Näringslivet spelar en avgörande roll för hållbar utveckling

NYHET Publicerad

FNS HÖGNIVÅMÖTE Den 17-19 juli hölls den andra omgången av FNs högnivåmöte för uppföljning av de 17 globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030. Målen, som antogs 2015 är globala och berör alla dimensioner av en hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Carola Lemne, LKABs vd Jan Moström och Civilminister Ardalan Shekarabi.

Carola Lemne, LKABs vd Jan Moström och Civilminister Ardalan Shekarabi.

Svenskt Näringslivs VD, Carola Lemne, ingick i den officiella svenska delegationen ledd av Civilminister Ardalan Shekarabi, och var på plats i FNs högkvarter i New York, till tillsammans med Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö.

– Agenda 2030 är ett positivt steg framåt i det globala samarbetet. Agendan tydliggör att alla tre dimensionerna i en hållbar utveckling hör ihop – ekonomi, miljö och sociala aspekter – och att det är nödvändigt att ha balans mellan olika samhällsmål. Den globala dialogen kring målen, inom ramen för FN är viktig för att försätta lyfta viktiga globala principer, som demokrati, mänskliga rättigheter, frihandel och värnandet av en god miljö, säger Carola Lemne.

Under högnivåmötet tydliggjordes näringslivets centrala roll för genomförandet av agendan. Dels som en grundläggande förutsättning för länders ekonomiska utveckling med skapande av arbetstillfällen, ökad ekonomisk egenmakt för individen och ökande välfärd. Och dels som en leverantör med tekniska lösningar och tjänster som hanterar utmaningarna kring exempelvis klimat, vatten och resursförbrukning.

Sverige var ett av de länder som under årets högnivåmöte hade valt att göra en frivillig nationell redovisning av hur arbetet med målen bedrivs, och Carola Lemne medverkade i den officiella presentationen för att ge ett näringslivsperspektiv. I sitt inlägg lyfte Carola att näringslivet är både en förutsättning för, och en lösning på, de globala hållbarhetsutmaningarna.

– Näringslivet genererar tillväxt som möjliggör välfärd. Näringslivet skapar arbetstillfällen som är en väg till förbättrad ekonomi för individen och en möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang. Näringslivet står också för de lösningar som behövs genom sina produkter och tjänster. Så utan ett konkurrenskraftigt näringsliv finns ingen hållbar utveckling. Det är därför viktigt att Agenda 2030 fortsätter vara en positiv möjlighetsagenda när Sverige går vidare i sitt genomförande, och att det görs i partnerskap och dialog mellan olika samhällsaktörer, säger Carola Lemne.

carola stora salen 2

Carola Lemne i stora salen

Svenskt Näringsliv stod, tillsammans med Svenska Regeringen och Internationella Handelskammaren ICC, värd för ett välbesökt rundabordssamtal på temat entreprenörskap och innovation och dess betydelse för hållbar utveckling. Vid arrangemanget medverkade bland annat Civilminister Ardalan Shekarabi, Carola Lemne, samt LKABs VD Jan Moström. Jan Moström berättade om deras arbete med innovation i projektet HYBRIT vars syfte är att kunna producera stål utan koldioxidutsläpp. Business Day, som hölls 18 juli, hade 1500 anmälda med näringslivsföreträdare från hela världen vilket också visar på näringslivets engagemang. Vid Business Day medverkade bland annat Frans Lindelöw, VD för Skandia, och berättade om deras arbete med hållbara investeringar.

– Det var verkligen roligt att notera det engagemang och det intresse som finns för svenska företags synsätt och lösningar. Den internationella publiken kom med många kommentarer och frågor som tydligt visar att svenska företag kommit långt i sitt arbete med hållbarhet, säger Maria Suner Fleming.

Under högnivåmötet presenterades ännu en genomgång hur världens länder ligger till i förhållande till målen (http://www.sdgindex.org/). Liksom i tidigare genomgångar rankades Sverige som det land i världen som nått längst, tillsammans med våra nordiska grannländer.

– Att Sverige ligger bra till är något vi ska vara stolta över, och värna om. Sveriges fortsatta arbete bör koncentreras till de områden som är centrala utmaningar för Sverige. Svenskt Näringsliv har identifierat tre huvudområden som vi bedömer bör vara fokus i det fortsatta arbetet; att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, att bryta utanförskap och att stärka utbildnings- och innovationssystemen. Dessa områden är grundläggande för att bibehålla den positiva trenden i ett längre perspektiv, säger Carola Lemne.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.