Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel 21 nov 2016
Foto: Sophia Bengtsson

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel 21 nov 2016

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

NYHET Publicerad

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.

Peter Eriksson nämnde att Kommissionär Ansip bett Sverige ta på sig en ledarroll i de digitala frågorna, inte minst då Storbritanniens starka engagemang för dessa snart kommer att försvinna. Detta välkomnades och uppmuntrades av samtliga företagsrepresentanter på plats som också erbjöd näringslivets stöd för ett ökat svenskt engagemang i de viktiga digitala frågorna.

Ministern fick med sig ett tydligt budskap från näringslivet vad gäller principiellt viktiga aspekter för att skapa en datadriven europeisk ekonomi.

 

Den digitala infrastrukturen måste byggas ut för att hantera de nya tjänster som möjliggörs av 5G och Internet of Things. För att detta ska bli verklighet är det viktigt att större delen av 700 MHz auktioneras ut så fort som möjligt.

Den digitala marknaden är gränslös och en verklig europeisk marknad behövs för storskalighet och tillväxtmöjligheter. Detta kräver harmonisering av regler på EU-nivå, inte minst på områden som konsumenträtt och momsreglering som i nuläget fragmenterar den inre marknaden och leder företag till att välja bort flera europeiska länders marknader.

Svenska och europeiska företag behöver sunda, globala konkurrensvillkor som ger företag chans att konkurrera med resten av världen. Det är den globala konkurrensen som driver digitaliseringen framåt. EUs konkurrenslagstiftning är ett viktigt verktyg som ska användas när så är tillämpligt för att se till att företag verkar på lika villkor.

Den svagt utvecklade digitala inre marknaden lider av särreglering och hög regelbörda. Generellt bör lagstiftning av den digitala inre marknaden ske endast när det finns ett tydligt marknadsmisslyckande. Dessa regler måste vara enkla att följa och teknikneutrala för att bana väg för nya lösningar. Det är exempelvis kontraproduktivt att ta fram en särskild lagstiftning för internetplattformar, eftersom dessa är uppbyggda på helt skilda sätt och med mycket olika syften. Det är också viktigt att EUs institutioner inte tar fram regler som överlappar varandra och leder till ackumulerad regelbörda. Då EU nyligen antog en ny dataskyddsförordning som ställer mycket stora krav på företagen, vore det olyckligt om ett kommande e-privacy direktiv ytterligare begränsar företagens affärsverksamhet.

 

Slutligen behöver företagen stärka möjligheterna till innovation genom tillgång till och användning av data, vilket är avgörande för framtagning av nya produkter och tjänster. Teknikutvecklingen går väldigt fort fram, och det är av största vikta att lagstiftare klarar att hålla isär persondata och maskindata. Näringslivet oroas över att flera EU-länder vill förhindra flöden av data mellan länderna genom särskilda krav på nationell datalagring. Företagens vanliga affärsverksamhet är helt beroende av att data, precis som varor och tjänster, kan röra sig obehindrat över EU-ländernas gränser. Av samma anledning är det avgörande att dataflöden inkluderas i de handelsavtal som EU förhandlar med andra delar av världen och möjliggör ökad handel mellan EU och andra länder.

Peter Eriksson är just nu i färd med att ta fram en digitaliseringsstrategi för Sverige, som självklart i mångt och mycket kommer ha starka kopplingar till EU:s strategi för en digital inre marknad. Ovannämnda förslag illustrerar vikten av att även nationella politiker ser på digitalisering ur ett globalt perspektiv.

Sophia Bengtsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

Det digitala Europa ska byggas med människan i centrum

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur man både ska kunna vara världsledande på artificiell intelligens, AI, samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin. "Tekniken är ett viktigt verktyg som politiken kan använda för att lösa existerande utmaningar och skapa ett modernt samhälle", skriver juristen Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Resurssvag tillsynsmyndighet och villrådiga företagare – GDPR efter 18 månader

DATASKYDD Dataskyddsförordningen har varit i bruk i ett och ett halvt år. De värsta farhågorna har kommit på skam, men det finns ett stort behov av hjälp och förbättringar. ”Regeringen bör snarast möjligt tillsätta en ny utredning för att skapa regelförenkling”, säger Carolina Brånby, policyansvarig för dataskyddsfrågor.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Det här är felet med GDPR

KOMMENTAR GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.