Sänkt ägarskatt bra för investeringsviljan

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Svenska ägarskatter är höga i en internationell jämförelse. Det hämmar viljan hos entreprenörer att satsa och investera. En färsk kartläggning landar bland annat i slutsatsen att skatten på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från 30 till 20 procent.

Johan Fall, chef för skatteavdelningen.

Johan Fall, chef för skatteavdelningen.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX
Johan Lidefelt

Johan Lidefelt, nationalekonom.

Den viktigaste faktorn bakom ökat välstånd är högre produktivitet. Med högre levnadsstandard (BNP per capita) kan mer resurser läggas på de varor och tjänster som människor behöver och efterfrågar. Ökad produktivitet kommer till största delen från innovationer och teknisk utveckling. Företag som utvecklar nya varor och tjänster förändrar sättet att producera och konsumera resurser. Tack vare tusentals stora och små innovationer är våra liv fysiskt lättare, längre och friskare och för de allra flesta bättre än för hundra år sedan. En förutsättning för ekonomisk utveckling är investeringar.

Enligt den senaste offentliga utredningen om det svenska entreprenörsklimatet är skattepolitiken det viktigaste för ett attraktivt investeringsklimat. Forskningen ger idag ett starkt empiriskt stöd för att konkurrenskraftiga ägarskatter bidrar till ökade investeringar i Sverige. Så har det inte alltid varit. Länge trodde forskare och politiker att svenska ägarskatter inte påverkar investeringarna i Sverige. Anledningen var antagandet att kapital och investeringar rör sig kostnadsfritt över våra gränser. De investeringar som inte svenska ägare genomför antog man skulle genomföras av utländska ägare. Idag vet vi från forskningen att gränser spelar roll, och att investerare påverkas av så kallad home bias. Därmed påverkar de svenska ägarskatterna mängden investeringar som genomförs i Sverige. 

I en rapport från Svenskt Näringsliv som presenteras den 7 juni redovisas resultatet av en kartläggning av ägarbeskattningen i 16 länder som vi har låtit Skeppsbron Skatt göra. De svenska ägarskatterna är de högsta av alla 16 länder och vår lägsta skattesats är högre än genomsnittet för de lägsta skattesatserna. I Sverige kan en entreprenör eller ägare drabbas av skatt på upp till 55 procent av en utdelning eller vid försäljning av företaget. Vi saknar också kraftfulla incitament och lättnadsregler för entreprenörer som många andra länder har.

Med utgångspunkt i den internationella kartläggningen samt en genomgång av forskningen på området är slutsatsen att den svenska ägarbeskattningen inte är konkurrenskraftig och att den behöver reformeras. Vi fokuserar analysen och reformförslagen på det riskfyllda och innovativa företagandet. För att uppnå högre välstånd genom ökad konkurrenskraft behövs starka incitament för investeringar och riskfyllt entreprenörskap.

Viljan till risktagande påverkas bland annat av den trygghet man har som anställd. Företagare har ofta inte möjlighet att utnyttja trygghetssystemen i praktiken, och det kanske inte heller alltid är önskvärt. Att lämna en relativt trygg tillvaro som anställd för att bli företagare innebär ett ökat risktagande. Till det ska riskerna i själva företagandet läggas. Innovationer kräver tid och pengar för att utveckla och kommersialisera. Först i den senare fasen vet man hur efterfrågan ser ut. Efter mycket jobb och slit kan ett överskott finnas kvar. Om ägarskatterna gör att den förväntade ersättningen inte står i proportion till de risker man ser framför sig, kommer färre att investera.

Vinsterna av företagande är monetära för ägarna, men för samhället är de större och de tillfaller konsumenterna genom de innovationer och den utveckling som nästan alla kan använda. Innovativa företag tar ofta stora marknadsandelar då de introducerar nya produkter, vilket kan ge dem stora vinster en period. Efter en tid brukar konkurrenter komma ikapp, vilket medför att priserna och vinsterna sjunker. Konkurrens är en starkt utjämnande kraft i en marknadsekonomi eftersom vinster och överskott går från några få producenter till mångdubbelt fler konsumenter. Ingen enskild politisk reform kan troligtvis mäta sig med den stora spridning av välståndet som sker när ökad köpkraft och bättre varor och tjänster når ett lands befolkning. Förutsättningen för all utveckling är dock att investeringar genomförs av ägare som är villiga att ta de nödvändiga riskerna.

För att ta tillvara den fulla potentialen för entreprenörskap och välstånd i Sverige behöver reformer göras inom ägarbeskattningen. Vårt reformförslag ska ses som ett mål på några års sikt som kan nås stegvis.

Skattesatsen på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från dagens nominella 30 procent till 20 procent. Spänningen mot arbetsbeskattningen kan bringas ned genom att marginalskatten, som idag är den högsta i världen, sänks.

Det behövs särskilda lättnadsregler i ägarbeskattningen för att stimulera till ett ökat entreprenörskap. Sådana system behöver utredas men det finns exempel i bland annat Storbritannien, Kanada och Irland vilka kan tjäna som inspiration.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lägre kapitalskatt ger ökat välstånd

SKATT En ny studie från forskningsinstitutet Ifo visar att en kapitalskatt på konkurrenskraftig nivå kan skapa tusentals nya jobb och höja svenskarnas levnadsstandard med över tre procent. För ett hushåll med två vuxna motsvarar det cirka 30 000 kronor per år, skriver skattechef Johan Fall, Svenskt Näringsliv, och professor Clemens Fuest, president vid Ifo institutet.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

NSD mediapris 2018 till Lotta Engzell Larsson

PRIS Näringslivets Skattedelegations (NSD) mediapris 2018 gick till Lotta Engzell Larsson, ledarskribent på Dagens Industri. Mediapriset är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Blås inte liv i skadliga skatter

KOMMENTAR Socialdemokraterna dammar av det hårt kritiserade förslaget om en bankskatt. Men motiveringen att ”de som tjänar mest ska också vara med och betala" saknar grund. Dessutom är bankskatten sedan tidigare såväl utredd som utdömd och behovet av ytterligare skattehöjningar existerar inte, skriver nationalekonom Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Studie: "Ojämlikhet bra för tillväxten"

ÄGARSKATTER Att ojämlikhet skulle vara skadligt för ekonomiskt tillväxt är felaktigt menar Dr. Florian Neumeier. Hans analyser visar att det, åtminstone i rika länder, finns ett positivt förhållande mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt. Här svarar han på fem frågor om ägarskatter.
NYHET Publicerad:

Ägarkapitalet tål inte höga skatter

SKATTER Kapitalskatter slår hårt mot entreprenörskap, visar en rapport som jämför ägarskatter i 16 OECD-länder från Svenskt Näringsliv. Sverige sticker ut jämfört med omvärlden genom att ha de i särklass högsta ägarskatterna.
NYHET Publicerad:

Sänkt ägarskatt bra för investeringsviljan

KOMMENTAR Svenska ägarskatter är höga i en internationell jämförelse. Det hämmar viljan hos entreprenörer att satsa och investera. En färsk kartläggning landar bland annat i slutsatsen att skatten på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Kapitalskatter hämmar entreprenörskap

SKATT Sänk kapitalskatterna med 100 miljarder. Det är ett förslag från Timbros chefsekonom Jacob Lundberg. ”Skatterna på bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter gör investeringar, sparande och entreprenörskap mindre lönsamt”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Utmärkt att regeringen drar tillbaka exitskatt"

SKATTER Carola Lemne: "Exitskatten och det tidigare förslaget till förändringar av entreprenörsskatten är två exempel på skadliga förslag. Tack och lov har båda dragits tillbaka."
NYHET Publicerad:

Höj ambitionen med skattereformer

KOMMENTAR Statsminister Stefan Löfven flaggar för en skatteuppgörelse över blockgränsen efter valet. Det behövs många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer på en rad områden som till exempel bolags-, ägar- och marginalskatter. Utgångspunkten bör vara hur skattesystemet kan förbättra Sveriges konkurrenskraft, skriver Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot exitskatten: ”Ännu en företagsfientlig skatt”

SKATTER Remisstiden för exitskatten har gått ut och kritiken är svidande. För familjeföretagare är den föreslagna skatten ännu en i ledet av företagsfientliga skatter. ”Det känns som att synen som fanns på företagandet på 1970-talet är tillbaka”, säger familjeföretagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Exit utflyttningsskatt

REMISS Näringslivets Skattedelegation riktar skarp kritik mot förslaget till exitskatt i ett remissvar. Ett undermåligt utrett förslag som riskerar att slå hårt mot näringslivet, är slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.