Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.

Kjell Frykhammar - 02

Nyhetsmagasinet Fokus publicerade i nummer 16 2018 en längre artikel om hamnkonflikten i Göteborg med rubriken ”Sista striden det är”. Läsare som är angelägna om en balanserad och mindre konspiratorisk bild av konflikten bör komplettera med andra källor. Fokusartikeln har Hamnarbetarförbundets perspektiv, men innehåller också sak- och slarvfel.

Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson benämns ”Stefan” och den tidigare LO-juristen Kurt Junesjö får heta ”Kjell”. Det är sådant som händer.

Mer besvärande för artikelns trovärdighet är att Hamnarbetarförbundet får stå helt oemotsagt. Erik Helgeson säger att arbetsgivarna i Sveriges Hamnar tillämpar en ”utestängningspolicy” gentemot Hamnarbetarförbundet. Verkligheten är att Sveriges Hamnar nu gör samma skillnad som lagstiftningen mellan fackförbund som har kollektivavtal och fackförbund som inte har det.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen syftar till kollektivavtal om arbetsfred. Kollektivavtal kommer inte till av sig själva och innebär, när de väl är träffade, åtaganden från båda parter, mest utmärkande är fredsplikten. Lagstiftningen vill stödja parternas strävanden att träffa kollektivavtal och det är det som kommer till uttryck i Sveriges Hamnars policy. Om fackförbund som inte har, eller inte vill ha, kollektivavtal och därmed fredsplikt, kan utnyttja sitt avtalslösa tillstånd för att med hot om eller verkställda stridsåtgärder tilltvinga sig förmåner vid sidan av avtalet minskar incitamenten för de avtalsbärande parterna att ta ansvar och träffa kollektivavtal.

Därför får Hamnarbetarförbundet, som senast i medlingen 2017 sade nej till den tillgängliga lösningen, ett hängavtal på branschens rikstäckande kollektivavtal, finna sig i att inte omfattas av de förmåner som ett hängavtal skulle ha gett förbundet.

När det gäller arbetsmiljön har arbetsgivaren det fulla arbetsmiljöansvaret. Hamnarbetarförbundet har det inte. Arbetsgivaren samverkar med den fackliga organisationen och det sker nu med Transports representanter.

I Fokus artikel framställs det som om APM Terminals fritt kunde välja kollektivavtalspart när företaget tog över driften av containerhamnterminalen 2011. APM Terminals är medlemsföretag i Sveriges Hamnar och omfattas därför av branschens rikstäckande kollektivavtal, Hamn- och Stuveriavtalet, som Sveriges Hamnar har ingått med Transportarbetareförbundet, Transport. Transport är det representativa facket. Svensk rätt tillåter inte undanträngning av ett kollektivavtal. Verkligheten är mer komplex än i Fokus artikel.

I artikeln sägs också att Hamnarbetarförbundet har strejkat i begränsad omfattning och att APM Terminals har lockoutat i större skala. I själva verket pågick enligt statliga Medlingsinstitutet Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder i princip hela det första halvåret 2017, med undantag för några dagar i januari och mars. Detta minskade gradvis hamnens kapacitet, och APM Terminals lockout kom till sist som ett svar på Hamns övertidsblockad i ett läge när verksamheten ändå inte kunde bedrivas som avsett.

Hamnarbetarförbundet framställs gärna i medierna som ett fack bland andra. Men som förbundet ofta påpekar är dess organisationsmodell grunden för förbundets existensberättigande. Den innebär bland annat medlemsomröstningar och stort lokalt självbestämmande. Det är omöjligt att förena handuppräckning om beslut på enskilda arbetsplatser med ett centralt rikstäckande kollektivavtal som träffas av medlemmarnas representanter. Några hamnavdelningars vägran att acceptera fredsplikt, riksavtal och storavdelningar var orsaken till att de uteslöts från Transport i början av 1970-talet och då bildade Hamnarbetarförbundet. Förbundet har sedan dess positionerat sig utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen med klasskampsretorik och motstånd mot LO och mot avtal med arbetsgivare om fredsplikt.

Den som vill få en bättre förståelse av hamnkonflikten än vad nyhetsmagasinet Fokus artikel kan bidra till kan jag rekommendera bland annat följande artiklar och underlag:

Medlarnas rapport till Medlingsinstitutet om hamnkonflikten

Lars-Olof Pettersson i Arbetsmarknadsnytt om Hamnarbetarförbundets krav på medlemsomröstningar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hamnkonflikten är orimlig

KOMMENTAR Hamnarbetarförbundets pågående landsomfattande strejker och blockader är orimliga på flera sätt, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd. Nu brådskar det att få lagstiftning på plats.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Möjligheter och risker i skattepolitiken framöver

KOMMENTAR Idag får Sverige till sist en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Brexitavtalet löser immaterialrättsliga knutar

KOMMENTAR Immaterialrätten får ett relativt stort utrymme i brexiavtalet. För svenska företag är de skrivningar som finns där betydligt bättre än vad som fruktats och också betydligt bättre än en del förslag som tidigare förekommit i diskussionerna, skriver Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaravgift i praktiken skatt

KOMMENTAR Det totala skattetrycket i Sverige är högt och arbetsgivaravgiften utgör en stor och ökande andel av detta. Därför är det angeläget med en effektiv och hållbar finans- och skattepolitik som börjar med att åtgärda de mest skadliga skatterna.
NYHET Publicerad:

Viktigt med begreppen i en polariserad skoldebatt

KOMMENTAR Det finns mycket att göra för att minska skolsegregationen – men det gäller att bena ut var problemen ligger. Förenklingar gynnar inte debatten, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till ett reportage i DN.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Populistiskt förslag om digitalskatt

KOMMENTAR Den franska finansministern vill att Sverige och EU ska införa en skatt på så kallade digitala företag. Ironiskt, med tanke på att Frankrike själva, nationellt, har infört mycket förmånliga skatteregler för digitala företag. Digitalskatten är inte en fråga om rättvis beskattning utan ett populistiskt och protektionistiskt förslag som, om det infördes, väsentligt skulle öka risken för ett öppet handelskrig över Atlanten.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens misskötsel slår mot kompetensförsörjningen

KOMMENTAR Regeringens egen granskningsmyndighet IAF riktar i dag ny skarp kritik mot Arbetsförmedlingens bristande uppföljningsåtgärder för arbetssökande. Bilden av att kontrollfunktionerna inte fungerar är allvarlig. Ytterst slår misskötseln av arbetsmarknadspolitiken mot kompetensförsörjningen, skriver Pär Andersson, försäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Brexit: Företagen uppmanas öka sina förberedelser

KOMMENTAR Brexitförhandlingarna kärvar. Svenska företag känner oro. Gör en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd och logistik, uppmanar Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.