Skolverkets GD: "Politiska debatten skapar motsättningar mellan skolor"

NYHET Publicerad

UTBILDNING Elever och lärare är mer nöjda med friskolor än kommunala. Lönsamhet och skolkvalitet går hand i hand. Det visar tre nya rapporter från Svenskt Näringsliv. Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, är inte förvånad över resultaten.

Elev räcker upp handen i klassrummet.
Foto: Monkey Business Images

Svenskt Näringsliv har gett Gabriel Heller-Sahlgren, forskare vid London School of Economics, i uppdrag att analysera Skolinspektionens stora nationella undersökning ”Skolenkäten” där man frågar lärare och elever i både kommunala och friskolor i grundskolan om hur de bedömer sina skolor.

Analysen ställer frågor om positiva omdömen uppnås på bekostnad av akademiska resultat eller om positiva omdömen och kunskapsresultat samvarierar.

Gabriel Heller Sahlgren, menar att debatten om skolan framförallt fokuserar på akademiska utfall men att det även går att mäta många av de mjuka utfall som påstås vara omätbara. Det handlar bland annat om studiero, nöjdhet och hur eleverna mår.

– Men det som är intressant och vad jag kom fram till i rapporterna var att det finns ingenting som tyder på att elever eller lärare är mer missnöjda med friskolor. Tvärtom ser vi bättre mjuka utfall och mer positiva attityder bland lärare i friskolorna.

Han menar även att ingenting tyder på att vinstdrivande friskolor skulle vara sämre i dessa avseenden samt att lärarna är mer nöjda med det pedagogiska ledarskapet i fristående skolor.

Svenskt Näringsliv har även låtit Gabriel Heller-Sahlgren och Henrik Jordahl undersöka sambandet mellan friskolors lönsamhet och den utbildningskvalitet som uppnås. Henrik Jordahl, docent vid IFN, Institutet för Näringslivsforskning menar att lönsamhet och skolkvalitet går hand i hand.

– Vi kan se att aktiebolag som driver grundskolor har måttlig lönsamhet samt att elevsammansättning är oberoende av lönsamhet, säger han.

Han menar att slutsatsen från rapporten är att det saknas belägg för antaganden i Välfärdsutredningen och för vanliga argument som framförs i den politiska debatten.

Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv, menar att näringslivets kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna för Svenskt Näringsliv.

– För att våra medlemsföretag ska kunna växa på den internationellt konkurrenssatta marknaden måste kompetensförsörjningen fungera. Vi kan även se att det finns en direkt relation mellan ett väl fungerande utbildningssystem och länders tillväxt. Och det finns även tydliga indikationer på att konkurrens inom skolväsendet ökar kvaliteten, säger han.

Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, anser inte att det är förvånande.

– Lärare är mer nöjda när det finns ett tydligt ledarskap. Det gäller både friskolor och kommunala skolor. Men eftersom styrningen kan vara mer tydlig på friskolor som styrs av huvudmän och inte politiker kan det vara så att de lärare som jobbar på friskolor är mer nöjda.

Han menar vidare att det stämmer att lönsamhet och kvalitet är beroende av varandra men han understryker att det gäller både privata och offentliga aktörer.

– Det säger ju sig självt nästan: Har man dålig koll på ekonomin så är risken stor att man även har dålig kvalitet i skolan, säger han.

Han menar även att det finns en stor problematik i att dagens politiska debatt polariserar och skapar motsättningar mellan friskolor och kommunala skolor.

– Vi som är i verkligheten ser att det inte finns någon sådan polarisering. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.
NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Så blir studievägledningen effektivare

UTBILDNING Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

KOMMENTAR Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

KOMMENTAR Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så får Sveriges elever en bättre skolgång

UTBILDNING Allt fler elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. För att vända trenden har Svenskt Näringsliv tagit fram fem konkreta förslag. ”Ju bättre prestationer på nationella prov, desto högre blir tillväxten”, sa rapportförfattaren Anders Morin vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Samordnade antagningar bra för svensk skola

UTBILDNING En ny rapport ger ytterligare bränsle till debatten om det fria skolvalet. Bland annat föreslås att antagningarna samordnas, vilket ger skolor en tydligare bild av vilka och hur många elever som börjar vid terminstarten.
NYHET Publicerad:

Svenska elever underpresterar – här är lösningarna

DEBATT Sverige hade kunnat ha betydligt högre tillväxt om landets elever presterat bättre på internationella prov. Att öka den lärarledda undervisningen och andelen friskoleelever skulle höja tillväxten betydligt, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Gymnasierapporten 2019 - attityder, antal och etablering

RAPPORT I en ny rapport redovisar Svenskt Näringsliv statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den.
NYHET Publicerad:

Så vänder svensk skola den negativa utvecklingen

KOMMENTAR Det krävs omfattande reformer om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan, hävdar OECD i en färsk analys. Kompetent personal, fokus på kunskap och tydlig redovisning för hur skolan presterar är några förslag från Karin Rebas, utbildningsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik