Promemorian Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande, Ds 2019:25.

REMISS Publicerad

Enligt gällande rätt ska vissa av de statliga bolagen, under vissa förutsättningar, i samband med sina inköp ställa särskilda arbetsrättsliga villkor för fullgörande av kontrakt. Det nu aktuella förslaget handlar om att ålägga samtliga bolag att, under samma förutsättningar, ställa kollektivavtalsliknande avtalsvillkor i samband med inköp. Föreningen som tidigare avstyrkt att bestämmelserna över huvud taget skulle införas i upphandlingslagstiftningen och sin vidhåller sin inställning, ser ingen anledning att tillstyrka ett förslag om en utvidgning av kretsen av aktörer som ska tillämpa reglerna. Svenskt Näringsliv avstyrker därför förslaget.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2019/03037/BSÄ


Svenskt Näringslivs diarienummer

156/2019