EU-rätten tas inte på allvar

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats,skriver jurist

Målet som EU-domstolen har yttrat sig över kom från en italiensk domstol. Frågan gällde om en italiensk lag som förbjuder all vinstdrivande verksamhet som består i förvaring av gravurnor, är förenlig med EU-rätten. Enligt den italienska bestämmelsen får gravurnor endast förvaras i hemmet hos de anhöriga eller på de kommunala gravkyrkogårdarna.

EU-domstolen konstaterar att en inskränkning av den fria rörligheten endast är tillåten om det finns tvingande skäl av allmänintresse. Italienska regeringen hade anfört att folkhälsa, behovet av vördnad för de avlidna, samt intresset av att skydda de moraliska och religiösa värdena som härskar i Italien är grund för att förbjuda vinstdrivande och icke-religiösa verksamheter. Denna åsikt delades inte av EU-domstolen som konstaterade att ett sådant intresse inte motiverar en inskränkning av den fria etableringsrätten. Domstolen skriver också att det finns mindre ingripande åtgärder för att uppnå detta mål, bland annat en skyldighet att se till att urnorna förvaras på liknande villkor som de kommunala kyrkogårdarna etc. Den nationella lagstiftningen är därför mer långtgående än vad som är nödvändigt för att uppnå målet att skydda vördnaden för de avlidna.

Målet för tankarna till den så kallade Reepalu-utredningen och den efterföljande proposition som togs fram av regeringen. Svenskt Näringsliv påpekade både för utredningen och i remissvaret till regeringen att förslaget om vinstförbud för företag i välfärdssektorn strider mot EU-rättens grundläggande friheter. Det fanns inga tvingande skäl med hänsyn till ett allmänintresse att förbjuda vinstdrivande företag inom skola, omsorg och hälso- och sjukvård. Det gick att visa att de privata företagen presterade lika bra eller till och med bättre än de kommunala. Något slöseri med skattemedel var det heller inte fråga om eftersom de privata fick lika mycket eller mindre pengar än de offentliga. Det fanns också mindre ingripande åtgärder för att säkerställa eventuella skäl, till exempel genom att privata och kommunala aktörer omfattas av samma krav och förpliktelser.

Visserligen är tjänsten ”förvaring av urnor” inte är detsamma som exempelvis en LSS-tjänst men båda fallen handlar om rätten att få etablera en vinstdrivande verksamhet i en medlemsstat. EU-domstolen anser att EU-rätten har företräde trots att tjänsten inte riktar sig till medborgare i andra EU-länder.

EU-rätten var något regeringen tog lätt på i sin proposition som byggde på Reepalu-utredningen. På en halv sida avfärdades EU-rättens betydelse för vinstbegränsning utan närmare analys. Inte heller svarade man på remisskritiken. Detta är ett tecken på att inte EU-rätten inte tas på allvar. Detta är ett problem då de grundläggande principerna om fri rörlighet och etableringsfrihet på den europeiska marknaden är något i grunden mycket positivt för våra svenska företag.

Frågan aktualiserar också en annan frågeställning – räcker Lagrådet med sina begränsade resurser till? Är det inte dags att lyfta frågan om bildandet av en författningsdomstol i Sverige som kan granska regeringens föreslag utifrån våra grundlagar och EU-rätten?

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdens utmaningar kräver kraftsamling  

KOMMENTAR Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har presenterat sitt förslag. Ellen Hausel Heldahl, jurist, anser att den är kontraproduktiv. ”Det riskerar att åter sätta frågan om driftsform högst på agendan istället för de utmaningar som behöver lösas”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

EU-rätten tas inte på allvar

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats.
NYHET Publicerad:

Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Norrbottningar går från offentlig vård till privat

VÄLFÄRD Allt fler invånare  i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.
NYHET Publicerad:

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

VÄLFÄRDEN Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata företag jobbar smartare i välfärden

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Gammal utredning bakom falska lönesiffror

VÄLFÄRD Socialdemokraterna lutar sig mot en gammal utredning när de sprider falska uppgifter om löneskillnader mellan friskolor och kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

Kvinnliga välfärdsföretagare allt färre

WEBB-TV Kvinnliga företagare flyr välfärdssektorn, många avslutar verksamheten på grund av den politiska debatten om vinst i välfärden. Robert Thorburn, projektledare, förklarar mer i en ny film.
NYHET Publicerad:

Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

VALET 2018 Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

VÄLFÄRD Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.
NYHET Publicerad:

Privatanställda vänder offentlig sektor ryggen

VÄLFÄRD Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framgår av en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vilseledande om privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Socialdemokraterna har publicerat rapporten, ”De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng”, inför kommande valrörelse. Slutsatsen från Svenskt Näringsliv, är att den inte för debatten framåt.
NYHET Publicerad:

Svenskarna får lite vård för skattepengarna

WEBB-TV Svensk hälso-och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna, visar en rapport från OECD. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser en debatt om effektiviteten i svensk sjukvård.
NYHET Publicerad:

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.