Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.

Janerik Larsson

Artikelförfattaren Janerik Larsson är seniorrådgivare till kommunikationsföretaget Prime och Stiftelsen Fritt Näringsliv. Han har följt och kommenterat utvecklingen på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet.

Utrikesdepartementets kansli för strategisk analys presenterade för fem år sedan rapporten ”Strategiska trender i globalt perspektiv – 2025: en helt annan värld?”. Här betonas att det är när omvärlden förändras snabbt som behovet är som störst att inte fastna i det akuta, utan se långsiktigt och försöka förstå strukturella förändringsprocesser i världen.

”I en globaliserad värld där ekonomier och säkerhetsintressen är alltmer sammanflätade får den enes oro, utsläpp eller agerande snabbt konsekvenser för den andre. På samma sätt är ett lands innovationsförmåga, konkurrenskraft, tillväxt, interna sammanhållning och miljö intimt kopplad till omvärlden.”

Det finns en rad iakttagelser från 2014 som 2019 framstår som betydligt viktigare än de gjorde då sett till hur de uppfattades i samhällsdebatten. Bland annat konstaterades det att mycket pekade på att MENA-området, Middle East and North Africa, skulle bli mer oroligt vilket skulle få stora konsekvenser for migration och integration.

Efter sommaren och hösten 2015 ter det sig som ett viktigt men då inte så dramatiskt påpekande, och åren därefter har en betydande del av all politisk energi i EU ägnats just frågor rörande migration från Mellanöstern och Nordafrika.

Det illustrerar hur geopolitiska förändringar påverkar inte bara storpolitiken utan också i hög grad varje diskussion om framtidens arbetsmarknad.

I rapporten identifieras sju aspekter på globaliseringen som påverkar Sverige och som pekar mot en värld som är rejält annorlunda år 2025 jämfört med idag.

Det handlar om makroekonomiska förskjutningar, teknologisk utveckling, minskande gap vad gäller utbildning och forskning, ett ömsesidigt ekonomiskt beroende, förändringar i det globala energilandskapet, föränderliga förutsättningar avseende klimat, vatten och mat, samt urbanisering.

Geoekonomiskt förskjuts tyngdpunkten mot Asien som tillsammans med urbanisering och digitalisering skapar ekonomisk omfördelning, klimatmässiga utmaningar och nya förutsättningar for politiskt beslutsfattande och maktutövande. Det innebär att västvärlden successivt tappar sin tongivande roll globalt och att dagens institutioner kanske inte är optimerade för hur världen ser ut 2025 och de behov som finns då, konstateras det i rapporten.

Globaliseringens baksida innebär att en ekonomisk, klimatologisk eller säkerhetspolitisk kris på andra sidan jorden mycket snabbare påverkar tillväxt, jobb och trygghet i Sverige.

Det globala ömsesidiga beroendet gör att specialiseringen ökar vilket främjar effektivitet, handel och internationella investeringar. Men samtidigt som det har en stabiliserande verkan kan det också innebära att till exempel handelstvister mellan länder kan få smärtsamma konsekvenser.

Utrikesdepartementet konstaterar i sin rapport att den viktigaste strategiska relationen de närmaste decennierna är den mellan USA och Kina, och att utvecklingen av den sätter mycket av ramarna for Europas och Sveriges situation.

Det belyser viktiga aspekter på frågan hur man ska söka analysera framtidens arbetsmarknad. I denna fem år gamla bilden av världen som nu ligger fem år framför oss finns det observationer som inte alls var självklara då de skrevs 2014.

Spänningen mellan USA och Kina försökte den dåvarande USA-administrationen hantera genom en kombination av samarbete och nytt alliansskapande. USA försökte samla mera likasinnade nationer till det som blev Trans-Pacific Partnership, TPP, för att skapa en motvikt mot Kinas växande roll i regionen. Men på sin första dag som USA:s president skrev Donald Trump den 23 januari 2017 under en exekutiv order som innebar att USA lämnade TPP.

Hans politik har inneburit både att den handelspolitiska relationen till Kina har dramatiserats och att motsvarande relationer till EU blivit betydligt mera spända. Det illustrerar hur det som kunde iakttas 2014, och som då inte väckte några stora rubriker, senare fick en betydligt större aktualitet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

TIPS Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Fler entreprenörer kan rädda landsbygden

ARBETSMARKNAD Hur landsbygdens växande ekonomiska och sociala problem ska lösas är en fråga som allt oftare lyfts fram i den internationella debatten. Amerikanska studier visar att stöd till små och medelstora städer är ett effektivt sätt.
NYHET Publicerad:

Utbrett cyberspionage mot svenska företag

SÄKERHET Sverige är ett attraktivt land att bedriva cyberspionage mot och svenska företag är sårbara för den typen av attacker. Det är några av slutsatserna i en färsk rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, om Kinas industriella cyberspionage.
NYHET Publicerad:

Brett perspektiv ger bättre effekt av AI

GÄSTKRÖNIKA Vilka effekter får artificiell intelligens, AI, på arbetsmarknaden framöver?  Det är en av dagens mest omdiskuterade frågor. I debatten hörs ofta påståendet om att det finns en risk att alla jobb försvinner, men det håller inte alla med om, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Framtidens arbetsmarknad under lupp i nytt projekt

FRAMTIDSSPANING Den svenska arbetsmarknaden är allt mer integrerad med omvärlden. Förändringar sker snabbt inom teknikutveckling, global konkurrens, nya affärsmodeller och rörlighet i världen. I projektet FrAM, Framtidens arbetsmarknad, gör Svenskt Näringsliv företagen redo för framtiden.
NYHET Publicerad:

Sverige har hamnat på efterkälken inom AI

TEKNIKUTVECKLING Kina och USA har satsat betydligt mer på AI än Sverige och övriga Europa. Kommer Sverige inte ikapp snart riskerar vi att bli beroende av andra länders AI-lösningar med helt andra etiska värderingar. Det säger Christian Guttmann, AI-chef på Tieto och forskare, till nyhetstjänsten fPlus.
NYHET Publicerad:

USA:s låginkomsttagare allt längre från jobben

ARBETSMARKNAD Den amerikanska arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. Samtidigt som delar av USA växer och frodas kommer allt fler låginkomsttagare längre bort från jobben. Många tar sig aldrig ens in på arbetsmarknaden igen. ”I USA är de system som vi har i Sverige jämförelsevis underutvecklade”, säger USA-kännaren Janerik Larsson.