Remiss av promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet ESEF

REMISS Publicerad

I promemorian föreslås att revisorn ska uttala sig om att en års- och koncernredovisning som noterade företag upprättar elektroniskt i enlighet med det standardiserade rapporteringsformatet Esef uppfyller kraven för det formatet. Svenskt Näringsliv anser inte att framställningen i promemorian ger stöd för att detta följer av EU-rätten. Svenskt Näringsliv anser dessutom att konsekvensanalysen har väsentliga brister.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju/2020/02014/L1


Svenskt Näringslivs diarienummer

108/2020