Ove Andersson

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

NYHET Publicerad

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.

– Dagens system är dysfunktionellt, det finns inte tillräcklig ordning kring vem som ska göra vad och när. Det viktigaste vi kan göra nu är att skapa samstämmighet kring syftet med sjukförsäkringen och tydliggöra hur systemet ska fungera. Sjukförsäkringssystemet behöver legitimitet, framhåller Ove Andersson, som under åren 2009-2018 varit förtroendevald inom Läkarförbundet med särskilt ansvar för sjukförsäkringsfrågor.

Arbetsgivarna har efterlyst tydligare och mer innehållsrika sjukintyg som bättre beskriver arbetsförmågan. Även Försäkringskassan, som baserar sina bedömningar på sjukintygen, har kritiserat vården för otydliga läkarintyg. Ove Andersson menar dock att sjukintygen inte blir bättre av att läkare formulerar sjukintyg med noggrannare beskrivningar av arbetsförmågan.

– Arbetsförmågan beror på många olika saker som påverkar individen: självbild, värderingar, attityder, kompetens och den psykosociala situationen spelar en minst lika viktig roll som hälsan och funktionsförmågan. 85 procent av fallen är enkla, av typen benbrott, och arbetsförmågan lätt att bedöma. Det är övriga fall, särskilt kronisk smärta och psykisk ohälsa, som är problematiska. Dessa tillstånd är per definition ofta svåra att definiera och beskriva entydigt och att beskriva dem med andra bokstäver än tidigare i sjukintygen hjälper inte, menar Ove Andersson.

Ove Andersson menar att vikten av tidiga insatser och dialog i sjukskrivningsprocessen för återgång i arbete inte nog kan understrykas.

– Vi vet att de första två månaderna av sjukskrivningen är avgörande, sen visar försäkringsmedicinsk forskning att den sjukskrivne tappar tron på att kunna återgå till arbetet. Men för att de tidiga insatserna ska bli av behövs en gemensam plan för aktörerna i sjukskrivningsprocessen, som gör att arbetsgivarna kan agera proaktivt. Just nu ser vi att alla aktörer väntar på någon annan. Arbetsgivarna väntar på läkarintyg eller på Försäkringskassan i omkring 90 dagar. Försäkringskassan väntar på komplettering från läkaren och vården väntar alltför ofta också på dialog och information från arbetsgivaren. Allt detta drabbar den sjukskrivne och försämrar prognosen markant. Det är alldeles för lång tid för den sjukskrivne, betonar Ove Andersson.

I vården finns det flertalet exempel där sjukskrivningar delegeras från läkare till sjuksköterskor, trots att sådan delegationsrätt saknas. Ove Andersson menar att det riskerar att försämra sjukskrivningsprocessen eftersom den bedömning som bara läkare kan göra faller bort.

– Att sprida ut befogenheten att sjukskriva på andra än läkare (exempelvis sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster) gör att man i sjukskrivningsprocessen riskerar att försämra den helhetsbedömning som endast läkare har den medicinska kompetensen att göra. Att delegation sker är ett tecken på att kvaliteten sviktar till följd av sämre arbetsmiljö och förutsättningar för läkarna att göra sitt jobb i primärvården, anser Ove Andersson.

Förutsättningarna i primärvården måste bli bättre. De rehabiliteringskoordinatorer, som finns inom primärvården, avlastar läkarna genom att göra sådant som läkarna inte hinner med idag. Ove Andersson framhåller deras viktiga funktion för att få sjukskrivningsprocessen att fungera.

– Det är vården och arbetsgivarna som initialt måste ha den formella makten. De ska inte finnas någon tvekan och fördröjningar i systemet till följd av inväntande av myndigheters beslut. Men efter 90-180 dagars sjukskrivning så kan ofta inte sjukvården göra så mycket mer och då måste Försäkringskassan bli mer styrande, säger Ove Andersson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.