Remiss från Näringsdepartementet Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3)

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker föreslagna lagändringar, som till stora delar är nödvändiga för att uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018, som ska vara genomfört i nationell rätt senast 4 februari 2021. Beslutanderätten är dock inte ett krav i direktivet, men kan ses som en logiskt följd av att detta redan införts inom förvärvskontrollen. En sådan ordning kan leda till effektivare processer och en mer kraftfull myndighet, vilket är välkommet. En stark konkurrensmyndighet som ingriper mot oegentligheter är den bästa garanten för att näringslivet inte ska drabbas av oseriösa aktörer som bryter mot regelverket. Svensk Näringsliv betonar vikten av att myndighetens arbete organiseras så att utredande och beslutande delar skiljs. Vidare förordas att beslutanderätt även ska gälla i ärenden som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS).

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2020/00305/RS


Svenskt Näringslivs diarienummer

30/2020