Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad – en kartläggning av förekomsten, behoven och hur de används.

RAPPORT Publicerad
SN_LO_Tidsbegransade_anstallningar_-_Final.pdf

Svenskt Näringsliv och LO har genomfört en gemensam utredning om hur visstidsanställningar fungerar på svensk arbetsmarknad. Utredningen syftade till att kartlägga förekomsten och utvecklingen av visstidsanställningar, samt att belysa de visstidsanställdas arbetssituation och företagens behov av tidsbegränsade anställda.

Rapporten omfattar fyra delar som genom skilda metoder och infallsvinklar på olika sätt belyser visstidsanställningar på svensk arbetsmarknad.

Den första delen, Statistik avseende anställningsform, har tagits fram av arbetsgruppen gemensamt och är en genomgång av relevant statistik från Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar (AKU), som görs varje kvartal och ingår i Sveriges officiella statistik. De

Rapportens andra del består av en genomgång och analys av rapporter som Svenskt Näringsliv och LO samt deras respektive medlemsorganisationer under senare år har producerat på området.

Den tredje delen, Anställningar på svensk arbetsmarknad, består av en enkätundersökning om de visstidsanställdas arbetssituation utförd av SCB, som även författat denna del.

Den fjärde delen består av en sammanställning av 14 intervjuer som gjorts vid möten med representanter från företag och fackförbund inom olika branscher. Syftet med intervjustudien var att ge mer konkreta och arbetsplatsnära bilder av hur och varför företagen använder visstidsanställningar, samt den fackliga synen på förekomsten och användandet av visstidsanställningar i de aktuella företagen.

Författare