Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.

Kjell Frykhammar - 02

Nyhetsmagasinet Fokus publicerade i nummer 16 2018 en längre artikel om hamnkonflikten i Göteborg med rubriken ”Sista striden det är”. Läsare som är angelägna om en balanserad och mindre konspiratorisk bild av konflikten bör komplettera med andra källor. Fokusartikeln har Hamnarbetarförbundets perspektiv, men innehåller också sak- och slarvfel.

Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson benämns ”Stefan” och den tidigare LO-juristen Kurt Junesjö får heta ”Kjell”. Det är sådant som händer.

Mer besvärande för artikelns trovärdighet är att Hamnarbetarförbundet får stå helt oemotsagt. Erik Helgeson säger att arbetsgivarna i Sveriges Hamnar tillämpar en ”utestängningspolicy” gentemot Hamnarbetarförbundet. Verkligheten är att Sveriges Hamnar nu gör samma skillnad som lagstiftningen mellan fackförbund som har kollektivavtal och fackförbund som inte har det.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen syftar till kollektivavtal om arbetsfred. Kollektivavtal kommer inte till av sig själva och innebär, när de väl är träffade, åtaganden från båda parter, mest utmärkande är fredsplikten. Lagstiftningen vill stödja parternas strävanden att träffa kollektivavtal och det är det som kommer till uttryck i Sveriges Hamnars policy. Om fackförbund som inte har, eller inte vill ha, kollektivavtal och därmed fredsplikt, kan utnyttja sitt avtalslösa tillstånd för att med hot om eller verkställda stridsåtgärder tilltvinga sig förmåner vid sidan av avtalet minskar incitamenten för de avtalsbärande parterna att ta ansvar och träffa kollektivavtal.

Därför får Hamnarbetarförbundet, som senast i medlingen 2017 sade nej till den tillgängliga lösningen, ett hängavtal på branschens rikstäckande kollektivavtal, finna sig i att inte omfattas av de förmåner som ett hängavtal skulle ha gett förbundet.

När det gäller arbetsmiljön har arbetsgivaren det fulla arbetsmiljöansvaret. Hamnarbetarförbundet har det inte. Arbetsgivaren samverkar med den fackliga organisationen och det sker nu med Transports representanter.

I Fokus artikel framställs det som om APM Terminals fritt kunde välja kollektivavtalspart när företaget tog över driften av containerhamnterminalen 2011. APM Terminals är medlemsföretag i Sveriges Hamnar och omfattas därför av branschens rikstäckande kollektivavtal, Hamn- och Stuveriavtalet, som Sveriges Hamnar har ingått med Transportarbetareförbundet, Transport. Transport är det representativa facket. Svensk rätt tillåter inte undanträngning av ett kollektivavtal. Verkligheten är mer komplex än i Fokus artikel.

I artikeln sägs också att Hamnarbetarförbundet har strejkat i begränsad omfattning och att APM Terminals har lockoutat i större skala. I själva verket pågick enligt statliga Medlingsinstitutet Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder i princip hela det första halvåret 2017, med undantag för några dagar i januari och mars. Detta minskade gradvis hamnens kapacitet, och APM Terminals lockout kom till sist som ett svar på Hamns övertidsblockad i ett läge när verksamheten ändå inte kunde bedrivas som avsett.

Hamnarbetarförbundet framställs gärna i medierna som ett fack bland andra. Men som förbundet ofta påpekar är dess organisationsmodell grunden för förbundets existensberättigande. Den innebär bland annat medlemsomröstningar och stort lokalt självbestämmande. Det är omöjligt att förena handuppräckning om beslut på enskilda arbetsplatser med ett centralt rikstäckande kollektivavtal som träffas av medlemmarnas representanter. Några hamnavdelningars vägran att acceptera fredsplikt, riksavtal och storavdelningar var orsaken till att de uteslöts från Transport i början av 1970-talet och då bildade Hamnarbetarförbundet. Förbundet har sedan dess positionerat sig utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen med klasskampsretorik och motstånd mot LO och mot avtal med arbetsgivare om fredsplikt.

Den som vill få en bättre förståelse av hamnkonflikten än vad nyhetsmagasinet Fokus artikel kan bidra till kan jag rekommendera bland annat följande artiklar och underlag:

Medlarnas rapport till Medlingsinstitutet om hamnkonflikten

Lars-Olof Pettersson i Arbetsmarknadsnytt om Hamnarbetarförbundets krav på medlemsomröstningar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.