Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

NYHET Publicerad

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

UlrikaHavossar1.jpg

– I det tidiga och förebyggande arbetet har arbetsgivarna en viktig roll, och jag vet att det görs mycket idag, säger Ulrika Havossar.

Catharina Bäck

Företagen signalerar att det är svårt att komma i kontakt med vården, samtidigt som läkarintygen blir allt mer knapphändiga och att nödvändig information saknas, konstaterar socialförsäkringsexpert Catharina Bäck.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Försäkringskassans senaste prognos för åren 2019-2022 visar att antalet nystartade sjukskrivningar ökar, samtidigt som de långa sjukskrivningarna minskar. Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen, ser positivt på att antalet långa sjukskrivningar antas fortsätta att minska.

– Vi ser i vår senaste prognos att de korta sjukskrivningarna ökar något - dvs inflödet - samtidigt som de längsta avslutas i samma takt hela tiden och därför förutspår vi, glädjande nog, att de långa sjukskrivningarna minskar och att det sammanlagda antalet personer med sjukskrivning är på en stabil nivå, säger Ulrika Havossar.

Regleringsbrevet för Försäkringskassan är nyligen beslutat av regeringen. I det nya regleringsbrevet är målet om ett sjukpenningtal på 9,0 borttaget, men Ulrika Havossar ser inte att det förändrar arbetet på myndigheten. Hon pekar på att de mest prioriterade arbetsuppgifterna framöver är att jobba med en korrekt rättstillämpning och en ökad samverkan mellan vården, arbetsgivare och individen.

– Arbetet för en stabil och låg nivå i sjukförsäkringen fortsätter. Vårt fokus i arbetet är ökad rättssäkerhet för att rätt ersättning ska gå till rätt person. Det är grunden i försäkringen. Vi har sedan en tid arbetat för ökad samverkan och vi stärker och fokuserar ytterligare på samverkan mellan aktörerna, vilket också pekas ut i det nya regleringsbrevet, säger Ulrika Havossar.

Svenskt Näringslivs socialförsäkringsexpert Catharina Bäck ser positivt på att Försäkringskassan prioriterar samordning och samverkan, då det är efterfrågat av arbetsgivarna och kan komma att minska sjukfrånvaron.

– Det är mycket positivt att Försäkringskassan nu också ska fokusera på att samordna och samverka med de olika aktörerna i sjukprocessen. Det är efterfrågat hos våra medlemsföretag och något som vi påtalat under lång tid. Den bristande samverkan har inneburit att insatser fördröjts och sjukfrånvaron förlängts, säger Catharina Bäck.

För att minska sjukskrivningarna vill Ulrika Havossar också lyfta fram det förebyggande arbete som sker hos arbetsgivarna och det rehabiliteringsarbete som sker innan en person kommer till Försäkringskassan. Hon pekar särskilt på samarbetet mellan arbetsgivare och vården som hon tror behöver stärkas.

– Det finns många sätt att stödja individen för återgång i arbete. Förebyggande arbete och tidiga insatser vid första sjukskrivningen är viktiga för snabb återgång i arbete. I det tidiga och förebyggande arbetet har arbetsgivarna en viktig roll och jag vet att det görs mycket idag. Samarbetet mellan aktörerna i ett tidigt skede av sjukskrivningen behöver stärkas, säger Ulrika Havossar.

Catharina Bäck menar också att det är också viktigt att de tidiga insatserna i samband med sjukskrivning fungerar - redan under sjuklöneperioden. Dessvärre signalerar företagen att det är svårt att komma i kontakt med vården, samtidigt som läkarintygen blir allt mer knapphändiga och att nödvändig information saknas.

– Det har visat sig att tidiga samtal i samband med sjukskrivning mellan patient, läkare och arbetsgivare kan ge positiva resultat med goda chanser att både förhindra och förkorta sjukskrivningar. Knapphändiga läkarintyg och svårigheter att komma i kontakt med vården försvårar arbetsgivarens möjligheter att bedöma om medarbetarens arbetsförmåga kan tas tillvara trots sjukdom och gör det svårt att planera rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen, säger Catharina Bäck.

Den stora ökningen av psykisk ohälsa är en av utmaningarna för en låg och stabil nivå på sjukförsäkringen framöver, menar Ulrika Havossar. Hon pekar också på att de helt nya arbetsmiljöer som uppkommit i digitaliseringens spår med ständig uppkoppling som hon tror kan påverka sjuktalen. Här behövs det mer dock mer kunskap och forskning. Även vad gäller psykisk ohälsa menar Ulrika Havossar att det behövs mer forskning för att hitta framgångsrika behandlingsmetoder och hon vet att det efterfrågas mer stöd av arbetsgivarna. 

– Försäkringskassan jobbar för en låg och stabil sjukfrånvaro och eftersom psykisk ohälsa står för hälften av inflödet i försäkringen, är det något vi måste jobba med och där Försäkringskassan kan förstärka arbetet med och stödet till arbetsgivarna. Vi vet ännu inte vilka effekter helt nya arbetsmiljöer får på hälsa och sjuktal och det är något vi behöver följa framöver, säger Ulrika Havossar.

Läs mer

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.