Ove Andersson

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

NYHET Publicerad

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.

– Dagens system är dysfunktionellt, det finns inte tillräcklig ordning kring vem som ska göra vad och när. Det viktigaste vi kan göra nu är att skapa samstämmighet kring syftet med sjukförsäkringen och tydliggöra hur systemet ska fungera. Sjukförsäkringssystemet behöver legitimitet, framhåller Ove Andersson, som under åren 2009-2018 varit förtroendevald inom Läkarförbundet med särskilt ansvar för sjukförsäkringsfrågor.

Arbetsgivarna har efterlyst tydligare och mer innehållsrika sjukintyg som bättre beskriver arbetsförmågan. Även Försäkringskassan, som baserar sina bedömningar på sjukintygen, har kritiserat vården för otydliga läkarintyg. Ove Andersson menar dock att sjukintygen inte blir bättre av att läkare formulerar sjukintyg med noggrannare beskrivningar av arbetsförmågan.

– Arbetsförmågan beror på många olika saker som påverkar individen: självbild, värderingar, attityder, kompetens och den psykosociala situationen spelar en minst lika viktig roll som hälsan och funktionsförmågan. 85 procent av fallen är enkla, av typen benbrott, och arbetsförmågan lätt att bedöma. Det är övriga fall, särskilt kronisk smärta och psykisk ohälsa, som är problematiska. Dessa tillstånd är per definition ofta svåra att definiera och beskriva entydigt och att beskriva dem med andra bokstäver än tidigare i sjukintygen hjälper inte, menar Ove Andersson.

Ove Andersson menar att vikten av tidiga insatser och dialog i sjukskrivningsprocessen för återgång i arbete inte nog kan understrykas.

– Vi vet att de första två månaderna av sjukskrivningen är avgörande, sen visar försäkringsmedicinsk forskning att den sjukskrivne tappar tron på att kunna återgå till arbetet. Men för att de tidiga insatserna ska bli av behövs en gemensam plan för aktörerna i sjukskrivningsprocessen, som gör att arbetsgivarna kan agera proaktivt. Just nu ser vi att alla aktörer väntar på någon annan. Arbetsgivarna väntar på läkarintyg eller på Försäkringskassan i omkring 90 dagar. Försäkringskassan väntar på komplettering från läkaren och vården väntar alltför ofta också på dialog och information från arbetsgivaren. Allt detta drabbar den sjukskrivne och försämrar prognosen markant. Det är alldeles för lång tid för den sjukskrivne, betonar Ove Andersson.

I vården finns det flertalet exempel där sjukskrivningar delegeras från läkare till sjuksköterskor, trots att sådan delegationsrätt saknas. Ove Andersson menar att det riskerar att försämra sjukskrivningsprocessen eftersom den bedömning som bara läkare kan göra faller bort.

– Att sprida ut befogenheten att sjukskriva på andra än läkare (exempelvis sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster) gör att man i sjukskrivningsprocessen riskerar att försämra den helhetsbedömning som endast läkare har den medicinska kompetensen att göra. Att delegation sker är ett tecken på att kvaliteten sviktar till följd av sämre arbetsmiljö och förutsättningar för läkarna att göra sitt jobb i primärvården, anser Ove Andersson.

Förutsättningarna i primärvården måste bli bättre. De rehabiliteringskoordinatorer, som finns inom primärvården, avlastar läkarna genom att göra sådant som läkarna inte hinner med idag. Ove Andersson framhåller deras viktiga funktion för att få sjukskrivningsprocessen att fungera.

– Det är vården och arbetsgivarna som initialt måste ha den formella makten. De ska inte finnas någon tvekan och fördröjningar i systemet till följd av inväntande av myndigheters beslut. Men efter 90-180 dagars sjukskrivning så kan ofta inte sjukvården göra så mycket mer och då måste Försäkringskassan bli mer styrande, säger Ove Andersson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.