Remiss av promemorian Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster

REMISS Publicerad

NSD stödjer kampen mot bedrägerier, men anser att förslaget innehåller så allvarliga brister att det inte kan ligga till grund för lagstiftning. Dessa brister är bl.a. 

• att behovet av reglerna kan ifrågasättas då det angivna skattebortfallet framstår som osannolikt stort samtidigt som det inte härleds;
• att de ökade kostnaderna för företag, organisationer och föreningar varken kvantifieras eller problematiseras, trots att de bedöms öka kraftigt;
• att alternativa lösningar, så som utökad och förbättrad kontrollverksamhet inte tycks övervägas;
• att förslaget, sett till de förväntade offentligfinansiella effekterna och bördan för näringslivet, är oproportionerligt;
• att förslaget inte är möjligt att implementera i företagens affärssystem;
• att det föreslagna ikraftträdandedatumet är orealistiskt;
• att jämförelsen med andra länders regler, såsom tröskelbelopp, är mycket bristfällig och leder till felaktiga slutsatser; 
• att förslagets omfattning av varor och tjänster är allt för omfattande, vilket en komparativ analys med andra länder hade visat – om en sådan hade företagits; samt
• att remisstiden är allt för kort, särskilt med beaktande av pågående pandemi.

 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi/2020/01855/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

83/2020