Remiss av promemorian Justerande bestämmelser avseende avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

REMISS Publicerad

I promemorian föreslås ett införande av justerande bestämmelser om avdrag för koncern-bidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto. Förslaget innebär bl.a. att företag, som enligt den s.k. koncernbidragsspärren helt eller delvis inte får dra av koncern-bidragsspärrade underskott och som enligt avdragsbegränsningen för negativa räntenetton helt eller delvis inte får dra av ett negativt räntenetto i ett efterföljande steg ska kunna öka avdraget för koncernbidragsspärrade underskott.
I förhållande till koncernbidragsspärren och avdragsbegränsningen för negativa räntenetton innebär förslaget ett ytterligare efterföljande steg för vissa situationer. Steget innebär att en samtidig justering ska göras av avdragen för koncernbidragsspärrade underskott och av avdraget för negativt räntenetto. Detta gäller för situationer när det ytterligare avdraget för koncernbidragsspärrade underskott hade lett till ett minskat avdragsunderlag för negativt räntenetto och i sin tur ett lägre avdrag för negativt räntenetto, om det ökade underskotts-avdraget skulle ha skett före avdragsbegränsningen för negativa räntenetton.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

I remissyttrandet ställer sig Svenskt Näringsliv positiv till ett införande av de i promemorian föreslagna paragraferna, samt de förslag till justeringar av paragrafer som föreslås. När det gäller de föreslagna ikraft-trädande- och övergångsbestämmelserna anser dock NSD att de ska ge de aktuella ändringarna utrymme för retroaktiv tillämpning.


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

F12020/0 1338/Si


Svenskt Näringslivs diarienummer

66/2020