”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

NYHET Publicerad

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.

Therese Möller

– Vårt mål är att sätta in åtgärder så att sjukskrivning undviks, säger Therese Möller, ISS Facility Services.

ISS Facility Services har över 7000 anställda i Sverige och erbjuder tjänster som städning, restaurang, vaktmästeri, reception och postservice. Den största delen av ISS tjänster utgörs av städuppdrag med kunder som Vattenfall, SEB, PostNord och Kapp-Ahl i Sverige. Företaget jobbar aktivt och systematiskt för friska medarbetare och minskar kontinuerligt antalet sjukskrivna.

– På ISS Facility Services jobbar vi aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhet. Vi jobbar med att främja hälsa, förebygga ohälsa och rehabilitera till hälsa och återgång i arbete. Vi har många förslitningsskador, speciellt hos de som varit anställda under lång tid och började sitt arbete när arbetsmiljöarbetet inte hade samma fokus som idag och mindre bra arbetsverktyg, säger Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services.

Företaget jobbar med en process med omsorgssamtal för att tidigt identifiera ohälsa. Therese Möller menar att arbetet för friska medarbetare är ett långsiktigt arbete som bygger på uthållighet. ISS mål är att sänka sjukfrånvaron med 0,25 procent varje år – vilket de har lyckats med.

– Vi försöker upptäcka ohälsa så tidigt som möjligt och med modellen med omsorgssamtal kan vi i dialog med medarbetarna tidigt sätta in stöd. Kommunikation är grunden för att minska ohälsan. Våra chefer blir allt bättre på att hantera sina rehabiliteringsärenden och fokus framöver är att tidigarelägga rehabiliteringsinsatser och fortsätta sänka sjukfrånvaron, säger Therese Möller.

En viktig del av företagets arbete är att satsa på utbildning för alla chefer för att fånga upp tecken på ohälsa. Företaget vänder sig samtidigt till alla anställda med material om vilken hjälp man kan få och hur viktigt det är att säga till direkt när de känner av fysisk eller psykisk ohälsa. ISS genomför också omfattande utbildning för medarbetare, där ergonomi och arbetsteknik är en stor del. Therese Möller menar att arbetet för friskare medarbetare förutsätter ett hälsofrämjande ledarskap, ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar rehabilitering och att medarbetare och chefer hjälps åt.

– Vårt mål är att vi kan sätta in åtgärder så att sjukskrivning undviks och då måste vi få hjälp av våra medarbetare. De ska inte få så ont att de inte kommer till jobbet. Kan vi tidigt anpassa arbetet, där företagshälsovården är en viktig del av arbetet, kanske sjukskrivning aldrig behövs, säger Therese Möller. 

Therese Möller är kritisk mot Försäkringskassans minskande antal samverkansmöten. Hon menar att Försäkringskassan har en viktig och samordnande roll, samverkansmöten är en del för rätt beslut i rehabiliteringsprocessen. En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är något som Therese Möller tror skulle minska sjukskrivningar och önskar därför samtal och samarbete tidigare i processen. Hon vill också lyfta fram Försäkringskassans möjlighet att besluta om förebyggande sjukpenning, som hon tycker är positivt.

– Försäkringskassan har en viktig samverkansroll. Det vore fantastiskt om vi kan effektivisera rehabiliteringen och ha tidigare möten än dag, säger Therese Möller.

Therese Möller efterfrågar också bättre kunskaper hos fler läkare i bedömningen av arbetsförmågan i sjukintygen. Hon önskar att det finns mer tid för läkare, alternativt rehabiliteringssamordnare, att kontakta arbetsgivare redan vid första sjukskrivningstillfället, för att underlätta och tydliggöra vad arbetsgivaren kan erbjuda medarbetaren för hjälp och stöd för återgång i arbete, trots sjukdomen.

– Redan när man startar en sjukskrivning önskar jag att läkaren tar kontakt med arbetsgivaren. Det kanske går att undvika sjukskrivning helt genom stöd från oss. Ett problem i rehabiliteringsprocesser är att läkarintygen många gånger inte är korrekt skrivna. Vi som arbetsgivare har då svårt att se om vi kan erbjuda en tillfällig omplacering som en del av en rehabilitering för snabbare återgång i arbete, säger Therese Möller.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.