Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel 21 nov 2016
Foto: Sophia Bengtsson

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel 21 nov 2016

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

NYHET Publicerad

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.

Peter Eriksson nämnde att Kommissionär Ansip bett Sverige ta på sig en ledarroll i de digitala frågorna, inte minst då Storbritanniens starka engagemang för dessa snart kommer att försvinna. Detta välkomnades och uppmuntrades av samtliga företagsrepresentanter på plats som också erbjöd näringslivets stöd för ett ökat svenskt engagemang i de viktiga digitala frågorna.

Ministern fick med sig ett tydligt budskap från näringslivet vad gäller principiellt viktiga aspekter för att skapa en datadriven europeisk ekonomi.

 

Den digitala infrastrukturen måste byggas ut för att hantera de nya tjänster som möjliggörs av 5G och Internet of Things. För att detta ska bli verklighet är det viktigt att större delen av 700 MHz auktioneras ut så fort som möjligt.

Den digitala marknaden är gränslös och en verklig europeisk marknad behövs för storskalighet och tillväxtmöjligheter. Detta kräver harmonisering av regler på EU-nivå, inte minst på områden som konsumenträtt och momsreglering som i nuläget fragmenterar den inre marknaden och leder företag till att välja bort flera europeiska länders marknader.

Svenska och europeiska företag behöver sunda, globala konkurrensvillkor som ger företag chans att konkurrera med resten av världen. Det är den globala konkurrensen som driver digitaliseringen framåt. EUs konkurrenslagstiftning är ett viktigt verktyg som ska användas när så är tillämpligt för att se till att företag verkar på lika villkor.

Den svagt utvecklade digitala inre marknaden lider av särreglering och hög regelbörda. Generellt bör lagstiftning av den digitala inre marknaden ske endast när det finns ett tydligt marknadsmisslyckande. Dessa regler måste vara enkla att följa och teknikneutrala för att bana väg för nya lösningar. Det är exempelvis kontraproduktivt att ta fram en särskild lagstiftning för internetplattformar, eftersom dessa är uppbyggda på helt skilda sätt och med mycket olika syften. Det är också viktigt att EUs institutioner inte tar fram regler som överlappar varandra och leder till ackumulerad regelbörda. Då EU nyligen antog en ny dataskyddsförordning som ställer mycket stora krav på företagen, vore det olyckligt om ett kommande e-privacy direktiv ytterligare begränsar företagens affärsverksamhet.

 

Slutligen behöver företagen stärka möjligheterna till innovation genom tillgång till och användning av data, vilket är avgörande för framtagning av nya produkter och tjänster. Teknikutvecklingen går väldigt fort fram, och det är av största vikta att lagstiftare klarar att hålla isär persondata och maskindata. Näringslivet oroas över att flera EU-länder vill förhindra flöden av data mellan länderna genom särskilda krav på nationell datalagring. Företagens vanliga affärsverksamhet är helt beroende av att data, precis som varor och tjänster, kan röra sig obehindrat över EU-ländernas gränser. Av samma anledning är det avgörande att dataflöden inkluderas i de handelsavtal som EU förhandlar med andra delar av världen och möjliggör ökad handel mellan EU och andra länder.

Peter Eriksson är just nu i färd med att ta fram en digitaliseringsstrategi för Sverige, som självklart i mångt och mycket kommer ha starka kopplingar till EU:s strategi för en digital inre marknad. Ovannämnda förslag illustrerar vikten av att även nationella politiker ser på digitalisering ur ett globalt perspektiv.

Sophia Bengtsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

KOMMENTAR I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
NYHET Publicerad:

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

DATAEKONOMIN I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Så skapas AI du kan lita på

DIGITALISERING Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

E-faktura närmar sig med stormsteg

DIGITALISERING Tre av fyra småföretag klarar inte att använda e-faktura i affärer med offentlig sektor. ”Vägledningen måste vara tydlig och lättbegriplig”, säger jurist Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

"Ingen pratar om det som redan görs med AI"

AI Just nu pågår det närmast en Tsunami av event om artificiell intelligens, AI, i Bryssel. Det som tas upp är potential för tekniken, behovet av investeringar men också risker med den nya tekniken, berättar Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor, i samband med att hon var värd för seminariet AI IN PRACTICE som arrangerades tillsammans med IT&Telekomföretagen.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby