Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

NYHET Publicerad

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

UlrikaHavossar1.jpg

– I det tidiga och förebyggande arbetet har arbetsgivarna en viktig roll, och jag vet att det görs mycket idag, säger Ulrika Havossar.

Catharina Bäck

Företagen signalerar att det är svårt att komma i kontakt med vården, samtidigt som läkarintygen blir allt mer knapphändiga och att nödvändig information saknas, konstaterar socialförsäkringsexpert Catharina Bäck.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Försäkringskassans senaste prognos för åren 2019-2022 visar att antalet nystartade sjukskrivningar ökar, samtidigt som de långa sjukskrivningarna minskar. Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen, ser positivt på att antalet långa sjukskrivningar antas fortsätta att minska.

– Vi ser i vår senaste prognos att de korta sjukskrivningarna ökar något - dvs inflödet - samtidigt som de längsta avslutas i samma takt hela tiden och därför förutspår vi, glädjande nog, att de långa sjukskrivningarna minskar och att det sammanlagda antalet personer med sjukskrivning är på en stabil nivå, säger Ulrika Havossar.

Regleringsbrevet för Försäkringskassan är nyligen beslutat av regeringen. I det nya regleringsbrevet är målet om ett sjukpenningtal på 9,0 borttaget, men Ulrika Havossar ser inte att det förändrar arbetet på myndigheten. Hon pekar på att de mest prioriterade arbetsuppgifterna framöver är att jobba med en korrekt rättstillämpning och en ökad samverkan mellan vården, arbetsgivare och individen.

– Arbetet för en stabil och låg nivå i sjukförsäkringen fortsätter. Vårt fokus i arbetet är ökad rättssäkerhet för att rätt ersättning ska gå till rätt person. Det är grunden i försäkringen. Vi har sedan en tid arbetat för ökad samverkan och vi stärker och fokuserar ytterligare på samverkan mellan aktörerna, vilket också pekas ut i det nya regleringsbrevet, säger Ulrika Havossar.

Svenskt Näringslivs socialförsäkringsexpert Catharina Bäck ser positivt på att Försäkringskassan prioriterar samordning och samverkan, då det är efterfrågat av arbetsgivarna och kan komma att minska sjukfrånvaron.

– Det är mycket positivt att Försäkringskassan nu också ska fokusera på att samordna och samverka med de olika aktörerna i sjukprocessen. Det är efterfrågat hos våra medlemsföretag och något som vi påtalat under lång tid. Den bristande samverkan har inneburit att insatser fördröjts och sjukfrånvaron förlängts, säger Catharina Bäck.

För att minska sjukskrivningarna vill Ulrika Havossar också lyfta fram det förebyggande arbete som sker hos arbetsgivarna och det rehabiliteringsarbete som sker innan en person kommer till Försäkringskassan. Hon pekar särskilt på samarbetet mellan arbetsgivare och vården som hon tror behöver stärkas.

– Det finns många sätt att stödja individen för återgång i arbete. Förebyggande arbete och tidiga insatser vid första sjukskrivningen är viktiga för snabb återgång i arbete. I det tidiga och förebyggande arbetet har arbetsgivarna en viktig roll och jag vet att det görs mycket idag. Samarbetet mellan aktörerna i ett tidigt skede av sjukskrivningen behöver stärkas, säger Ulrika Havossar.

Catharina Bäck menar också att det är också viktigt att de tidiga insatserna i samband med sjukskrivning fungerar - redan under sjuklöneperioden. Dessvärre signalerar företagen att det är svårt att komma i kontakt med vården, samtidigt som läkarintygen blir allt mer knapphändiga och att nödvändig information saknas.

– Det har visat sig att tidiga samtal i samband med sjukskrivning mellan patient, läkare och arbetsgivare kan ge positiva resultat med goda chanser att både förhindra och förkorta sjukskrivningar. Knapphändiga läkarintyg och svårigheter att komma i kontakt med vården försvårar arbetsgivarens möjligheter att bedöma om medarbetarens arbetsförmåga kan tas tillvara trots sjukdom och gör det svårt att planera rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen, säger Catharina Bäck.

Den stora ökningen av psykisk ohälsa är en av utmaningarna för en låg och stabil nivå på sjukförsäkringen framöver, menar Ulrika Havossar. Hon pekar också på att de helt nya arbetsmiljöer som uppkommit i digitaliseringens spår med ständig uppkoppling som hon tror kan påverka sjuktalen. Här behövs det mer dock mer kunskap och forskning. Även vad gäller psykisk ohälsa menar Ulrika Havossar att det behövs mer forskning för att hitta framgångsrika behandlingsmetoder och hon vet att det efterfrågas mer stöd av arbetsgivarna. 

– Försäkringskassan jobbar för en låg och stabil sjukfrånvaro och eftersom psykisk ohälsa står för hälften av inflödet i försäkringen, är det något vi måste jobba med och där Försäkringskassan kan förstärka arbetet med och stödet till arbetsgivarna. Vi vet ännu inte vilka effekter helt nya arbetsmiljöer får på hälsa och sjuktal och det är något vi behöver följa framöver, säger Ulrika Havossar.

Läs mer

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.