Bild på elnät.
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

De senaste 35 åren har Sveriges energiintensitet, förhållandet mellan BNP och energiförbrukning, minskat med 1,7 procent per år.

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.

Maria Sunér Fleming

Maria Sunér Fleming

Idag möts genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen. Det är en viktig grupp som har flera stora framtidsfrågor att ta tag i, för att elsystemet ska fortsätta vara en möjliggörare för framtiden. Elsystemet utmanas dock nu ur tre perspektiv.

Det första perspektivet är en kraftigt ökad elanvändning.

Sedan energiöverenskommelsen slöts sommaren 2016 har det blivit allt tydligare att elektrifiering är en helt central åtgärd för att klara klimatmålen. Det kommer att behövas betydligt mycket mer utsläppsfri el i tidsperspektivet 2045.

Bara industrins ökade behov summeras till minst 23 TWh enligt Svenskt Näringslivs egen analys av färdplanerna för fossilfrihet. Enligt en IVA-studie som presenterades i veckan kan den siffran vara snarare 52 TWh beroende på industriella vägval. Detta var inte kända fakta 2016.

Till det ska läggas transportsektorns ökade behov. Inte bara för personbilar utan även för den tunga trafiken och kanske flyget. Företag som Scania är idag tydliga med att man ser elektrifiering som en central lösning för tunga transporter, något man inte såg 2016. Vid en sådan utveckling kan behovet öka med ytterligare upp emot 20 TWh.

Samtidigt har vi en betydande andel av den idag befintliga elproduktionen som kommer behöva ersättas med ny – i samma tidsperspektiv till 2045.

Det andra perspektivet är leveranssäkerheten.

En ökad grad av elektrifiering och digitalisering av olika samhällstjänster – betalsystem, vårdtjänster, självkörande fordon – ökar behovet av hög leveranssäkerhet i elsystemet. Svenska kraftnät har larmat om effektutmaningen redan för de kommande vintrarna när Ringhals 1 och 2 läggs ner. Och effektfrågan kommer att accentueras framåt inte minst med transportsektorns elektrifiering där snabbladdning kommer att bli något som förväntas fungera – vilket momentant innebär ett högt uttag av effekt i systemet.

Det tredje perspektivet är att elnätet inte räcker till.

Allt fler svenska kommuner och regioner har tvingats säga nej till industriella etableringar och satsningar på elanvändande verksamheter som kollektivtrafik, datacenter, nya bostadsområden mm. Hur vi ska säkerställa att elnäten inte blir begränsande för framtiden är en fråga som inte alls fanns med i diskussionerna inför energiöverenskommelsen. Här är inte minst frågor kring tillståndsgivning helt avgörande.

Sammantaget finns ett antal utmaningar för elsystemet som inte fanns med i diskussionen före energiöverenskommelsen; det kraftigt ökade behovet av el, effektproblematiken såväl i det korta som det längre perspektivet, samt utmaningen att få elnätens utveckling att stämma överens med förändrad förbrukning.

Detta är frågor som behöver diskuteras på ett sansat sättinom ramen för energiöverenskommelsen, med kostnadseffektivitet och konkurrenskraft som utgångspunkt.

Då måste det också vara tillåtet att i förlängningen diskutera komplettering och utveckling av politiken. På så sätt kan vi framtidssäkra elsystemet för att bli möjliggöraren för en digital och klimatsmart framtid. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson