Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.

Janerik Larsson

Artikelförfattaren Janerik Larsson är seniorrådgivare till kommunikationsföretaget Prime och Stiftelsen Fritt Näringsliv. Han har följt och kommenterat utvecklingen på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet.

Utrikesdepartementets kansli för strategisk analys presenterade för fem år sedan rapporten ”Strategiska trender i globalt perspektiv – 2025: en helt annan värld?”. Här betonas att det är när omvärlden förändras snabbt som behovet är som störst att inte fastna i det akuta, utan se långsiktigt och försöka förstå strukturella förändringsprocesser i världen.

”I en globaliserad värld där ekonomier och säkerhetsintressen är alltmer sammanflätade får den enes oro, utsläpp eller agerande snabbt konsekvenser för den andre. På samma sätt är ett lands innovationsförmåga, konkurrenskraft, tillväxt, interna sammanhållning och miljö intimt kopplad till omvärlden.”

Det finns en rad iakttagelser från 2014 som 2019 framstår som betydligt viktigare än de gjorde då sett till hur de uppfattades i samhällsdebatten. Bland annat konstaterades det att mycket pekade på att MENA-området, Middle East and North Africa, skulle bli mer oroligt vilket skulle få stora konsekvenser for migration och integration.

Efter sommaren och hösten 2015 ter det sig som ett viktigt men då inte så dramatiskt påpekande, och åren därefter har en betydande del av all politisk energi i EU ägnats just frågor rörande migration från Mellanöstern och Nordafrika.

Det illustrerar hur geopolitiska förändringar påverkar inte bara storpolitiken utan också i hög grad varje diskussion om framtidens arbetsmarknad.

I rapporten identifieras sju aspekter på globaliseringen som påverkar Sverige och som pekar mot en värld som är rejält annorlunda år 2025 jämfört med idag.

Det handlar om makroekonomiska förskjutningar, teknologisk utveckling, minskande gap vad gäller utbildning och forskning, ett ömsesidigt ekonomiskt beroende, förändringar i det globala energilandskapet, föränderliga förutsättningar avseende klimat, vatten och mat, samt urbanisering.

Geoekonomiskt förskjuts tyngdpunkten mot Asien som tillsammans med urbanisering och digitalisering skapar ekonomisk omfördelning, klimatmässiga utmaningar och nya förutsättningar for politiskt beslutsfattande och maktutövande. Det innebär att västvärlden successivt tappar sin tongivande roll globalt och att dagens institutioner kanske inte är optimerade för hur världen ser ut 2025 och de behov som finns då, konstateras det i rapporten.

Globaliseringens baksida innebär att en ekonomisk, klimatologisk eller säkerhetspolitisk kris på andra sidan jorden mycket snabbare påverkar tillväxt, jobb och trygghet i Sverige.

Det globala ömsesidiga beroendet gör att specialiseringen ökar vilket främjar effektivitet, handel och internationella investeringar. Men samtidigt som det har en stabiliserande verkan kan det också innebära att till exempel handelstvister mellan länder kan få smärtsamma konsekvenser.

Utrikesdepartementet konstaterar i sin rapport att den viktigaste strategiska relationen de närmaste decennierna är den mellan USA och Kina, och att utvecklingen av den sätter mycket av ramarna for Europas och Sveriges situation.

Det belyser viktiga aspekter på frågan hur man ska söka analysera framtidens arbetsmarknad. I denna fem år gamla bilden av världen som nu ligger fem år framför oss finns det observationer som inte alls var självklara då de skrevs 2014.

Spänningen mellan USA och Kina försökte den dåvarande USA-administrationen hantera genom en kombination av samarbete och nytt alliansskapande. USA försökte samla mera likasinnade nationer till det som blev Trans-Pacific Partnership, TPP, för att skapa en motvikt mot Kinas växande roll i regionen. Men på sin första dag som USA:s president skrev Donald Trump den 23 januari 2017 under en exekutiv order som innebar att USA lämnade TPP.

Hans politik har inneburit både att den handelspolitiska relationen till Kina har dramatiserats och att motsvarande relationer till EU blivit betydligt mera spända. Det illustrerar hur det som kunde iakttas 2014, och som då inte väckte några stora rubriker, senare fick en betydligt större aktualitet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.