NYHET25 april 2018

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.

Nyhetsmagasinet Fokus publicerade i nummer 16 2018 en längre artikel om hamnkonflikten i Göteborg med rubriken ”Sista striden det är”. Läsare som är angelägna om en balanserad och mindre konspiratorisk bild av konflikten bör komplettera med andra källor. Fokusartikeln har Hamnarbetarförbundets perspektiv, men innehåller också sak- och slarvfel.

Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson benämns ”Stefan” och den tidigare LO-juristen Kurt Junesjö får heta ”Kjell”. Det är sådant som händer.

Mer besvärande för artikelns trovärdighet är att Hamnarbetarförbundet får stå helt oemotsagt. Erik Helgeson säger att arbetsgivarna i Sveriges Hamnar tillämpar en ”utestängningspolicy” gentemot Hamnarbetarförbundet. Verkligheten är att Sveriges Hamnar nu gör samma skillnad som lagstiftningen mellan fackförbund som har kollektivavtal och fackförbund som inte har det.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen syftar till kollektivavtal om arbetsfred. Kollektivavtal kommer inte till av sig själva och innebär, när de väl är träffade, åtaganden från båda parter, mest utmärkande är fredsplikten. Lagstiftningen vill stödja parternas strävanden att träffa kollektivavtal och det är det som kommer till uttryck i Sveriges Hamnars policy. Om fackförbund som inte har, eller inte vill ha, kollektivavtal och därmed fredsplikt, kan utnyttja sitt avtalslösa tillstånd för att med hot om eller verkställda stridsåtgärder tilltvinga sig förmåner vid sidan av avtalet minskar incitamenten för de avtalsbärande parterna att ta ansvar och träffa kollektivavtal.

Därför får Hamnarbetarförbundet, som senast i medlingen 2017 sade nej till den tillgängliga lösningen, ett hängavtal på branschens rikstäckande kollektivavtal, finna sig i att inte omfattas av de förmåner som ett hängavtal skulle ha gett förbundet.

När det gäller arbetsmiljön har arbetsgivaren det fulla arbetsmiljöansvaret. Hamnarbetarförbundet har det inte. Arbetsgivaren samverkar med den fackliga organisationen och det sker nu med Transports representanter.

I Fokus artikel framställs det som om APM Terminals fritt kunde välja kollektivavtalspart när företaget tog över driften av containerhamnterminalen 2011. APM Terminals är medlemsföretag i Sveriges Hamnar och omfattas därför av branschens rikstäckande kollektivavtal, Hamn- och Stuveriavtalet, som Sveriges Hamnar har ingått med Transportarbetareförbundet, Transport. Transport är det representativa facket. Svensk rätt tillåter inte undanträngning av ett kollektivavtal. Verkligheten är mer komplex än i Fokus artikel.

I artikeln sägs också att Hamnarbetarförbundet har strejkat i begränsad omfattning och att APM Terminals har lockoutat i större skala. I själva verket pågick enligt statliga Medlingsinstitutet Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder i princip hela det första halvåret 2017, med undantag för några dagar i januari och mars. Detta minskade gradvis hamnens kapacitet, och APM Terminals lockout kom till sist som ett svar på Hamns övertidsblockad i ett läge när verksamheten ändå inte kunde bedrivas som avsett.

Hamnarbetarförbundet framställs gärna i medierna som ett fack bland andra. Men som förbundet ofta påpekar är dess organisationsmodell grunden för förbundets existensberättigande. Den innebär bland annat medlemsomröstningar och stort lokalt självbestämmande. Det är omöjligt att förena handuppräckning om beslut på enskilda arbetsplatser med ett centralt rikstäckande kollektivavtal som träffas av medlemmarnas representanter. Några hamnavdelningars vägran att acceptera fredsplikt, riksavtal och storavdelningar var orsaken till att de uteslöts från Transport i början av 1970-talet och då bildade Hamnarbetarförbundet. Förbundet har sedan dess positionerat sig utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen med klasskampsretorik och motstånd mot LO och mot avtal med arbetsgivare om fredsplikt.

Den som vill få en bättre förståelse av hamnkonflikten än vad nyhetsmagasinet Fokus artikel kan bidra till kan jag rekommendera bland annat följande artiklar och underlag:

Medlarnas rapport till Medlingsinstitutet om hamnkonflikten

Lars-Olof Pettersson i Arbetsmarknadsnytt om Hamnarbetarförbundets krav på medlemsomröstningar

KonfliktreglernaArbetsmarknadArbetsrättArbetsgivarfrågorStrejkrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist