Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

NYHET Publicerad

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.

Maria Sunér Fleming

Ett globalt pris på koldioxid är det bästa sättet att nå Parisavtalets ambitioner, enligt klimatexpert Maria Sunér Fleming.

FN:s klimatkonferens inleddes i polska Katowice i går. Under två veckor ska cirka 200 länder ta beslut om bland annat regelverken kring hur målen och åtagandena i Parisöverenskommelsen från 2015 ska följas upp.

Det övergripande målet är att den globala uppvärmningen ska hållas under 2,0 grader med ambitionen att inte överskrida 1,5 grader. Andra delmål är klimatanpassning och finansiering. 

Hur det ska gå till i detalj är inte bestämt. Världens länder har lämnat in sina åtaganden, men de räcker inte för att klara Parisavtalets mål.

Gamla motsättningar mellan i-länder och u-länder har åter kommit upp till ytan, det finns risk för att resultatet av mötet blir kraftlöst. Oenighet råder om hur utsläppen ska redovisas, och hur åtaganden ska följas upp. Stora utsläppsländer som Kina och Indien trilskas, och det är oklart om de ställer upp på att de ska ha samma redovisningskrav som västländerna.

– Det viktiga vid Katowicemötet i är att alla världens länder jobbar vidare med den regelbok som behöver komplettera resultatet av Parismötet. Det handlar om hur varje land ska mäta, rapportera och följa upp sina utsläpp. Mynnar det ut i en regelbok, som alla kan acceptera, så kanske det kan finnas en chans att USA inte hoppar av Parisavtalet, säger klimatexpert Maria Sunér Fleming.

Samtidigt visar en rapport från FN:s klimatpanel att det går att begränsa uppvärmningen. En halv grad gör skillnad: havsnivån stiger inte lika mycket, påverkan på människors hälsa minskar.

Men det kräver stora ansträngningar och förändringar av samhället.

Maria Sunér Fleming räknar inte med några jublande skaror i samma utsträckning som efter Parismötet, därtill är världen alltför orolig, med bland annat en ny klimatfientlig president i Brasilien, men hon hoppas på steg framåt inför mötet i Polen. 

En avgörande faktor är internationell samverkan, att det finns en kollektiv vilja och global samsyn att varje land ökar sina ansträngningar och jobbar mot Parisavtalets mål, enligt Svenskt Näringslivs klimatexpert.

– För näringslivet är det viktigt att regelboken kommer på plats, så att samma regler och krav gäller för rapportering.

Ett viktigt verktyg för minskade utsläpp är ett globalt pris på koldioxid. Svenskt Näringsliv har under lång tid jobbat för att få gehör för idén. På så sätt finns det möjlighet att nå globala utsläppsminskningar på ett kostnadseffektivt sätt, genom att slå samman och harmonisera de olika system med handel av utsläppsrätter som finns runt världen.

– Ett globalt pris på koldioxid är det bästa sättet att nå Parisavtalets ambitioner, säger Maria Sunér Fleming.

Sverige har goda förutsättningar att göra sin del av jobbet för att begränsa den globala uppvärmningen. Vid sidan av ett nästan koldioxidfritt elsystem, god tillgång till fossilfria råvaror och bränslen, så ligger svenskt näringsliv i framkant vad gäller hållbar utveckling, enligt henne.

Maria Sunér Fleming beskriver svenska företag som klimatsmarta, innovativa och med många lösningar som bidrar till minskade utsläpp. Och där export av klimatvänliga produkter är en viktig del i Sveriges globala klimatbidrag.

– Jag önskar att näringslivets positiva insatser uppmärksammas mer på mötet i Katowice. Utan innovativa företag klarar vi inte klimatutmaningen, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.
NYHET Publicerad:

Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag

KOMMENTAR Nya regler för verksamheter som påverkar vatten ger garantier för att samhällsutveckling och vattenkraft, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET Publicerad:

Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

KOMMENTAR När Europaparlamentet röstade om energifrågor blev resultatet bättre än farhågorna, men det är långt ifrån ett önskescenario, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

GÄSTKRÖNIKA Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bra på hållbar utveckling

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.
NYHET Publicerad:

Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

KOMMENTAR Regeringens förslag om kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt är kontraproduktiva och ger orimliga konsekvenser för industrins konkurrenskraft, skriver Linda Flink, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Stopplag om vatten försvårar samhällsbygge

DEBATT Regeringens lagförslag om skärpta krav på användning av vatten bromsar samhällsutvecklingen, utan några miljövinster. Det skriver företrädare för LRF, Svensk Vattenkraftförening, Svenskt Vatten och Svenskt Näringsliv.            
NYHET Publicerad:

Näringslivet spelar en avgörande roll för hållbar utveckling

FNS HÖGNIVÅMÖTE Svenskt Näringsliv var på plats på den andra omgången av FNs högnivåmöte för uppföljning av de 17 globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030. Målen, som antogs 2015 är globala och berör alla dimensioner av en hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
NYHET Publicerad:

Havens framtid engagerar näringslivet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s havskonferens pågår i New York. Svensk Sjöfart, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv är på plats.
NYHET Publicerad:

Klimathopp inte ute med Trump

KOMMENTAR Inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på en snabb teknisk utveckling. Näringslivet, snarare än politiken, driver klimatfrågan framåt, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.