Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

NYHET Publicerad

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.

Maria Sunér Fleming

Ett globalt pris på koldioxid är det bästa sättet att nå Parisavtalets ambitioner, enligt klimatexpert Maria Sunér Fleming.

FN:s klimatkonferens inleddes i polska Katowice i går. Under två veckor ska cirka 200 länder ta beslut om bland annat regelverken kring hur målen och åtagandena i Parisöverenskommelsen från 2015 ska följas upp.

Det övergripande målet är att den globala uppvärmningen ska hållas under 2,0 grader med ambitionen att inte överskrida 1,5 grader. Andra delmål är klimatanpassning och finansiering. 

Hur det ska gå till i detalj är inte bestämt. Världens länder har lämnat in sina åtaganden, men de räcker inte för att klara Parisavtalets mål.

Gamla motsättningar mellan i-länder och u-länder har åter kommit upp till ytan, det finns risk för att resultatet av mötet blir kraftlöst. Oenighet råder om hur utsläppen ska redovisas, och hur åtaganden ska följas upp. Stora utsläppsländer som Kina och Indien trilskas, och det är oklart om de ställer upp på att de ska ha samma redovisningskrav som västländerna.

– Det viktiga vid Katowicemötet i är att alla världens länder jobbar vidare med den regelbok som behöver komplettera resultatet av Parismötet. Det handlar om hur varje land ska mäta, rapportera och följa upp sina utsläpp. Mynnar det ut i en regelbok, som alla kan acceptera, så kanske det kan finnas en chans att USA inte hoppar av Parisavtalet, säger klimatexpert Maria Sunér Fleming.

Samtidigt visar en rapport från FN:s klimatpanel att det går att begränsa uppvärmningen. En halv grad gör skillnad: havsnivån stiger inte lika mycket, påverkan på människors hälsa minskar.

Men det kräver stora ansträngningar och förändringar av samhället.

Maria Sunér Fleming räknar inte med några jublande skaror i samma utsträckning som efter Parismötet, därtill är världen alltför orolig, med bland annat en ny klimatfientlig president i Brasilien, men hon hoppas på steg framåt inför mötet i Polen. 

En avgörande faktor är internationell samverkan, att det finns en kollektiv vilja och global samsyn att varje land ökar sina ansträngningar och jobbar mot Parisavtalets mål, enligt Svenskt Näringslivs klimatexpert.

– För näringslivet är det viktigt att regelboken kommer på plats, så att samma regler och krav gäller för rapportering.

Ett viktigt verktyg för minskade utsläpp är ett globalt pris på koldioxid. Svenskt Näringsliv har under lång tid jobbat för att få gehör för idén. På så sätt finns det möjlighet att nå globala utsläppsminskningar på ett kostnadseffektivt sätt, genom att slå samman och harmonisera de olika system med handel av utsläppsrätter som finns runt världen.

– Ett globalt pris på koldioxid är det bästa sättet att nå Parisavtalets ambitioner, säger Maria Sunér Fleming.

Sverige har goda förutsättningar att göra sin del av jobbet för att begränsa den globala uppvärmningen. Vid sidan av ett nästan koldioxidfritt elsystem, god tillgång till fossilfria råvaror och bränslen, så ligger svenskt näringsliv i framkant vad gäller hållbar utveckling, enligt henne.

Maria Sunér Fleming beskriver svenska företag som klimatsmarta, innovativa och med många lösningar som bidrar till minskade utsläpp. Och där export av klimatvänliga produkter är en viktig del i Sveriges globala klimatbidrag.

– Jag önskar att näringslivets positiva insatser uppmärksammas mer på mötet i Katowice. Utan innovativa företag klarar vi inte klimatutmaningen, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.