Utredning utan skarpa förslag

NYHET Publicerad

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.

Erik Ageberg

Erik Ageberg, ansvarig för socialförsäkringsfrågor på Företagarna, riktar kritik mot utredningen ...

Catharina Bäck

... liksom Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Utredningen har i sitt betänkande – Företagare i de sociala trygghetssystemen - kartlagt företagandets utveckling och hur de sociala trygghetssystemen fungerar för företagare. Utredningen konstaterar att det finns flera områden som kan förbättras, men lämnar inga skarpa förslag. Istället pekar man på behov av fortsatta åtgärder och analyser.

Utredningen gör bedömningen att förutsägbarheten i det försäkringsskydd som erbjuds företagare måste öka. Den pekar också på att den faktiska tillämpningen och bemötandet har stor påverkan på hur företagare upplever tryggheten i systemen och att större förståelse behövs för företagarens arbetsförhållanden. Ett viktigt område som utredningen pekar på är att det behövs neutralitet i regelverken mellan olika företagsformer och att omotiverade skillnader bör tas bort. Men istället för att lämna förslag pekar utredningen på behoven av att se över reglerna om karenstid och sjuklön för att uppnå en större enhetlighet mellan olika företagsformer.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, har deltagit som expert i utredningen. Hon är kritisk mot att utredningen inte lämnar några skarpa förslag.

– Det är hög tid att tryggheten förbättras för företagare. Det är angeläget då arbetsmarknaden förändras och fler individer växlar mellan anställning och företagande eller kombinerar dessa. Det är en besvikelse att utredningen inte lyckades leverera ett enda skarpt förslag. Istället för ännu en utredning som pekar på behoven av ett förbättrat regelverk för företagare, så behövs konkreta förslag, anser Catharina Bäck.

Kritiken delas av Erik Ageberg, ansvarig för socialförsäkringsfrågor på Företagarna och expert i utredningen. Han är besviken på att utredningen inte landade i tydliga förslag för ökad tydlighet och trygghet.

– Jag är besviken. Jag hade hoppats på skarpa förslag som ökar tryggheten för företagare. Frågorna har utretts i många år och nu behövs handling – inte fler utredningar, säger Erik Ageberg.

Att öka företagares trygghet och anpassa socialförsäkringssystemet mer efter företagares villkor har utretts och diskuterats under många år. Erik Ageberg menar att det finns en politisk enighet i frågorna.

– Det finns politisk enighet för många förslag som skulle öka företagares trygghet men den politiska viljan verkar saknas. Vissa av frågorna har redan utretts i den parlamentariska socialförsäkringsutrednigen som lämnade sitt betänkande för fyra år sedan och trots det blev det inte fler skarpa förslag, säger han.

Utredningen konstaterar att det finns stora skillnader i reglerna för karenstid och sjuklön mellan olika företagsformer, enskild firma och aktiebolag. Utredningen anser att 55 års regeln för val av karens för egenföretagare bör tas bort. Erik Ageberg delar utredningens bedömning, men anser att den inte räcker. Han pekar på en undersökning som Företagarna genomfört, som visar att företagare inte vet hur många karensdagar de har.

– Företagarnas skyddsnät måste bli bättre och tydligare. Utredningen konstaterar att företagare nyttjar sociala skyddsnätet i lägre grad än anställda. Trygghetsfrågorna ska inte vara ett hinder för en företagare som vill jobba med sin affärsidé. De betalar lika mycket som alla andra för försäkringen och företagares verklighet måste avspeglas i socialförsäkringssystemet, säger Erik Ageberg.

Svenskt Näringsliv har under lång tid påtalat att företagarens eget försäkringsskydd måste förbättras och säkerställas i socialförsäkringen.

– Det är angeläget att trygghetssystemen blir bättre, enklare och mer förutsebara för företagarna. Utredningen har levererat kartläggning, analys och bedömningar. Nu behöver dessa utan dröjsmål omsättas i skarpa förslag. Socialförsäkringarna är idag utformade efter anställdas förhållanden och inte anpassade efter företagarens förutsättningar med ojämna inkomster och små möjligheter att vara borta från verksamheten. Det gör att företagare över lag har mindre möjligheter att använda försäkringarna, trots att de betalar in långt mer än de får ut av systemen. Att tryggheten dessutom ser olika ut beroende på vald företagsform är helt orimligt, säger Catharina Bäck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.