Näringslivet spelar en avgörande roll för hållbar utveckling

NYHET Publicerad

FNS HÖGNIVÅMÖTE Den 17-19 juli hölls den andra omgången av FNs högnivåmöte för uppföljning av de 17 globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030. Målen, som antogs 2015 är globala och berör alla dimensioner av en hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Carola Lemne, LKABs vd Jan Moström och Civilminister Ardalan Shekarabi.

Carola Lemne, LKABs vd Jan Moström och Civilminister Ardalan Shekarabi.

Svenskt Näringslivs VD, Carola Lemne, ingick i den officiella svenska delegationen ledd av Civilminister Ardalan Shekarabi, och var på plats i FNs högkvarter i New York, till tillsammans med Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö.

– Agenda 2030 är ett positivt steg framåt i det globala samarbetet. Agendan tydliggör att alla tre dimensionerna i en hållbar utveckling hör ihop – ekonomi, miljö och sociala aspekter – och att det är nödvändigt att ha balans mellan olika samhällsmål. Den globala dialogen kring målen, inom ramen för FN är viktig för att försätta lyfta viktiga globala principer, som demokrati, mänskliga rättigheter, frihandel och värnandet av en god miljö, säger Carola Lemne.

Under högnivåmötet tydliggjordes näringslivets centrala roll för genomförandet av agendan. Dels som en grundläggande förutsättning för länders ekonomiska utveckling med skapande av arbetstillfällen, ökad ekonomisk egenmakt för individen och ökande välfärd. Och dels som en leverantör med tekniska lösningar och tjänster som hanterar utmaningarna kring exempelvis klimat, vatten och resursförbrukning.

Sverige var ett av de länder som under årets högnivåmöte hade valt att göra en frivillig nationell redovisning av hur arbetet med målen bedrivs, och Carola Lemne medverkade i den officiella presentationen för att ge ett näringslivsperspektiv. I sitt inlägg lyfte Carola att näringslivet är både en förutsättning för, och en lösning på, de globala hållbarhetsutmaningarna.

– Näringslivet genererar tillväxt som möjliggör välfärd. Näringslivet skapar arbetstillfällen som är en väg till förbättrad ekonomi för individen och en möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang. Näringslivet står också för de lösningar som behövs genom sina produkter och tjänster. Så utan ett konkurrenskraftigt näringsliv finns ingen hållbar utveckling. Det är därför viktigt att Agenda 2030 fortsätter vara en positiv möjlighetsagenda när Sverige går vidare i sitt genomförande, och att det görs i partnerskap och dialog mellan olika samhällsaktörer, säger Carola Lemne.

carola stora salen 2

Carola Lemne i stora salen

Svenskt Näringsliv stod, tillsammans med Svenska Regeringen och Internationella Handelskammaren ICC, värd för ett välbesökt rundabordssamtal på temat entreprenörskap och innovation och dess betydelse för hållbar utveckling. Vid arrangemanget medverkade bland annat Civilminister Ardalan Shekarabi, Carola Lemne, samt LKABs VD Jan Moström. Jan Moström berättade om deras arbete med innovation i projektet HYBRIT vars syfte är att kunna producera stål utan koldioxidutsläpp. Business Day, som hölls 18 juli, hade 1500 anmälda med näringslivsföreträdare från hela världen vilket också visar på näringslivets engagemang. Vid Business Day medverkade bland annat Frans Lindelöw, VD för Skandia, och berättade om deras arbete med hållbara investeringar.

– Det var verkligen roligt att notera det engagemang och det intresse som finns för svenska företags synsätt och lösningar. Den internationella publiken kom med många kommentarer och frågor som tydligt visar att svenska företag kommit långt i sitt arbete med hållbarhet, säger Maria Suner Fleming.

Under högnivåmötet presenterades ännu en genomgång hur världens länder ligger till i förhållande till målen (http://www.sdgindex.org/). Liksom i tidigare genomgångar rankades Sverige som det land i världen som nått längst, tillsammans med våra nordiska grannländer.

– Att Sverige ligger bra till är något vi ska vara stolta över, och värna om. Sveriges fortsatta arbete bör koncentreras till de områden som är centrala utmaningar för Sverige. Svenskt Näringsliv har identifierat tre huvudområden som vi bedömer bör vara fokus i det fortsatta arbetet; att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, att bryta utanförskap och att stärka utbildnings- och innovationssystemen. Dessa områden är grundläggande för att bibehålla den positiva trenden i ett längre perspektiv, säger Carola Lemne.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.