En ny färdriktning mot forskning i världsklass - Svenskt Näringslivs inspel till forskningspropositionen 2020

RAPPORT Publicerad
SN_inspel_till_FoU-propositionen_WEBB.pdf

Sverige står inför en rad utmaningar inom området forskning och innovation. Förväntningarna på regeringens kommande forskningsproposition är därför höga.  

Svenskt Näringsliv anser att ett politiskt mål bör sättas om att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling (FoU) ska öka med en procent av BNP till senast år 2030. Målet motsvarar ökade investeringar på runt 50 miljarder kronor årligen. Om målet uppnås skulle de totala FoU-investeringarna hamna på 4,3 procent av BNP, vilket är samma nivå som Sverige befann sig på under det tidiga 2000-talet. Av ökningen bör de privata investeringarna stå för 75 procent.  

För att nå målet krävs en samlad politik inom en rad områden för att göra Sverige till ett attraktivare forsknings- och investeringsland. Det är nödvändigt för att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation med framstående kunskapsintensiva företag och framgångsrik forskning också i framtiden.  

Sverige behöver en samlad strategi för FoU som innehåller förslag inom en rad olika områden. Av största vikt är att det skapas möjligheter för näringslivets satsningar att öka.

Enligt Svenskt Näringsliv bör strategin ha tre utgångspunkter:

1. En samlad FoU-politik som inkluderar näringslivet

Företagen är av avgörande betydelse för att utveckla och sprida samhällsviktiga innovationer. En forskningspolitik som alltför ensidigt fokuserar på universitet och högskolor riskerar att bli ineffektiv eftersom viktiga delar av den svenska kunskapsekonomin inte berörs.  

2. Rätt forskningspolitiska instrument för mer forskning

Staten bör bli bättre på att använda och balansera de forskningspolitiska instrument som man i sin hand. Satsningar på universitet och högskolor är bra men ur ett samhällsperspektiv är incitament för ökade privata FoU-investeringar minst lika viktigt och motiverat för att öka samhällets totala FoU.  

3. Vässa våra universitet och högskolor

Forskningssamverkan med näringslivet måste premieras. Konkurrensutsatt forskningsfinansiering ger incitament för ökad kvalitet, relevans och effektivitet. Lärosätenas självständighet måste öka. Stiftelseuniversitet, nya juridiska former och privata universitet är driftsformer som bör undersökas.  

Författare