Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

Roger Mörtvik, statssekreterare (S)

Roger Mörtvik, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet

Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Karin Stenström, Ikea

Karin Stenström, co-worker relations manager IKEA.

Catharina Bäck

Rapportförfattaren Catharina Bäck.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringslivs rapport Vägar tillbaka till arbete – företagens erfarenheter av sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen, presenterades i april vid ett välbesökt seminarium.

Rapporten innehåller fakta om sjukskrivningsprocessen och sjukfrånvaron samt resultatet av en undersökning med nästan 500 företag om hur de upplever sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen.

– I rapporten redovisar vi fakta och lämnar flera åtgärdsförslag som kan underlätta vägen tillbaka till arbete för sjukskrivna, vilket i sin tur kan minska sjukfrånvaron. Allt är verkligen inte frid och fröjd, det behövs konkreta åtgärder för att vi ska nå en låg och stabil sjukfrånvaro, säger rapportförfattaren Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv.

Andelen företag i den senaste undersökningen som anger att de har ganska eller mycket stora problem med sjukfrånvaron har ökat till 30 procent (2018) jämfört med 25 procent (2015). Stora företag upplever större problemen jämfört med mindre företag.

– Samtidigt som sjukfrånvaron är ett ökande problem för företagen, har sju av tio företag ganska små eller inga problem alls med sjukfrånvaron. En tydlig majoritet av företagen är mycket aktiva för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga. Och de ser att satsningarna på såväl förebyggande som rehabiliterande insatser gör skillnad. Men företagen pekar också på hinder som finns för att kunna ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga, säger Catharina Bäck.

Under de två panelsamtal som följde presentationen av rapporten diskuterade företrädare från Försäkringskassan, forskarvärlden, näringslivet, regeringen och politiken sjukfrånvaron och attityderna till sjukfrånvaro.

Roger Mörtvik, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) pekade på hänsyn ska tas till Sveriges höga sysselsättningsgrad i diskussionen om sjukfrånvaro.

– Med hänsyn tagen till den höga sysselsättningsgraden är sjukfrånvaron låg, säger Roger Mörtvik.

Solveig Zander, ledamot socialförsäkringsutskottet (C) framhöll att det är viktigt att fokusera på arbetsförmågan vid återgång i arbete.

– Sjukförsäkringen inte en yrkesförsäkring, man behöver inte göra samma sak på jobbet vid en sjukskrivning. Man kan byta jobb, bransch eller arbetsuppgifter. Det är viktigt att se vad man kan göra, snarare än vad som inte fungerar, säger Solveig Zander.

Den ökande sjukfrånvaron bland unga medarbetare oroade paneldeltagarna. Roger Mörtvik efterlyste mer forskning i fråga om attityder till sjukfrånvaro bland unga, samtidigt som han undrade om attityderna kan sitta i de ungas förväntningarna på arbetslivet. Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna, framhöll att det är viktigt att våga tala om att det finns en problematisk attityd till arbetet hos en stor andel unga.

Paneldeltagarna efterfrågade också mer kunskaper om den ökande psykiska ohälsan, vars orsaker ofta även återfinns utanför arbetsplatsen. Karin Stenström, co-worker relations manager IKEA, pekade på att privatlivet spelar en allt större roll vad gäller orsaker till psykisk ohälsa.

– Det finns en tydlig trend i att sjukskrivningarna handlar mindre om nacke och axlar på arbetsplatsen och mer om multidiagnoser och psykisk ohälsa, där privatlivet spelar en mycket större roll, framhöll Karin Stenström.

Karin Stenströms uppfattning stämmer väl överens med den bild som företagen i lämnar rapporten. Endast två procent anser att orsakerna till sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har arbetet som främsta orsak; drygt sex av tio företag menar att orsaken är en kombination av privatliv och arbetsliv.

I rapporten ges flera förslag på åtgärder för att stödja företagens förbyggande arbete och rehabiliteringsinsatser. Bland annat föreslås stabilare och mer förutsägbara sjukförsäkringsregler, att en bortre tidsgräns införs i försäkringen och att vårdens ansvar för rehabilitering utvidgas så att tidig samverkan mellan vården, arbetsgivaren och patienten kan utvecklas. Dessutom bör läkarintygen utvecklas, så att de ger nödvändig information om arbetsförmåga. Bättre och närmare samarbete mellan företagen och Försäkringskassan är något som företagen efterlyser, då bristande kommunikation och samordning förlänger sjukfrånvaro och försenar rehabiliteringsinsatser. Företagens insatser för att förebygga ohälsa och underlätta för sjukskrivna att snabbt komma tillbaka i arbete bör stöttas, därför måste vårdskatten slopas.

– Vi ser att sjukfrånvaron varierar över tid, men också att den verkar hänga samman med tillämpning och förändring av regelverket, snarare än med förändringar i folkhälsa och arbetsmiljö. Över tid ser vi att folkhälsan ligger på en hög och stabil nivå, samtidigt som sjukskrivningarna gått upp och ned, säger Catharina Bäck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.