REMISSVAR20 juni 2019

Remiss av betänkandet En långsiktig , samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU2019:6)

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2019/00304/UH

Högre utbildning och forskning måste vara relevant och av hög kvalitet. En förutsättning för att åstadkomma det är god samverkan mellan akademi och näringsliv och att det finns en lyhördhet för näringslivets behov.

Svenskt Näringsliv kan inte se att utredningens förslag som helhet bidrar till förbättrad kompetensförsörjning eller till bättre forskning. Utredningens förslag är otillräckliga och ofullständiga. Dessutom saknas konsekvensanalys vilket försvårar möjligheterna att ta ställning till förslagen.

Utredningen som helhet kan inte ligga till grund för en genomgripande reform av lärosätenas styrning och resurstilldelning. Svenskt Näringsliv avstyrker därför utredningen i huvudsak.

Svenskt Näringsliv vill dock poängtera vikten av att frågan drivs vidare. Vi är i behov av ett nytt resursfördelningssystem för högre utbildning och forskning.

Svenskt Näringsliv anser att utformningen av ett nytt system för styrning och resurstilldelning i den högre utbildningen och forskningen framöver ska ses som en tioårig reformprocess där de olika delarna i systemet utformas i bred förankring och med politisk enighet.

De frågor som bör prioriteras i ett fortsatt arbete är:

• Ekonomiska incitament för innovation och forskningssamverkan

• Ekonomiska incitament för utbildning och utbildningssamverkan

• Principer för uppföljning och bedömning av resultat och måluppfyllelse

Ansvarig handläggareEmil Görnerup
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist