NYHET5 maj 2020

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.

Emil Görnerup
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Coronakrisen har slagit hårt mot många kunskapsintensiva företag och stora investeringar riskerar att gå i stöpet. Störningar i produktion och distribution har orsakat svårigheter i att få tag på insatsvaror. I kombination med personalbrist får det konsekvensen att tidplaner och deadlines för FoU-projekt skjuts framåt i tiden. Nya projekt kan inte starta.

Forskningsintensiva startups och små innovationsbolag har drabbats särskilt allvarligt av finansmarknadens osäkerhet. I en undersökning genomförd av Ignite Sweden uppger två av tre startups med patent att de inte kommer att överleva sex månader. Över hälften av alla startups i undersökningar har fått projekt uppskjutna eller inställda. Risken för konkurser och att värdefulla tillgångar förloras eller köps upp av utländska bolag är stor.

För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen.

Åtgärder på kort sikt:

  • Genomför en förlängning av offentliga FoU-program där näringslivet deltar. Skynda på utbetalningar i redan beviljade projekt.
  • Aktivera det statliga riskkapitalet för att rädda tech- och innovationsbolag som inte kan genomföra nyemissioner och därmed riskerar konkurs.
  • Ge forskningsinstitut, universitet och högskolor i uppdrag att stödja näringslivets FoU genom subventionerad samverkans- och uppdragsforskning.
  • Permitterade forskare bör ges möjlighet att använda sin tid som medfinansiering i offentliga FoU-projekt.

Forskningspropositionen i höst:

  • I det osäkra läge som vi just nu befinner oss i finns det risker med att låsa forskningspolitiken fyra år framåt. Omvärldsläget förändras snabbt. Det är därför viktigt att forskningspropositionen ger möjlighet till tillfälliga överbryggningsinsatser parallellt med långsiktiga åtaganden kring strategiskt viktiga FoU-satsningar.
  • Stärk kraven på lärosätenas näringslivssamverkan och nyttiggörande av forskning för att kompensera näringslivets minskade FoU-investeringar. Inför kraftfulla ekonomiska incitament kopplade till lärosätenas basfinansiering. Ett förslag är att återinföra den tidigare indikatorn för fördelning baserad på externa medel men att stärka upp näringslivskomponenten rejält. Det skulle skicka en tydlig signal till lärosätena.
  • Inför en rörlighetspremie som belönar forskare som rör sig mellan akademi och näringsliv.
  • Förläng de strategiska innovationsprogrammen. Nya satsningar bör ske inom områden där näringslivets FoU har drabbats särskilt hårt av krisen.
  • Öka anslagen till forskningsinstituten samt inför generösare medfinansiering till forskningsprojekt i samverkan med näringslivet.

I svåra tider av missväxt, när visthusbodarna stod tomma, kunde man förr i tiden tvingas ta av utsädet för att överleva. Det gav mat för dagen men hade ödesdigra konsekvenser på sikt. När våren äntligen återvände fanns inget kvar att så.

Regeringen måste i höstens forskningsproposition göra allt för att värna sättpotatisen för näringslivets långsiktiga konkurrenskraft och överlevnad efter krisen.

ForskningspolitikForskningInnovation
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist