet avslutades berättade representanter från flera miljöinnovativa företag i Norden hur de arbetar för att kombinera miljösatsningar med företagsamhet för en hållbar framtid. På plats för att informera om sin verksamhet var bland annat svenska batteritillverkaren Northvolt, som har etablerat sig som en betydelsefull aktör inom europeisk batteritillverkning.

Trots att Europa endast står för 2 procent av världens totala batteriproduktion var Northvolts Emma Wiesner hoppfull inför framtiden.

– Vi ser en exponentiell ökning i efterfrågan av gröna batterier, en marknad där Europa har möjlighet att konkurrera.

Northvolt satsar även på återvinning och Wiesner lyfte möjligheterna med cirkulär ekonomi för att bygga upp Europas batteriindustri.

– Genom att samla in och återvinna batterimetallerna kan vi sluta cirkeln och tillverka helt nya batterier med lägre koldioxidavtryck.

På plats för att företräda den nordiska gröna ekonomin var också finska teknikutvecklaren Infinited Fiber, danska pumptillverkaren Grundfoss, samt det norska biokemiska företaget Borregaard.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.