Rekryteringsenkäten 2016. Rekrytering - när teknikutveckling och digitalisering förändrar jobben

RAPPORT Publicerad
Rekryteringsrapport_webb.pdf
Metodbeskrivning_Rekryteringsenkaten_2016.pdf

Svenskt Näringsliv rekryteringsenkät genomförs ungefär vartannat år. Med svar från drygt 6 000 arbetsgivare ger den en bra bild av företagens utmaningar avseende kompetensförsörjning.

Årets undersökningen visar att kompetenskraven förändras på svensk arbetsmarknad. Teknikutveckling och digitalisering påverkar jobben. I vart fjärde företag har komptenskraven förändrats under de senaste fem åren. Företagen hanterar de ändrade kompetenskraven till exempel genom lärande på jobbet, vidareutbildningar, kompetensväxlingar, inhyrning osv.

Drygt 6 av 10 företag anser att de har kunnat anpassa kompetensen till de nya kraven. Efterfrågan på arbetskraft är relativt stark. 58 % av företagen har försökt rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna. Många företag har fortsatt svårt att rekrytera. Framför allt söker företagen personer som är pålitliga, ansvarstagande och som har yrkeserfarenhet.

Svårigheterna att rekrytera innebär att företagen inte kan växa som de hade planerat eller tvingas tacka nej till order. Svårast att rekrytera har företag inom byggsektorn, delar av industrin och vårdföretagen.

Författare