Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

NYHET Publicerad

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.

Maria Sunér Fleming

Ett globalt pris på koldioxid är det bästa sättet att nå Parisavtalets ambitioner, enligt klimatexpert Maria Sunér Fleming.

FN:s klimatkonferens inleddes i polska Katowice i går. Under två veckor ska cirka 200 länder ta beslut om bland annat regelverken kring hur målen och åtagandena i Parisöverenskommelsen från 2015 ska följas upp.

Det övergripande målet är att den globala uppvärmningen ska hållas under 2,0 grader med ambitionen att inte överskrida 1,5 grader. Andra delmål är klimatanpassning och finansiering. 

Hur det ska gå till i detalj är inte bestämt. Världens länder har lämnat in sina åtaganden, men de räcker inte för att klara Parisavtalets mål.

Gamla motsättningar mellan i-länder och u-länder har åter kommit upp till ytan, det finns risk för att resultatet av mötet blir kraftlöst. Oenighet råder om hur utsläppen ska redovisas, och hur åtaganden ska följas upp. Stora utsläppsländer som Kina och Indien trilskas, och det är oklart om de ställer upp på att de ska ha samma redovisningskrav som västländerna.

– Det viktiga vid Katowicemötet i är att alla världens länder jobbar vidare med den regelbok som behöver komplettera resultatet av Parismötet. Det handlar om hur varje land ska mäta, rapportera och följa upp sina utsläpp. Mynnar det ut i en regelbok, som alla kan acceptera, så kanske det kan finnas en chans att USA inte hoppar av Parisavtalet, säger klimatexpert Maria Sunér Fleming.

Samtidigt visar en rapport från FN:s klimatpanel att det går att begränsa uppvärmningen. En halv grad gör skillnad: havsnivån stiger inte lika mycket, påverkan på människors hälsa minskar.

Men det kräver stora ansträngningar och förändringar av samhället.

Maria Sunér Fleming räknar inte med några jublande skaror i samma utsträckning som efter Parismötet, därtill är världen alltför orolig, med bland annat en ny klimatfientlig president i Brasilien, men hon hoppas på steg framåt inför mötet i Polen. 

En avgörande faktor är internationell samverkan, att det finns en kollektiv vilja och global samsyn att varje land ökar sina ansträngningar och jobbar mot Parisavtalets mål, enligt Svenskt Näringslivs klimatexpert.

– För näringslivet är det viktigt att regelboken kommer på plats, så att samma regler och krav gäller för rapportering.

Ett viktigt verktyg för minskade utsläpp är ett globalt pris på koldioxid. Svenskt Näringsliv har under lång tid jobbat för att få gehör för idén. På så sätt finns det möjlighet att nå globala utsläppsminskningar på ett kostnadseffektivt sätt, genom att slå samman och harmonisera de olika system med handel av utsläppsrätter som finns runt världen.

– Ett globalt pris på koldioxid är det bästa sättet att nå Parisavtalets ambitioner, säger Maria Sunér Fleming.

Sverige har goda förutsättningar att göra sin del av jobbet för att begränsa den globala uppvärmningen. Vid sidan av ett nästan koldioxidfritt elsystem, god tillgång till fossilfria råvaror och bränslen, så ligger svenskt näringsliv i framkant vad gäller hållbar utveckling, enligt henne.

Maria Sunér Fleming beskriver svenska företag som klimatsmarta, innovativa och med många lösningar som bidrar till minskade utsläpp. Och där export av klimatvänliga produkter är en viktig del i Sveriges globala klimatbidrag.

– Jag önskar att näringslivets positiva insatser uppmärksammas mer på mötet i Katowice. Utan innovativa företag klarar vi inte klimatutmaningen, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.