Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

Roger Mörtvik, statssekreterare (S)

Roger Mörtvik, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet

Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Karin Stenström, Ikea

Karin Stenström, co-worker relations manager IKEA.

Catharina Bäck

Rapportförfattaren Catharina Bäck.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringslivs rapport Vägar tillbaka till arbete – företagens erfarenheter av sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen, presenterades i april vid ett välbesökt seminarium.

Rapporten innehåller fakta om sjukskrivningsprocessen och sjukfrånvaron samt resultatet av en undersökning med nästan 500 företag om hur de upplever sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen.

– I rapporten redovisar vi fakta och lämnar flera åtgärdsförslag som kan underlätta vägen tillbaka till arbete för sjukskrivna, vilket i sin tur kan minska sjukfrånvaron. Allt är verkligen inte frid och fröjd, det behövs konkreta åtgärder för att vi ska nå en låg och stabil sjukfrånvaro, säger rapportförfattaren Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv.

Andelen företag i den senaste undersökningen som anger att de har ganska eller mycket stora problem med sjukfrånvaron har ökat till 30 procent (2018) jämfört med 25 procent (2015). Stora företag upplever större problemen jämfört med mindre företag.

– Samtidigt som sjukfrånvaron är ett ökande problem för företagen, har sju av tio företag ganska små eller inga problem alls med sjukfrånvaron. En tydlig majoritet av företagen är mycket aktiva för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga. Och de ser att satsningarna på såväl förebyggande som rehabiliterande insatser gör skillnad. Men företagen pekar också på hinder som finns för att kunna ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga, säger Catharina Bäck.

Under de två panelsamtal som följde presentationen av rapporten diskuterade företrädare från Försäkringskassan, forskarvärlden, näringslivet, regeringen och politiken sjukfrånvaron och attityderna till sjukfrånvaro.

Roger Mörtvik, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) pekade på hänsyn ska tas till Sveriges höga sysselsättningsgrad i diskussionen om sjukfrånvaro.

– Med hänsyn tagen till den höga sysselsättningsgraden är sjukfrånvaron låg, säger Roger Mörtvik.

Solveig Zander, ledamot socialförsäkringsutskottet (C) framhöll att det är viktigt att fokusera på arbetsförmågan vid återgång i arbete.

– Sjukförsäkringen inte en yrkesförsäkring, man behöver inte göra samma sak på jobbet vid en sjukskrivning. Man kan byta jobb, bransch eller arbetsuppgifter. Det är viktigt att se vad man kan göra, snarare än vad som inte fungerar, säger Solveig Zander.

Den ökande sjukfrånvaron bland unga medarbetare oroade paneldeltagarna. Roger Mörtvik efterlyste mer forskning i fråga om attityder till sjukfrånvaro bland unga, samtidigt som han undrade om attityderna kan sitta i de ungas förväntningarna på arbetslivet. Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna, framhöll att det är viktigt att våga tala om att det finns en problematisk attityd till arbetet hos en stor andel unga.

Paneldeltagarna efterfrågade också mer kunskaper om den ökande psykiska ohälsan, vars orsaker ofta även återfinns utanför arbetsplatsen. Karin Stenström, co-worker relations manager IKEA, pekade på att privatlivet spelar en allt större roll vad gäller orsaker till psykisk ohälsa.

– Det finns en tydlig trend i att sjukskrivningarna handlar mindre om nacke och axlar på arbetsplatsen och mer om multidiagnoser och psykisk ohälsa, där privatlivet spelar en mycket större roll, framhöll Karin Stenström.

Karin Stenströms uppfattning stämmer väl överens med den bild som företagen i lämnar rapporten. Endast två procent anser att orsakerna till sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har arbetet som främsta orsak; drygt sex av tio företag menar att orsaken är en kombination av privatliv och arbetsliv.

I rapporten ges flera förslag på åtgärder för att stödja företagens förbyggande arbete och rehabiliteringsinsatser. Bland annat föreslås stabilare och mer förutsägbara sjukförsäkringsregler, att en bortre tidsgräns införs i försäkringen och att vårdens ansvar för rehabilitering utvidgas så att tidig samverkan mellan vården, arbetsgivaren och patienten kan utvecklas. Dessutom bör läkarintygen utvecklas, så att de ger nödvändig information om arbetsförmåga. Bättre och närmare samarbete mellan företagen och Försäkringskassan är något som företagen efterlyser, då bristande kommunikation och samordning förlänger sjukfrånvaro och försenar rehabiliteringsinsatser. Företagens insatser för att förebygga ohälsa och underlätta för sjukskrivna att snabbt komma tillbaka i arbete bör stöttas, därför måste vårdskatten slopas.

– Vi ser att sjukfrånvaron varierar över tid, men också att den verkar hänga samman med tillämpning och förändring av regelverket, snarare än med förändringar i folkhälsa och arbetsmiljö. Över tid ser vi att folkhälsan ligger på en hög och stabil nivå, samtidigt som sjukskrivningarna gått upp och ned, säger Catharina Bäck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.