Utredning utan skarpa förslag

NYHET Publicerad

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.

Erik Ageberg

Erik Ageberg, ansvarig för socialförsäkringsfrågor på Företagarna, riktar kritik mot utredningen ...

Catharina Bäck

... liksom Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Utredningen har i sitt betänkande – Företagare i de sociala trygghetssystemen - kartlagt företagandets utveckling och hur de sociala trygghetssystemen fungerar för företagare. Utredningen konstaterar att det finns flera områden som kan förbättras, men lämnar inga skarpa förslag. Istället pekar man på behov av fortsatta åtgärder och analyser.

Utredningen gör bedömningen att förutsägbarheten i det försäkringsskydd som erbjuds företagare måste öka. Den pekar också på att den faktiska tillämpningen och bemötandet har stor påverkan på hur företagare upplever tryggheten i systemen och att större förståelse behövs för företagarens arbetsförhållanden. Ett viktigt område som utredningen pekar på är att det behövs neutralitet i regelverken mellan olika företagsformer och att omotiverade skillnader bör tas bort. Men istället för att lämna förslag pekar utredningen på behoven av att se över reglerna om karenstid och sjuklön för att uppnå en större enhetlighet mellan olika företagsformer.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, har deltagit som expert i utredningen. Hon är kritisk mot att utredningen inte lämnar några skarpa förslag.

– Det är hög tid att tryggheten förbättras för företagare. Det är angeläget då arbetsmarknaden förändras och fler individer växlar mellan anställning och företagande eller kombinerar dessa. Det är en besvikelse att utredningen inte lyckades leverera ett enda skarpt förslag. Istället för ännu en utredning som pekar på behoven av ett förbättrat regelverk för företagare, så behövs konkreta förslag, anser Catharina Bäck.

Kritiken delas av Erik Ageberg, ansvarig för socialförsäkringsfrågor på Företagarna och expert i utredningen. Han är besviken på att utredningen inte landade i tydliga förslag för ökad tydlighet och trygghet.

– Jag är besviken. Jag hade hoppats på skarpa förslag som ökar tryggheten för företagare. Frågorna har utretts i många år och nu behövs handling – inte fler utredningar, säger Erik Ageberg.

Att öka företagares trygghet och anpassa socialförsäkringssystemet mer efter företagares villkor har utretts och diskuterats under många år. Erik Ageberg menar att det finns en politisk enighet i frågorna.

– Det finns politisk enighet för många förslag som skulle öka företagares trygghet men den politiska viljan verkar saknas. Vissa av frågorna har redan utretts i den parlamentariska socialförsäkringsutrednigen som lämnade sitt betänkande för fyra år sedan och trots det blev det inte fler skarpa förslag, säger han.

Utredningen konstaterar att det finns stora skillnader i reglerna för karenstid och sjuklön mellan olika företagsformer, enskild firma och aktiebolag. Utredningen anser att 55 års regeln för val av karens för egenföretagare bör tas bort. Erik Ageberg delar utredningens bedömning, men anser att den inte räcker. Han pekar på en undersökning som Företagarna genomfört, som visar att företagare inte vet hur många karensdagar de har.

– Företagarnas skyddsnät måste bli bättre och tydligare. Utredningen konstaterar att företagare nyttjar sociala skyddsnätet i lägre grad än anställda. Trygghetsfrågorna ska inte vara ett hinder för en företagare som vill jobba med sin affärsidé. De betalar lika mycket som alla andra för försäkringen och företagares verklighet måste avspeglas i socialförsäkringssystemet, säger Erik Ageberg.

Svenskt Näringsliv har under lång tid påtalat att företagarens eget försäkringsskydd måste förbättras och säkerställas i socialförsäkringen.

– Det är angeläget att trygghetssystemen blir bättre, enklare och mer förutsebara för företagarna. Utredningen har levererat kartläggning, analys och bedömningar. Nu behöver dessa utan dröjsmål omsättas i skarpa förslag. Socialförsäkringarna är idag utformade efter anställdas förhållanden och inte anpassade efter företagarens förutsättningar med ojämna inkomster och små möjligheter att vara borta från verksamheten. Det gör att företagare över lag har mindre möjligheter att använda försäkringarna, trots att de betalar in långt mer än de får ut av systemen. Att tryggheten dessutom ser olika ut beroende på vald företagsform är helt orimligt, säger Catharina Bäck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.