Näringslivet spelar en avgörande roll för hållbar utveckling

NYHET Publicerad

FNS HÖGNIVÅMÖTE Den 17-19 juli hölls den andra omgången av FNs högnivåmöte för uppföljning av de 17 globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030. Målen, som antogs 2015 är globala och berör alla dimensioner av en hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Carola Lemne, LKABs vd Jan Moström och Civilminister Ardalan Shekarabi.

Carola Lemne, LKABs vd Jan Moström och Civilminister Ardalan Shekarabi.

Svenskt Näringslivs VD, Carola Lemne, ingick i den officiella svenska delegationen ledd av Civilminister Ardalan Shekarabi, och var på plats i FNs högkvarter i New York, till tillsammans med Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö.

– Agenda 2030 är ett positivt steg framåt i det globala samarbetet. Agendan tydliggör att alla tre dimensionerna i en hållbar utveckling hör ihop – ekonomi, miljö och sociala aspekter – och att det är nödvändigt att ha balans mellan olika samhällsmål. Den globala dialogen kring målen, inom ramen för FN är viktig för att försätta lyfta viktiga globala principer, som demokrati, mänskliga rättigheter, frihandel och värnandet av en god miljö, säger Carola Lemne.

Under högnivåmötet tydliggjordes näringslivets centrala roll för genomförandet av agendan. Dels som en grundläggande förutsättning för länders ekonomiska utveckling med skapande av arbetstillfällen, ökad ekonomisk egenmakt för individen och ökande välfärd. Och dels som en leverantör med tekniska lösningar och tjänster som hanterar utmaningarna kring exempelvis klimat, vatten och resursförbrukning.

Sverige var ett av de länder som under årets högnivåmöte hade valt att göra en frivillig nationell redovisning av hur arbetet med målen bedrivs, och Carola Lemne medverkade i den officiella presentationen för att ge ett näringslivsperspektiv. I sitt inlägg lyfte Carola att näringslivet är både en förutsättning för, och en lösning på, de globala hållbarhetsutmaningarna.

– Näringslivet genererar tillväxt som möjliggör välfärd. Näringslivet skapar arbetstillfällen som är en väg till förbättrad ekonomi för individen och en möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang. Näringslivet står också för de lösningar som behövs genom sina produkter och tjänster. Så utan ett konkurrenskraftigt näringsliv finns ingen hållbar utveckling. Det är därför viktigt att Agenda 2030 fortsätter vara en positiv möjlighetsagenda när Sverige går vidare i sitt genomförande, och att det görs i partnerskap och dialog mellan olika samhällsaktörer, säger Carola Lemne.

Carola Lemne i stora salen

Carola Lemne i stora salen

Svenskt Näringsliv stod, tillsammans med Svenska Regeringen och Internationella Handelskammaren ICC, värd för ett välbesökt rundabordssamtal på temat entreprenörskap och innovation och dess betydelse för hållbar utveckling. Vid arrangemanget medverkade bland annat Civilminister Ardalan Shekarabi, Carola Lemne, samt LKABs VD Jan Moström. Jan Moström berättade om deras arbete med innovation i projektet HYBRIT vars syfte är att kunna producera stål utan koldioxidutsläpp. Business Day, som hölls 18 juli, hade 1500 anmälda med näringslivsföreträdare från hela världen vilket också visar på näringslivets engagemang. Vid Business Day medverkade bland annat Frans Lindelöw, VD för Skandia, och berättade om deras arbete med hållbara investeringar.

– Det var verkligen roligt att notera det engagemang och det intresse som finns för svenska företags synsätt och lösningar. Den internationella publiken kom med många kommentarer och frågor som tydligt visar att svenska företag kommit långt i sitt arbete med hållbarhet, säger Maria Suner Fleming.

Under högnivåmötet presenterades ännu en genomgång hur världens länder ligger till i förhållande till målen (http://www.sdgindex.org/). Liksom i tidigare genomgångar rankades Sverige som det land i världen som nått längst, tillsammans med våra nordiska grannländer.

– Att Sverige ligger bra till är något vi ska vara stolta över, och värna om. Sveriges fortsatta arbete bör koncentreras till de områden som är centrala utmaningar för Sverige. Svenskt Näringsliv har identifierat tre huvudområden som vi bedömer bör vara fokus i det fortsatta arbetet; att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, att bryta utanförskap och att stärka utbildnings- och innovationssystemen. Dessa områden är grundläggande för att bibehålla den positiva trenden i ett längre perspektiv, säger Carola Lemne.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.
NYHET Publicerad:

Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag

KOMMENTAR Nya regler för verksamheter som påverkar vatten ger garantier för att samhällsutveckling och vattenkraft, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET Publicerad:

Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

KOMMENTAR När Europaparlamentet röstade om energifrågor blev resultatet bättre än farhågorna, men det är långt ifrån ett önskescenario, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

GÄSTKRÖNIKA Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bra på hållbar utveckling

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.
NYHET Publicerad:

Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

KOMMENTAR Regeringens förslag om kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt är kontraproduktiva och ger orimliga konsekvenser för industrins konkurrenskraft, skriver Linda Flink, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Stopplag om vatten försvårar samhällsbygge

DEBATT Regeringens lagförslag om skärpta krav på användning av vatten bromsar samhällsutvecklingen, utan några miljövinster. Det skriver företrädare för LRF, Svensk Vattenkraftförening, Svenskt Vatten och Svenskt Näringsliv.            
NYHET Publicerad:

Näringslivet spelar en avgörande roll för hållbar utveckling

FNS HÖGNIVÅMÖTE Svenskt Näringsliv var på plats på den andra omgången av FNs högnivåmöte för uppföljning av de 17 globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030. Målen, som antogs 2015 är globala och berör alla dimensioner av en hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
NYHET Publicerad:

Havens framtid engagerar näringslivet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s havskonferens pågår i New York. Svensk Sjöfart, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv är på plats.
NYHET Publicerad:

Klimathopp inte ute med Trump

KOMMENTAR Inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på en snabb teknisk utveckling. Näringslivet, snarare än politiken, driver klimatfrågan framåt, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Naturgas – steg mot minskad klimatpåverkan

KLIMAT Svenska industriföretag manar beslutsfattare att se helhetsbilden i sina klimat- och miljöambitioner. Att avskriva gas som energikälla till industrin vore feltänkt, varnade företagaren Magnus Pettersson under ett seminarium på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens klimatpolitik ineffektiv

KOMMENTAR Regeringen för en ineffektiv klimatpolitik där man inte får största nytta för pengarna. Det skriver Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö, och Torbjörn Spector, skatteexpert, med anledning av regeringens miljö- och energiskattepaket.
NYHET Publicerad:

LL Bolagen kritiserar regeringens sopförslag

MILJÖ Regeringen vill återkommunalisera insamlingsansvaret för förpackningsavfall, något som branschen reagerar starkt på. ”Det är en ideologisk maktfråga som inte kommer att göra avfallshanteringen bättre. En kommunalisering eller ett förstatligande är ett väldigt effektivt sätt att ta kål på all kreativitet och idérikedom på en marknad”, säger Ola Claesson, vd på LL Bolagen.
NYHET Publicerad:

Tandlös klimatlag enbart symbolpolitik

KOMMENTAR Att lagrådet sågar regeringens förslag till ny klimatlag kom inte som en överraskning. Lagen innehåller inga bindande bestämmelser, vilket gör att påståendet om att det nu blir olagligt för politiken att prioritera bort klimatet är rent felaktigt. Det skriver miljöjurist Nicklas Skår i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Positivt besked om ändrade handelsregler för utsläppsrätter

EU Europaparlamentet har röstat om hur EUs utsläppshandelssystem ska se ut under perioden 2021-2030. Förslaget gör bland annat att andelen gratis utsläppsrätter till industriföretag kan öka, en seger för den internationellt konkurrensutsatta industrin. 
NYHET Publicerad:

Parlamentsledamöter sätter frihandeln på spel  

KOMMENTAR I dag röstar Europaparlamentet för eller emot klimattullar vid import av vissa varor. Förslaget är dåligt. Det leder till sämre handelsrelationer, på sikt förlorar industrin konkurrenskraft. I tider som dessa måste EU stå upp för frihandel, skriver Linda Flink, energi- och klimatexpert.
NYHET Publicerad:

Energikommissionens arbete lämnar luckor

KOMMENTAR Energikommissionens betänkande innehåller bra och mindre bra förslag. Utmaningar på sikt är dels att hantera effekterna av stödsystemet för förnybar el, dels de begränsningar i energianvänding som kan komma av målet för energieffektivisering, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.