Lönen inte viktigast för motivationen

NYHET Publicerad

FORSKNING Lönen är bara en av många faktorer som motiverar och får medarbetare att prestera bättre på arbetet. Bland annat är arbetsklimatet och chefens förmåga att bedöma arbetsinsatser viktigare. Det visar en ny forskningsrapport som presenterades under ett seminarium på Svenskt Näringsliv nyligen.

Magnus Sverke

"Mest glädjande är det att nästan tre av fyra har förståelse för hur chefen har bedömt arbetsinsatsen", säger professor Magnus Sverke som leder forskningsprojektet.

Michael Andersson

Michael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna.

Publik löneseminarium

Rapporten presenterades under ett seminarium på Svenskt Näringsliv.

Rapporten Anställdas syn på lön, motivation och prestation – en undersökning av lönesättning i privat sektor baseras på en undersökning som SCB har gjort på uppdrag av en forskargrupp vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. I undersökningen ingår 5000 personer inom privat sektor, fördelat på fem sektorer.

Resultatet visar att drygt en fjärdedel av de anställda uppger att lönen sätts i överenskommelse med chefen. Runt 40 procent uppger att det sker via förhandlingar mellan det lokala facket och arbetsgivaren. Runt tio procent vet inte hur det går till.

Närmare 60 procent anser att de känner till lönekriterierna ganska eller mycket väl, och runt två tredjedelar säger att de under lönesamtalet har pratat om hur arbetsinsatsen har påverkat lönen. Däremot är det betydligt färre, omkring en tredjedel, som säger att de inte har pratat om vad de kan göra framåt för att påverka löneutvecklingen.

– Det är intressant att 40 procent anser att de inte känner till lönekriterierna. Mest glädjande är det dock att nästan tre av fyra har förståelse för hur chefen har bedömt arbetsinsatsen, säger professor Magnus Sverke som leder projektet.

För att lönen ska fungera motiverande och prestationshöjande, behöver den uppfattas som rättvis, konstaterar psykologiforskaren Helena Falkenberg som också ingår i gruppen.

– Något som ofta tas upp är återkoppling på utfört arbete. Vi ser tydligt att ju mer återkoppling man får desto mer legitim och rättvis tycker man att lönesättningen är.

Den som tjänar mest och får mycket återkoppling upplever störst rättvisa i lönesättningen, medan den som tjänar minst och får lite återkoppling däremot inte alls upplever samma rättvisa.  

– Mest intressant är att lönesättningen upplevs som lika rättvis av de som tjänar mest och som får lite återkoppling, som hos de som tjänar betydligt mindre men som får en hög grad av återkoppling, säger hon.

Även om lönen har en viss betydelse för motivation och prestation i arbetet, så finns det andra faktorer som är viktigare. Lönen är en av flera delar i helhet som påverkar.

Det som ger högre motivation och prestation handlar bland annat om att känna till lönekriterierna, att ha förtroende för chefens förmåga att bedöma arbetsinsatser, att uppfatta lönesättningen som rättvis, och att ha autonomi och tydliga mål i arbetet. Även personlighet har en viss betydelse.

Det är viktigt att chefer kontinuerligt ger bra och användbar återkoppling på hur medarbetaren utför sitt arbete, enligt forskarna som beskriver cheferna som bärare av lönesystemet eftersom deras agerande är centralt för att lönesättningen ska upplevas som rättvis.

Mikael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna, som läst rapporten tycker att det intressanta är komplexiteten som den visar.

– Vi tror på lönen som styrmedel för att få effektivare och lönsammare företag, genom att medarbetare blir mer motiverade och presterar bättre. Den presumtionen kanske håller fortfarande men rapporten visar att det är betydligt mer komplext än vad vi har förstått och kanske anat.

Han betonade betydelsen av förtroende för chefen, ledarskapet, och legitimitet i lönesättningen.

-Det kommer in otroligt viktiga faktorer kopplade till arbetsklimat, till exempel tydlighet i målen, och autonomi i rollen.

Kanske behöver parterna därför ett nytt angreppssätt för att utveckla lönebildningen, påpekar han.  

– Nyckelfaktorer för att få det att fungera lokalt på företagen är att jobba med att utveckla organisationen, medarbetarskapet och ledarskapet.

Mikael Andersson nämner möjligheten att påverka sin lön och sitt arbete som centralt om parterna inte bara vill jobba gemensamt kring lön utan även kring arbetsmiljö.

– Vi är inne på rätt spår men det är mer komplext än vad vi har trott och det måste vi fånga på ett annat sätt.

Autonomi, inflytande, kontroll, delaktighet och möjligheten att påverka är något som forskningen vet hänger ihop med många goda konsekvenser, konstaterar Magnus Sverke. Det hjälper också medarbetare att hantera kravfyllda situationer på jobbet.

– Extra intressant är det dessutom om de anställda ges möjlighet att vara med och påverka proceduren kring lönesättningen, till exempel att de är med och tar fram lönekriterier. Det ger större acceptansen för dem, säger han.

Bättre koll på privat lönesättning

Forskningsprojektet, som finansieras av Svenskt Näringsliv syftar till att bidra med bättre förståelse och kunskap om lönesättning i privat sektor.

Anställdas syn på lön, motivation och prestation – en undersökning av lönesättning i privat sektor, är projektets andra rapport.

Den första rapporten är en kunskapssammanställning, Lön, motivation och prestation – psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.