Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget då det är en viktig del i tillträdesförbudet att kunna hantera personuppgifter. Samtidigt vill dock Svenskt Näringsliv påpeka att en generell reglering för företags behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott är efterfrågad och behövlig.

Svenskt Näringslivs föreslår därför att regeringen inför rätt för andra än myndigheter att behandla dessa personuppgifter i förordning 2018:219 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2020/01217/L5


Svenskt Näringslivs diarienummer

64/2020